Szkolenie liderów

Z inicjatywy Burmistrza Gogolina Joachima Wojtali czterdziestoosobowa grupa liderów z sołectw gminy Gogolin odbyła podróż studyjno – szkoleniową w rejon Gór Opawskich. Liderzy odwiedzili Głuchołazy, Wilamowice Nyskie, Jarnołtówek i Pokrzywnę.

W dniach 29 - 30.03.2011 r. sołtysi oraz liderzy lokalnych społeczności uczestniczyli w dwudniowym wyjeździe studyjno – szkoleniowym mającym na celu m. in. zapoznanie się z inicjatywami podejmowanymi w ramach Programu „Odnowa Wsi” na terenie gminy Głuchołazy.

wyjazd szkoleniowy_4.jpeg

W pierwszym dniu podróży grupa odwiedziła Wilamowice Nyskie, gdzie odbyło się spotkanie z członkami Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi "Sami Sobie" i Miłośników Sztuki Kulinarnej i Regionalnych Przysmaków. Celem Stowarzyszenia jest podtrzymywanie i propagowanie lokalnych tradycji ludowych, czynny udział w życiu kulturalno - społecznym wsi oraz działania na rzecz wszechstronnego rozwoju terenów wiejskich. Wizyta w Wilamowicach Nyskich była okazją do zapoznania się z najlepszymi wzorcami działań aktywizujących mieszkańców i podnoszących jakość życia na wsi. Uczestnicy podróży studyjnej spotkali się z Koordynatorem Programu Odnowa Wsi Marianem Bławickim, który przedstawił wszystkie projekty realizowane w ostatnich czterech latach w ramach Programu „Odnowa Wsi” w Gminie Głuchołazy. W Wilamowicach, prezes Stowarzyszenia Maria Rogucka, przedstawiła liderom zakres działalności i dotychczasowe osiągnięcia organizacji, a także zapoznała z bardzo ciekawym projektem związanym z odnowieniem tradycji wypiekania chleba według miejscowej tradycji. Podczas spotkania Skarbnik Stowarzyszenia Emilia Frąckowiak udzieliła członkom organizacji pozarządowych wskazówek dotyczących prawidłowego prowadzenia dokumentacji księgowej, a także radzenia sobie z problemami finansowymi, które często stanowią barierę w podejmowaniu oddolnych inicjatyw.

 

   

W godzinach wieczornych odbyło się natomiast spotkanie w gronie uczestników podróży w celu ustalenia kierunków i sposobów działania mających na celu pobudzenie i rozwijanie lokalnej aktywności społecznej w gminie Gogolin. Burmistrz Joachim Wojtala podziękował liderom i mieszkańcom za zaangażowanie w realizację projektów. Podczas spotkania prowadzonego przez Gminnego Koordynatora Programu „Odnowa Wsi” Krzysztofa Reinerta oraz Patrycję Bugno – specjalistę ds. funduszu sołeckiego, szczegółowo omówiono regulaminy konkursów planowanych w 2012 r. – „Polne strachy” i „Postać Karolinki i Karlika” oraz program działań planowanych przez Gminę Gogolin w zakresie realizacji projektów unijnych zatwierdzonych do realizacji, w szczególności: projektów kulturalnych „Miód impreza” i „Karlikowe gody” dofinansowanych z środków Euroregionu „Pradziad” a realizowanych podczas tegorocznych Wojewódzkich Dożynek i Dni Gogolina. Burmistrz zachęcił przy tym liderów do efektywniejszego promowania sołectw i dzielnic w lokalnych mediach. Koordynator Programu „Odnowa Wsi” omówił wyniki pierwszego etapu Konkursu „Piękniejsza Gmina Gogolin”, burmistrz zwrócił przy tym uwagę na fakt, iż liderzy sołectw rezygnują z niektórych zadań konkursowych, co rzutuje negatywnie na końcową punktację. Patrycja Bugno przypomniała liderom i sołtysom o zasadach prawidłowego sporządzania protokołów z zebrań wiejskich i przekazywania ich do kancelarii Urzędu Miejskiego. Burmistrz przedstawił liderom sołectw profil Fundacji „Aktywni razem”, zachęcając do wnioskowania o środki z tej fundacji, poza tym zaprosił wszystkich do uczestnictwa w gminnej akcji „Wiosenne sprzątanie”.

W drugim dniu podróży studyjno – szkoleniowej uczestnicy odwiedzili Głuchołazy, gdzie spotkali się z Burmistrzem Głuchołaz Edwardem Szupryczyńskim, który przedstawił walory gminy i program rewitalizacji miejscowego Parku Zdrojowego, który uczestnicy mieli okazję zwiedzić. W Głuchołazach odbyło się również spotkanie z koordynatorem Programu „Odnowa Wsi Gminy Głuchołazy” Marianem Bławickim, który prezentował działania podjęte w ramach Programu. Kolejnym punktem podróży studyjnej była wizyta w Jarnołtówku i Pokrzywnej, gdzie członek grupy roboczej Programu „Odnowa Wsi” Iwona Jakubczak zaprezentowała osiągnięcia w zakresie rozbudowy sieci agroturystycznej oraz projekty realizowane na rzecz miejscowości. Podróż studyjna była okazją do wymiany doświadczeń w ramach tzw. „dobrych praktyk” oraz inspiracją do dalszych działań na rzecz gminy Gogolin i jej mieszkańców.