Nowy plan, nowe szanse rozwoju

Kamień Śląski ma nowy, zaktualizowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Procedura została zainicjowana na wniosek Burmistrza Gogolina Joachima Wojtali, uchwałą Rady Miejskiej w Gogolinie w październiku 2013 r., przede wszystkim z powodu zmiany przepisów prawnych oraz potrzeby uwzględnienia aktualnej polityki przestrzennej gminy i licznych wniosków mieszkańców wsi.

W nowym planie dla miejscowości Kamień Śląski wskazano obszary o powierzchni 4 ha, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z drogami dojazdowymi. Nowa zabudowa wyznaczona została w pobliżu już zagospodarowanych i uzbrojonych terenów, dzięki czemu możliwe będzie wykorzystanie istniejącej infrastruktury technicznej. Ponadto, w zapisach ujęto drogi wewnętrzne w granicach wszystkich terenów planowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Wskazano również obszar pod budowę parkingu przy istniejącym cmentarzu oraz teren, gdzie mogą powstać obiekty sportu i rekreacji. Powiększony został także teren obiektów produkcyjnych. Ponadto, uwzględniono granice obszaru NATURA 2000 „Kamień Śląski”, objęto ochroną wartościowe obiekty i obszary przyrodnicze, zaktualizowano zabytki i strefy ochrony konserwatorskiej.

W granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamień Śląski zlokalizowane są tereny produkcyjne, składowe, magazynowe i usługowe o powierzchni ok. 23 ha, na których wykluczono możliwość lokalizacji zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku awarii.

Projekt planu przeszedł obligatoryjną procedurę, uzyskał konieczne opinie i uzgodnienia, w tym pozytywną opinię Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej. Nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kamień Śląski przyjęty został przyjęty uchwałą nr XXI/c/2016 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 23 czerwca 2016 r. 13 głosami „za” i 1 „wstrzymującym” oraz opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego w dniu 8 lipca 2016 r. i wchodzi w życie 14 dni od dnia publikacji.