Logo UE.png
 

Projekt realizowany jest przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

 

Nr sprawy: DB.041.4.2016                                                                                                         Gogolin, 20 lipca 2016r.

 

Zaproszenie do składania ofert

               

Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: Usługa edukacyjna w zakresie przeprowadzenia gry miejskiej pn.: „Szlakiem białego złota”.

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu gry miejskiej pt.: „Szlakiem białego złota”, której celem jest popularyzacja idei rewitalizacji oraz wiedzy o Gogolinie, gra realizowana będzie w ramach projektu: „Przygotowanie programu rewitalizacji miasta Gogolin”, współfinansowanego ze środków

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Usługa polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu gry miejskiej wg regulaminu załączonego do niniejszego zaproszenia oraz poniższych danych:

Termin realizacji gry: 29.07.2016r.

Miejsce realizacji: miasto Gogolin.

Wykonawca ma za zadanie:

     - opracować scenariusz Gry miejskiej;

     - opracować gry i zagadki edukacyjne na temat historii Gogolina oraz idei rewitalizacji;

     - zapewnić wszelkie niezbędne materiały i rekwizyty do realizacji zadania;

 

3. Warunki udziału w postępowaniu: Doświadczenie w prowadzeniu zajęć grupowych z dziećmi.

4. Kryteria oceny ofert: Cena oraz spełnienie wszystkich wymogów niniejszego zaproszenia.

5. Termin, miejsce i sposób składania ofert

Termin składania ofert: 22.07.2016r., do godz. 13.00

W wersji elektronicznej na adres e-mail: e.zdyb@gogolin.pl

Lub w wersji papierowej na adres Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin, II piętro, sekretariat z dopiskiem na kopercie: „Oferta na zadanie pn.: „Usługa edukacyjna w zakresie przeprowadzenia gry miejskiej pn.: „Szlakiem białego złota” w ramach projektu: „Przygotowanie programu rewitalizacji miasta Gogolin”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

6.Osoby do kontaktu:: Ewa Zdyb, tel. 774076836; Robert Smiatek, tel. 774076824

 

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1  Oferta. DOCGra Załącznik nr 1 - Oferta.doc
  2. Załącznik nr 2 Regulamin gry miejskiej w Gogolinie. DOCXRegulamin Gry Miejskiej w Gogolinie.docx