Wprowadzenie stopni alarmowych ALFA oraz BRAVO-CRP

KANCELARIA
PREZESA RADY MINISTRÓW
P-121-96-16

ZARZĄDZENIE NR 96
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 19 lipca 2016 r.
w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. poz. 904), zarządza się, co następuje:

§1. Wprowadza się pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA) oraz drugi stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujące do dnia 20 lipca 2016 r. od godz. 00:00 do dnia 1 sierpnia 2016 r. do godz. 23:59.

§2. Organy administracji publicznej oraz kierownicy służb i instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego wykonują zadania określone dla stopni, o których mowa w §1, stosownie do załącznika nr 1 zarządzenia nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

PREZES RADY MINISTRÓW
BEATA SZYDŁO

PDFZarządzenie nr 96 Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych.pdf
 

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Rzecznik-rzadu-wprowadzono-stopien-alarmowy-ALFA-w-zwiazku-z-SDM,wid,18432083,wiadomosc.html?ticaid=117678