Budżet Obywatelski - zasady

Zarówno mieszkańcy sołectw w gminie, jak i mieszkańcy samego miasta Gogolina już niedługo będą mieli możliwość uczestniczenia w decydowaniu o zadaniach, które będą realizowane ze środków budżetu gminy.

Na terenach sołectw od 2010 roku z powodzeniem działa tzw. Fundusz Sołecki. Mieszkańcy mając do dyspozycji ściśle określoną i wydzieloną w budżecie gminy pulę środków, sami decydują na jakie zadanie je przeznaczyć. Poprzez uchwały Zebrań Wiejskich ich propozycje trafiają do burmistrza i dalej do rady miejskiej, aby w końcu zostać wpisane do budżetu gminy. Środki stanowiące fundusz sołecki wynoszą co rocznie ok. 250 000 zł. Dzielnice: Gogolin – Karłubiec oraz Gogolin–Strzebniów ze względów formalnych nie mają w dyspozycji środków funduszu sołeckiego.

Od tego roku także mieszkańcy miasta będą mieli swój wyodrębniony budżet, z którego środki, poprzez zgłaszane wnioski i późniejsze głosowanie, będą mogły zostać wykorzystane na zadania realizowane na terenie samego miasta. Zarządzeniem Burmistrza Gogolina z dnia 13.07.2016 r. rozpoczęta została procedura wdrożenia Budżetu Obywatelskiego Miasta Gogolina. W specjalnym regulaminie zawarte zostały najważniejsze terminy i zasady zgłaszania zadań. Określono także formę i miejsca przeprowadzania głosowania nad wybranymi projektami. Co ważne, zadania wybrane w tym roku zostaną wpisane do projektu budżetu Gminy Gogolin na rok przyszły. Kwota do wykorzystania w 2017 roku ramach budżetu obywatelskiego została zaproponowana w wysokości 250 000 zł.

Uprawnionymi do zgłaszania wniosków dotyczących zadań są osoby, które ukończyły 16 rok życia i są zameldowane w mieście Gogolin na pobyt stały oraz Stowarzyszenia, Fundacje, Rady Dzielnic, Wspólnoty Mieszkaniowe. Z kolei uprawnionymi do głosowania nad konkretnym zadaniem są osoby, które ukończyły 16 rok życia, są zameldowane w mieście Gogolin na pobyt stały Zgłaszane zadania muszą być możliwe są do wykonania w jednym roku budżetowym, a ponadto realizowane muszą być na terenie miasta Gogolina, na nieruchomościach, których właścicielem bądź wieczystym użytkownikiem jest Gmina Gogolin.

Tylko od samych mieszkańców zależy jakie zadanie chcieliby realizować. Zgłaszanym wnioskiem może być każdy pomysł, określający zadanie, mające wpływ na rozwój miasta i zaspokojenie potrzeb jego mieszkańców. Ale tu mała uwaga – każde zgłoszone zadanie musi być poparte podpisami przynajmniej 15 osób, a w przypadku organizacji muszą zostać przedstawione właściwe dokumenty np. uchwały lub zarządzenia. Zadania można zgłaszać wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym, wraz z dołączoną listą poparcia, a dokonywać tego można w dwóch formach: w formie elektronicznej na adres e-mail: budzetobywatelski@gogolin.pl lub w formie papierowej. Formularz dostępny jest na stronie internetowej www.gogolin.pl/BudżetObywatelski/formularz, w Urzędzie Miejskim w Gogolinie oraz w jednostkach Gminy Gogolin, biorących udział w przygotowaniu Budżetu Obywatelskiego.

W poszczególnych miastach praktykowane są różne zasady zgłaszania zadań do budżetu obywatelskiego. W Gogolinie każdy uprawniony może zgłosić trzy zadania w ramach małych projektów (do 10 tys. zł) oraz trzy zadania w ramach dużych projektów (powyżej 10 tys. zł)

Po zakończeniu etapu zgłaszania, wszystkie zgłoszone wnioski zostaną przekazywane właściwym komórkom organizacyjnym Urzędu, celem dokonania analizy formalno-prawnej oraz m.in. pod względem oceny możliwości ich realizacji, całkowitego kosztu realizacji zadania. Stąd też ważne dla wnioskodawców aby zakładana kwota finansowania obejmowała także koszty przygotowania projektu. W przypadku braków formalnych wniosku, wątpliwości co do kosztów zadania i etapów jego realizacji lub stwierdzonych błędów, właściwa komórka organizacyjna wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia lub poprawienia wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania stosownego zawiadomienia. W sytuacji zgłoszenia dwóch i więcej wniosków do Budżetu Obywatelskiego o podobnym zakresie przedmiotowym lub lokalizacji, dopuszcza się możliwość ich połączenia oraz poddania pod głosowanie jako jednego zadania, po uzyskaniu zgody zainteresowanych wnioskodawców. Połączenie zadań możliwe jest do dnia poprzedzającego dzień ogłoszenia listy wniosków, które zostały zakwalifikowane do etapu głosowania. Na podstawie złożonych wniosków powołany przez Burmistrza Zespół utworzy listę zweryfikowanych zadań, które poddane zostaną głosowaniu. Lista zadań, które przeszły do etapu głosowania oraz lista zadań odrzuconych dostępna będzie na stronie internetowej www.gogolin.pl i w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

Głosowanie odbywać się będzie na specjalnym formularzu „Karcie do głosowania”, drogą elektroniczną na stronie www.gogolin.pl lub w jednostkach organizacyjnych Gminy Gogolin.

Wyznaczone zostały następujące miejsca do zgłaszania zadań i późniejszego głosowania:

 1. Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin;
 2. Gminna Biblioteka Publiczna w Gogolinie, ul. Krapkowicka 2, 47-320 Gogolin;
 3. Zespół Rekreacyjno-Sportowy w Gogolinie, Al. Przyjaciół Dübendorf, 47-320 Gogolin;
 4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie, ul. Strzelecka 20, 47-320 Gogolin;
 5. Zespół Szkół w Gogolinie, ul. Szkolna 27, 47-320 Gogolin;
 6. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy, ul. Krapkowicka 141, 47-320 Gogolin;
 7. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Gogolinie, ul. Strzelecka 39, 47-320 Gogolin;
 8. Publiczne Przedszkole nr 1 w Gogolinie, ul. Szpitalna 4,  47-320 Gogolin;
 9. Publiczne Przedszkole nr 3 w Gogolinie,  ul. Strzelecka 34, 47-320 Gogolin;
 10. Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie, ul. Szkolna 2, 47-320 Gogolin;
 11. Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. - Biuro Obsługi Klienta, ul. Strzelecka 15, 47-320 Gogolin.

Zakłada się procentowy podział całej kwoty Budżetu Obywatelskiego w Gminie Gogolin na małe projekty – 40 %, duże projekty – 60 %. Jeżeli po zakończeniu głosowania, w którejś z grup pozostaną niewykorzystane środki, zostaną one przekazane na zwiększenie środków w drugiej grupie. Projekty, które w danej grupie uzyskają największą liczbę głosów, aż do wyczerpania środków przeznaczonych na daną grupę, zostaną wpisane do realizacji w ramach środków budżetu Gminy Gogolin w kolejnym roku budżetowym.

                                                                                   Burmistrz Gogolina

                                                                                   Joachim Wojtala

Załączniki:

PDFZarządzenie_regulamin budżet obywatelski.pdf

PDFZalacznik_1_harmonogram.pdf

PDFZalacznik_2_Tryb_Pracy_Zespolu.pdf

PDFZalacznik_3_Formularz_zgloszenia_zadania.pdf

PDFZalacznik_4_Karta_do_glosowania.pdf

DOCXZalacznik_4_Karta_do_glosowania.docx

PDFZalacznik_5_Lista_jednostek.pdf