XXII Sesja Rady Miejskiej

XXII Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie odbyła się 14 lipca i udział wzięli w niej 13 radnych,  Burmistrz Gogolina, Zastępca Burmistrza Gogolina, Sekretarz Gminy, Doradca Burmistrza, naczelnik Wydziału Finansowego, radca prawny, inspektor Wydziału Gospodarki Mieniem Gminnym, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska, a także przedstawiciele lokalnych mediów.

Jednogłośnie podjęto uchwały w sprawie:

  • wyrażenia opinii do projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Kamień Śląski”, w związku z przedłożeniem przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu projektu zarządzenia w wyżej wymienionej sprawie. Radni zaopiniowali pozytywnie projekt planu ochrony, gdyż uznali, że stwarza on szanse skutecznej ochrony rezerwatu. Plan ochrony zostanie ustanowiony na okres 20 lat i pozwoli na stabilizację istniejącego ekosystemu leśnego, a w dłuższej perspektywie czasu doprowadzi do wykształcenia bardziej złożonej struktury wiekowej i przestrzennej drzewostanu rezerwatu.
  • opinii do projektu listy obszarów Natura 2000 w części dotyczącej projektu obszaru Natura 2000 Kamień Śląski. Rada Miejska zaopiniowała projekt negatywnie, ze względu na to, iż planowane do ochrony obszary Natura 2000 nie są w pełni uzasadnione celami ochrony, a dodatkowo mogą ograniczać w przyszłości możliwości wykorzystania tych terenów. Kwestionowane tereny, które powinny zostać wyłączone z granic obszaru Natura 2000 to teren drogi utwardzonej asfaltem przebiegającej wzdłuż północnej granicy lotniska Kamień Śląski oraz tereny we wschodniej części miejscowości Kamionek przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, a także tereny użytkowane oraz planowane do użytkowania rolniczego jako grunty orne na wschód od miejscowości Kamionek.

Obszary Natura 2000 są formami ochrony przyrody prawnie chronionymi na poziomie prawodawstwa europejskiego. Obszar Natura 2000 Kamień Śląski zajmuje powierzchnię około 830 ha i położony jest na terenie dwóch gmin: gminy Gogolin i gminy Izbicko. Jest to kompleks łąk oraz użytków rolnych. Gatunki stanowiące przedmioty ochrony w obszarze objętym planem zadań ochronnych to suseł moręgowany oraz motyl – czerwończyk nieparek.

  • dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok. W związku z oszczędnościami po przetargu, możliwe było zmniejszenie wydatków przewidzianych na przebudowę ul. Parkowej w kwocie 500 000 zł. Kwota ta w całości została przeznaczona na wykup gruntów pod budowę ciągu komunikacyjnego łączącego obwodnicę Malni i Choruli, z drogą powiatową w Gogolinie – Karłubcu.