Zespół do spraw lokalnego programu rewitalizacji

Burmistrz Gogolina powołał zespół do spraw Lokalnego programu rewitalizacji miasta Gogolin, w skład którego wchodzą zarówno pracownicy Urzędu Miejskiego w Gogolinie, jak i przedstawiciele organizacji pozarządowych prowadzący działalność społeczną na obszarze miasta, którzy zgłosili chęć udziału w pracach zespołu.

Lokalny program rewitalizacji miasta Gogolin służyć będzie wyznaczeniu obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji na terenie miasta, jak również opracowaniu koncepcji działań służących wyprowadzeniu ww. obszarów ze stanu kryzysowego. Opracowanie tego dokumentu umożliwi Gminie Gogolin aplikowanie o środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Zespół pracować będzie w składzie: Ewa Zdyb, Krzysztof Reinert, Robert Smiatek, Bernadeta Janik – pracownicy UM Gogolin oraz Izabela Olczyk – przedstawiciel Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „Okaż serce innym” i Walter Stanek – przedstawiciel Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim.

Do najważniejszych zadań Zespołu należeć będzie m.in.: przygotowanie niezbędnych analiz na potrzeby opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gogolin na lata 2016 – 2020, szeroko rozumiana współpraca z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie, przedstawicielami jednostek gminnych i podmiotów gospodarczych, opiniowanie projektu, działania na rzecz partycypacji społecznej w procesie opracowania programu oraz wdrażania rewitalizacji.