Absolutorium dla Burmistrza Gogolina

Podczas XXI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 23 czerwca radni jednogłośnie udzielili Burmistrzowi Gogolina Joachimowi Wojtali absolutorium za wykonanie budżetu w 2015 roku.

W sesji udział wzięło 14 radnych, Burmistrz Gogolina, Zastępca Burmistrza, Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy, Doradca Burmistrza, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, dyrektor Zespołu Rekreacyjno – Sportowego w Gogolinie, dyrektor Domu Spokojnej Starości „Św. Barbra” w Kamionku, komendant Straży Miejskiej, dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia, radca prawny, pracownicy Urzędu Miejskiego w Gogolinie oraz przedstawiciele lokalnych mediów.

W wakacje nikt nie będzie się nudził

Plan organizacji czasu wolnego dla dzieci w okresie wakacyjnym przedstawili dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek. Ciekawie zapowiadają się zajęcia wakacyjne w Gminnym Ośrodku Kultury w Gogolinie. W Nutce Cafe odbywać się będą zajęcia cykliczne od 28 czerwca do 19 sierpnia. We wtorki „Sport to zdrowie”, w środę „Szyjemy, wyszywamy i naszywamy”. W czwartek „Tańczyć każdy może”, a w piątek „Gogoliński szef kuchni”. Bogaty program przygotowały też gminne świetlice. Gminna Biblioteka Publiczna zajęcia wakacyjne kieruje do uczniów szkół podstawowych. W ramach „Lata z książką”, w dniach 8 – 26 sierpnia, w czytelni placówki odbywać się będą: piknik czytelniczy, zajęcia plastyczne, głośne czytanie bajek, karaoke i wspólne słuchanie audiobooków. Jak co roku, Kuratorium Oświaty w Opolu organizuje bezpłatny wypoczynek dla dzieci z rodzin o niskich dochodach. W bieżącym roku w takiej kolonii udział weźmie dwójka dzieci z terenu gminy Gogolin. W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych grupa ok. 15 – 20 dzieci z rodzin dotkniętych uzależnieniem, weźmie udział w koloniach połączonych z programem terapeutycznym. Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje dla dzieci i młodzieży letnie zajęcia w świetlicach środowiskowych. Program zajęć sportowo – rekreacyjnych przygotowały również gminne  placówki oświatowe, które organizować będą liczne turnieje, wyjazdy do kina i zoo w Opolu, wycieczki rowerowe, gry i zabawy na świeżym powietrzu. Szczegółowe programy znajdują się na stronie www.gogolin.pl.

Spada bezrobocie w Gminie Gogolinie

O 36 osób zmniejszyła się liczba bezrobotnych w stosunku do roku 2014. Liczba bezrobotnych w gminie, według stanu na dzień 31.12.2015 r. wynosiła 424 osób, w tym 268 kobiet. W dalszym ciągu, w największym stopniu bezrobociem dotknięte są osoby w przedziale wiekowym 45 – 54 lat (89 osób, w roku 2014 było to 126 osób). W 2015 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie nadal podejmował działania mające na celu aktywizację bezrobotnych: prace porządkowe – roboty publiczne, prace społecznie użytkowe, Klub Aktywnego Bezrobotnego, projekt „Aktywni od zaraz”.

Zespół Rekreacyjno – Sportowy prężnie działa

W 2015 r. Zespół przeprowadził liczne inwestycje i remonty obiektów sportowych, mających na celu poprawę komfortu korzystania z tychże obiektów. Na Stadionie Miejskim w Gogolinie dokonano m. in. zakupu siatek na bramki oraz geodezyjnego pomiaru i wyznaczenia boiska głównego. Na boisku w Kamionku dokonano drobnych napraw oraz montażu lampy oświetleniowej. Na stadionie w Górażdżach dokonano naprawy płotu betonowego oraz siedzisk ławek rezerwowych zawodników, montażu bramek przenośnych na boisku młodzieżowym. Boisko w Choruli otrzymało dwa maszty oświetleniowe, a także pompy do podlewania. W ośrodku rekreacyjno – sportowym w Kamieniu Śląskim dokonano konserwacji nawierzchni kortu tenisowego i boiska do siatkówki, zamontowano ławki przy boisku, dokonano również napraw m.in. huśtawki na placu zabaw. Remont przeprowadzono również na pływalni odkrytej w Kamieniu Śląskim, polegający na wymianie pomp, poprawie kostek chodnikowych przed garażem oraz wymianie płytek w brodziku prysznicowym. Na kompleksie boisk w Zakrzowie wykonano obramowanie boiska tartanowego z kostki brukowej, naprawiono zamki i klamki w ogrodzeniu obiektu, doprowadzono również kabel energetyczny. Drobne naprawy wykonano również na stadionie w Obrowcu. Remont objął także Halę Sportową B. i Z. Blautów, gdzie naprawiono i odmalowano ściany zewnętrzne, wymieniono liny na ściance wspinaczkowej, a także wykonano bramę, oddzielającą halę od szkoły podstawowej. Prace remontowe odbyły się też na pływalni krytej w Gogolinie oraz odkrytej w Gogolinie.

Stabilna gospodarka odpadami

Rok 2015 był kolejnym rokiem, w którym przy stabilnych kosztach systemu, osiągane były coraz lepsze wyniki w zakresie recyklingu odpadów oraz ograniczania składowania odpadów na rzecz ich odzysku. Stabilne koszty gminnego systemu gospodarki odpadami pozwoliły na utrzymywanie od 2013 roku niezmienionych stawek opłat od mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W zakresie recyklingu metalu, papieru, tworzyw sztucznych i szkła Gmina Gogolin w 2015 roku osiągnęła wynik na poziomie 37% przetworzonych w kierunku recyklingu surowców wtórnych, co znacznie przekracza obowiązujące wymagania. W zakresie ograniczania ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania Gmina Gogolin osiągnęła wynik spełniający wymagania docelowe, aż dla roku 2020.  

Absolutorium dla Burmistrza Gogolina

Radni zapoznali się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu gminy, sprawozdaniem finansowym Gminy Gogolin za rok 2015 oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, która pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy za 2015 r. i jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gogolin za 2015 r. oraz uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gogolina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 r.

 

 

W kolejnej części podjęto uchwały w sprawie:

  • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamień Śląski. Potrzeba aktualizacji obowiązującego planu wynika ze zmiany przepisów prawnych. Utrzymuje się dotychczasowe planowane przeznaczenie terenów, z wyjątkiem 13 niewielkich zmian, które dotyczą m.in. przeznaczenia terenów rolnych o łącznej powierzchni 4,9 ha pod zabudowę mieszkaniową, urządzenia terenów sportowych i rekreacji, parking oraz powiększenie terenu obiektów produkcyjnych.; zmiany przeznaczenia terenów ze względu na zmianę rodzaju planowanej zabudowy lub zmianę planowanego sposobu zagospodarowania; rezygnacji z zabudowy i włączeniu niewielkiego terenu przemysłu i składów do terenu rolniczego. Ponadto w projekcie planu zaktualizowano i uzupełniono szereg ustaleń obowiązujących planów, zgodnie z aktualnymi uwarunkowaniami prawnymi i faktycznymi, m.in.  zaktualizowano zabytki i strefy ochrony konserwatorskiej, a także objęto ochroną wartościowe obszary oraz obiekty przyrodnicze. Uchwałę przyjęto 13 „za”, 1 „wstrzymujący”.
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą. Osiem uchwał w tej sprawie przyjęto jednogłośnie 14 głosami „za”.
  • zapewnienia przez Gminę Gogolin warunków do osiedlenia się rodzinie ewakuowanej ze wschodniej Ukrainy. Gmina Gogolin deklaruje pomoc czteroosobowej rodzinie ewakuowanej do Polski ze wschodniej Ukrainy w osiedleniu się na terenie gminy, polegającą w głównej mierze na przyznaniu lokalu mieszkalnego. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami „za”.
  • udzielenia pomocy finansowej. W związku z dobrą współpracą z Powiatem Krapkowickim, w zakresie współrealizacji inwestycji drogowych, na mocy uchwały Gmina Gogolin udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiego w kwocie 750 000 złotych. Dotacja przeznaczona zostanie na kolejny etap przebudowy drogi powiatowej nr 1831 O Gogolin – Kamień Śląski. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami „za”.
  • w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok.  

Na mocy uchwały zwiększa się budżet po stronie dochodów w kwocie:

- 2 500 zł – dotacja Powiatu Krapkowickiego na zakup zabudowy i przystosowanie łodzi ratowniczej do wymogów pozwalających na podjęcie działań ratowniczych w porze nocnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Odrowążu;

- 51 000 zł – dotacja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do projektu pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gogolin”;

- 355 985 zł – dofinansowanie projektu „rewitalizacja centrum miasta Gogolina”;

zmniejsza się budżet po stronie wydatków w kwocie:

- 500 000 zł – budowa ciągu komunikacyjnego łączącego obwodnicę Malni, Choruli z drogą wojewódzką nr 424 oraz drogą powiatową nr 1831 O na odcinku B;

zwiększa się budżet po stronie wydatków w kwocie:

- 750 000 zł – dotacja dla Powiatu Krapkowickiego na realizację przebudowy drogi powiatowej nr 1831 O Gogolin – Kamień Śląski;

zmniejsza się budżet po stronie rozchodów w kwocie:

- 483 380 zł – umorzenie 20% wartości pożyczki przez WFOŚiGW w Opolu udzielonej na „Rozbudowę i przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku handlowego w Gminne Centrum Kultury w Gogolinie”.

Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami „za”.

  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami „za”.
  • zwolnienia od podatku od nieruchomości nowych inwestycji na terenie Gminy Gogolin w ramach pomocy de minimis. W obowiązującej dotychczas uchwale z dnia 16 czerwca 2014 r., od podatku zwalnia się nie tylko nowo wybudowane budynki, ale również grunty. Niniejsza uchwała wyłącza od zwolnienia grunty, na których realizowana będzie nowa inwestycja. Spowodowane jest to ryzykiem, że w wyniku postawienia budynku zajmującego jedynie znikomą część gruntu, przedsiębiorca uzyska zwolnienie całego gruntu. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 14 głosami „za”.

Wolne wnioski:

Burmistrz Gogolina poinformował zebranych:

  •  o działaniach Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego, które przeszkoliło swoich pracowników w zakresie bezpiecznej pracy na wysokościach i zakupiło rusztowania. Umożliwi to spółce zwiększenie przyjmowania zleceń na usługi budowlane, związane m. in. z docieplaniem budynków. Ponadto burmistrz poinformował, że KPW było głównym wykonawcą sieci wodociągowej, zasilającej tereny pola golfowego w Kamieniu Śl. w wodę użytkową, pozyskiwaną z kopalni kamienia wapiennego;
  • o przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży, a także o spotkaniu w tej sprawie z księdzem Markiem Sobottą. Burmistrz zadeklarował udział gminy w organizacji wydarzeń sportowo – kulturalnych dla młodzieży, które odbędą się w dniach 21, 23 i 24 lipca;
  • o planowanym na 25 lipca br. zjeździe uczestników Światowych Dni Młodzieży. Do Malni– miejsca urodzenia błogosławionego o. Józefa Cebuli przyjedzie ok. 1 500 osób z całego świata, które wezmą udział w polowej mszy św.

Ponadto Burmistrz poinformował radnych również o złożeniu przez Gminę Gogolin wniosku o pożyczkę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na termomodernizację Urzędu Miejskiego w Gogolinie; w najbliższym czasie złożony zostanie również wniosek o pożyczkę na budowę Centrum Przesiadkowego oraz termomodernizację Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamieniu Śl. Zaprosił również radnych oraz zebranych gości do udziału oraz wsparcia „Artystycznego Lata” i pierwszego Święta Seniorów pn. „Senioriada”.