XX Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie

31 maja 2016 r. odbyła się dodatkowa, XX Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie, w której udział wzięli: 14 radnych, Zastępca Burmistrza Gogolina Krzysztof Długosz, Sekretarz Gminy Bogusław Leśkiewicz, Skarbnik Gminy Renata Hasse, Doradca Burmistrza Gogolina Krzysztof Reinert, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie Izabela Olczyk, a także radca prawny, przedstawiciel lokalnych mediów oraz sołtysi.

Podczas sesji jednomyślnie podjęto uchwały w sprawie:

- „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Gogolin na lata 2016- 2020”.  Prace nad strategią  trwały od stycznia 2016 r. Powołany na początku bieżącego roku zespół, w składzie Bogusław Leśkiewicz – przewodniczący, Izabela Olczyk, Barbara Dołowicz, Iwona Cimek, Ewa Bury, Andrzej Mrowiec, Dorota Lubczyk, Irmgarda Żyła, Piotr Giecewicz, Tadeusz Byrski i Robert Smiatek, opracował strategię z uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych. Głównym założeniem Strategii jest eliminacja przyczyn udzielania pomocy społecznej takich jak: ubóstwo, bezdomność, bezrobocie, przemoc w rodzinie, a także znalezienie sposobów na pomoc osobom niepełnosprawnym oraz dotkniętym zdarzeniami losowymi i klęską żywiołową.

- przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2016-2019, który przygotowywany jest raz na 4 lata. Plan inwentaryzuje najważniejsze zabytki na terenie gminy; zawiera także główne kierunki działań Gminy, w zakresie ochrony zabytków. Program uzyskał pozytywną opinię Konserwatora Zabytków.

- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, położonej przy ul. Sosnowej w Gogolinie – Karłubcu, znajdującej się na terenach usług komercyjnych i handlu.

- dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2016. Na mocy uchwały zwiększył się budżet po stronie dochodów w kwocie:

  • 2 500 złotych – dotacja Powiatu Krapkowickiego na zakup aparatu powietrznego do ochrony dróg oddechowych dla OSP w Zakrzowie;
  • 1 500 zł – darowizna dla Domu Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku;
  • 2 100 zł – darowizna dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie.

Ponadto zwiększono budżet po stronie wydatków w kwocie 35 000 złotych na konserwację oświetlenia ulicznego.

  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Na mocy uchwały w prognozie finansowej dodano przedsięwzięcie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów” w kwocie 994 200 zł oraz zwiększono wydatek w ramach zadania pn. „Centrum przesiadkowe Gogolin” o kwotę 1 000 000 zł w 2018 roku.