Strażacy z gminy Gogolin wybrali nowe władze

Podsumowanie minionej kadencji, wybór nowych władz oraz ustalenie założeń programowych na kolejną kadencję było głównym celem Zjazdu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP, który odbył się 21 maja w Gogolinie.

W obradach zjazdu udział wzięło 29 delegatów – strażaków z gminnych jednostek OSP oraz 7 przedstawicieli do Zarządu Gminnego (niebędących delegatami) wybranych podczas zebrań sprawozdawczo – wyborczych w jednostkach. Wśród gości zaproszonych byli Piotr Czok, Przewodniczący Rady Miejskiej, kpt. Marin Wiatrowski z Komendy Powiatowej PSP w Krapkowicach oraz zasłużeni, wieloletni strażacy: Zdzisław Zinczyn, Jerzy Tkocz, Bronisław Pyzik oraz Gerhard Mandola.

Zjazd otworzył Prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Gogolinie Joachim Wojtala, następnie wybrano Przewodniczącego Zjazdu, którym został Komendant Gminny OSP Jan Pałasz. W pierwszej części, po powołaniu komisji zjazdowych Prezes przedstawił szczegółowe sprawozdanie podsumowujące działalność  zarządu w kadencji 2011-2016. W swoim wystąpieniu przypomniał, iż działania w minionej kadencji były  skoncentrowane w szczególności na doposażanie jednostek oraz systematyczne szkolenie strażaków. Przez ostatnie 5 lat w różnych zakresach przeszkolono o 185 strażaków więcej niż było to na początku kadencji w 2011 roku. Zakupiono dwa nowe średnie samochody ratowniczo-gaśnicze i jeden używany, systematycznie poprawiano stan techniczny budynków i obiektów OSP w sołectwach. Wskazał na bardzo duże zaangażowanie strażaków we wszystkich jednostkach OSP w prace społeczne oraz przekazywanie ekwiwalentu za wyjazdy na potrzeby swoich jednostek. Na uwagę zasługują także organizowanie festynów letnich dla mieszkańców, pokazy sprzętu i wyposażenia oraz pokazy działań ratowniczych, honorowe oddawanie krwi przez strażaków - Klub Honorowych Dawców Krwi (przy OSP Odrowąż) czy też spotkania z seniorami – np. od kilku lat coroczna „Wigilia dla Seniorów” organizowana przez strażaków  OSP Obrowiec.

Podsumowując działalność finansową podkreślił, że działalność OSP w gminie Gogolin została zasilona kwotą 3 097 209,00 zł.  Złożyły się na to środki z budżetu gminy, dotacje na zakup nowych samochodów od Komendanta Głównego (350 000 zł), dotacje z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego (160 000 zł) czy też środki pozyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (115 585 zł na remont dachu w OSP Górażdże). Nie bez znaczenia są tu jeszcze środki, sprzęt oraz praca własna strażaków.

 

 

W końcowej części wystąpienia Prezes podziękował ustępującemu Zarządowi oraz wszystkim, którzy wspierali działalność OSP w mijającej kadencji. Szczególne podziękowania złożył dla kierownictwa i strażaków komendy powiatowej PSP w Krapkowicach, zarządów oddziału wszystkich szczebli: powiatowego, wojewódzkiego i głównego Związku OSP RP. Po przedstawieniu sprawozdania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej nastąpiło głosowanie, w którym  jednogłośnie udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi.

W dalszej części Zjazdu delegaci wybrali władze Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Gogolinie na kolejną kadencję. Wybrano nowy zarząd oraz Komisję Rewizyjną. Wybrano także przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP oraz delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP (1 przedstawiciel z każdej jednostki + Prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Gogolinie). Zgodnie ze statutem Związku, delegaci Zjazdu poszerzyli skład Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego o dwie osoby. Do składu włączono przedstawiciela Klubu Honorowych Dawców Krwi przy OSP Odrowąż oraz naczelnika Wydziału Gminnego Centrum Reagowania. Łączna liczba członków Zarządu wynosi 23 osoby.

 

 

Skład Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Gogolinie

Prezydium Zarządu

 1. Wojtala Joachim (OSP Obrowiec) – prezes
 2. Lubaszka Lucjan (OSP Gogolin) – wiceprezes
 3. Schreiber Paweł (OSP Odrowąż) – wiceprezes
 4. Obrzud Paweł (OSP Obrowiec) – wiceprezes
 5. Szóstko Marta (OSP Odrowąż) – sekretarz
 6. Kołodziejczyk Rafał (OSP Odrowąż) – skarbnik
 7. Pałasz Jan (OSP Kamień Śl.) – Komendant Gminny
 8. Klama Krzysztof (OSP Górażdże) – członek prezydium
 9. Tomeczek Roman (OSP Zakrzów) – członek prezydium
 10. Kaptur Błażej (OSP Obrowiec) – członek prezydium

Pozostali członkowie Zarządu

 1. Banert Dariusz (OSP Zakrzów)
 2. Blacha Krzysztof (OSP Górażdże)
 3. Byrski Tadeusz (GCR, UM Gogolin)
 4. Caban Damian (OSP Gogolin)
 5. Ledwoń Łukasz (OSP Obrowiec)
 6. Macha Adrian (OSP Odrowąż)
 7. Matuszek Mariusz (OSP Kamień Śl.)
 8. Onyszczuk Daniel (OSP Gogolin)
 9. Rygoł Michał (OSP Odrowąż)
 10. Sleziona Joachim (OSP Kamień Śl.)
 11. Smolorz Krzysztof (OSP Kamień Śl.)
 12. Tomeczek Łukasz ( OSP Zakrzów)
 13. Wojtalla Piotr (OSP Górażdże)

Skład Komisji Rewizyjnej

 1. Lis Waldemar (OSP Gogolin) – przewodniczący
 2. Wicher Andrzej (OSP Kamień Śl.) – wiceprzewodniczący
 3. Przemus Mirela (OSP Obrowiec) – sekretarz

Przedstawiciele do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP

 1. Wojtala Joachim (OSP Obrowiec)
 2. Obrzud Paweł (OSP Obrowiec)
 3. Tomeczek Roman (OSP Zakrzów)

Delegaci na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP

 1. Grudzień Dariusz (OSP Gogolin)
 2. Klama Krzysztof (OSP Górażdże)
 3. Obrzud Paweł (OSP Obrowiec)
 4. Schreiber Paweł (OSP Odrowąż)
 5. Smolorz Krzysztof (OSP Kamień Śl.)
 6. Tomeczek Roman (OSP Zakrzów)
 7. Wojtala Joachim (OSP Obrowiec)

W ostatniej części Zjazdu ustalono założenia i kierunki działań w kadencji 2016-2020. Do zakresu zadań do realizacji włączono m. in. dalsze działania w celu pozyskania nowoczesnego sprzętu i środków finansowych, profesjonalne szkolenie strażaków, dbałość o infrastrukturę, utrzymywanie ścisłej współpracy  z komendą powiatową PSP, wdrożenie nowych regulaminów - aktów prawnych regulujących funkcjonowanie OSP i ZOSP RP, kultywowanie tradycji strażackich oraz popularyzację wiedzy pożarniczej.