Utworzyli Stowarzyszenie PSORW

W dniach 9-10 maja 2016 r. w Boboszowie w Gminie Międzylesie (powiat kłodzki, województwo dolnośląskie) odbyło się spotkanie plenarne członków Porozumienia Partnerskiego Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi, podczas którego podjęto uchwałę o powołaniu stowarzyszenia, przyjęciu jego statutu oraz dokonano wyboru władz. Przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia został Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, a na siedzibę stowarzyszenia wyznaczono Kamień Śląski.

Na zaproszenie Burmistrza Międzylesia Tomasza Korczaka do Gminy Międzylesie przyjechało 50 przedstawicieli samorządów z całej Polski, w tym 27 wójtów/burmistrzów. W spotkaniu uczestniczył także ekspert PSORW Poseł Ryszard Wilczyński, kierownik projektu Sieci Najciekawszych Wsi dr inż. Sylwia Staszewska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, przedstawicielka Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Iwona Kłosowicz, a także zaproszeni goście: ekonomista, radca prawny z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, prof. dr hab. Maciej Nowak, Starosta Kłodzki Maciej Awiżeń, Starosta Kralik Jana Pomocna, członek Zarządu Powiatu Kłodzkiego Piotr Marchewka, Radny Województwa Dolnośląskiego Czesław Kręcichwost, Dyrektor Biura Euroregion Glacensis Bernadeta Tambor, Prezes Ogrodów Działkowych w Międzylesie Bożena Pawula oraz przedstawiciel Ogrodów Działkowych Jan Krivohlavk. Obecni byli także przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Gogolinie: doradca Burmistrza Gogolina Krzysztof Reinert oraz inspektor Monika Buk, odpowiedzialna za obsługę Sekretariatu PSORW.

Powołanie i wybór członków Zarządu Stowarzyszenia PSORW z siedzibą w Kamieniu Śląskim

11 marca 2013r. w Strumieniu (woj. śląskie) Burmistrz Gogolina wraz z 35 wójtami i burmistrzami z 15 województw kraju podpisał Porozumienie o utworzeniu Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi. W ten sposób powołano do życia nową platformę wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk dotyczących rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Kluczowym projektem PSORWu jest „Sieć Najciekawszych Wsi w Polsce”. Wzrastające zainteresowanie poczynaniami PSORWu, a także konieczność nadania Sieci osobowości prawnej, umożliwiające zwiększenie zakresu i efektywności działań, skutkowało podjęciem już 2015 roku decyzji o utworzeniu Stowarzyszenia pod nazwą „Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi”. Podczas spotkania członków PSORW w Gminie Bieliny 7 kwietnia br. Kamień Śląski wytypowany został na „stolicę” Sieci, natomiast w dniu 9 maja br. odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia. Prawo do czynnego udziału w zebraniu założycielskim Stowarzyszenia PSORW posiadało 24 przedstawicieli gmin, których Rady Gminy w ciągu zaledwie miesiąca, podjęły uchwały o powołaniu Stowarzyszenia.

Podczas głosowania w wyborach tajnych dokonano wyboru siedmioosobowego składu Zarządu Stowarzyszenia. Przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia został Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, a Wiceprzewodniczącą została Burmistrz Strumienia Anna Grygierek. Pozostali członkowie Zarządu to: Wójt Sławomir Kopacz z Gminy Bieliny (powiat kielecki, woj.  świętokrzyskie), Wójt Jacek Brygman z Gminy Cekcyn (powiat tucholski, woj. kujawsko-pomorskie), Wójt Marek Chmielewski z Gminy Dzierżoniów (powiat dzierżoniowski, woj. dolnośląskie), Wójt Zbigniew Walczak z Gminy Gniewino (powiat wejherowski, woj. pomorskie) oraz Burmistrz Sebastian Czwojda z Krobii (powiat gostyński, woj. wielkopolskie). W skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia weszli: Wójt Małgorzata Chrapek z Gminy Wieprz (powiat wadowicki, woj. małopolskie), Wójt Marek Gabzdyl z Gminy Raciechowice (powiat myślenicki, woj. małopolskie) oraz Burmistrz Tadeusz Goc z Strzelec Opolskich (powiat strzelecki, woj. opolskie). Celem nowo powołanego Stowarzyszenia jest wspieranie i rozwijanie idei samorządu terytorialnego oraz dążenia do rozwoju społeczno-gospodarczego jednostek samorządu terytorialnego. Kolejne Gminy zgłosiły już chęć przystąpienia do Stowarzyszenia oraz podjęły stosowne kroki w tym kierunku.

Podczas spotkania odbyło się wystąpienie dr Macieja Nowaka, ekonomisty, a zarazem radcy prawnego z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego na temat ustawy o rewitalizacji w zakresie tworzenia Sieci Najciekawszych Wsi. Kolejnym punktem spotkania było przestawienie wybranych projektów zrealizowanych przez Gminę Międzylesie w ramach współpracy transgranicznej, które omówił Burmistrz Międzylesia Tomasz Korczak. Zebranych gości powitała także Starosta miasta partnerskiego dla Międzylesia – miasta Kraliky pani Jana Pomocna. Miasto Kraliky eży 4 km od granicy z Polską w Boboszowie. W ramach dobrej współpracy transgranicznej podpisano umowę o współpracy pomiędzy Związkiem Ogrodów Czeskich w Międzylesiu, a Czeskim Związkiem Działkowców. Przedstawiciele Biura Euroregionu Glacensis, który jest jednym z szesnastu funkcjonujących na granicach Polski euroregionów i jednym z sześciu na pograniczu polsko-czeskim, opowiedzieli o swych projektach.

Część studyjna spotkania

W ramach części studyjnej (terenowej) zapoznano się z gminą Międzylesie, którą tworzy 21 sołectw oraz miasto Międzylesie. Gospodarze spotkania zorganizowali wyjazd do wsi Goworów, która jest jedną z kandydatek do Sieci Najciekawszych Wsi. W Goworowie uczestnicy zwiedzili OSP oraz zapoznali się z projektem „Modernizacja integrowanego ochronnego systemu Orlickich i Bystrzyckich Gór w związku z podpisaniem umowy z Schengen”, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, który umożliwił zakup motopompy pożarniczej dla OSR. Wartość dofinansowania to 85%. Uczestnicy spotkania mieli okazję także odwiedzić niewielką wieś położoną nad Górnym Rowem Nysy Kłodzkiej - Smręczyna, która liczy niemal 200 mieszkańców. Wspólnymi siłami udało się tutaj zrealizować projekt pt. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przez mieszkańców miejscowości”, dzięki któremu mieszkańcy zyskali nową przestrzeń rekreacyjno-sportową. Na zaproszenie Starosty miasta Kraliky pani Jany Pomocnej udało się zwiedzić krótko miasto partnerskie Międzylesia oraz zaprezentować wspólne projekty z partnerskim miastem Międzylesie. Centrum miasta stanowi miejska strefa zabytkowa – malowniczy rynek i okoliczne uliczki. Funkcjonują tam dwa muzea – miejskie oraz wojenne. Na zakończenie spotkania udało się wejść na Suchý vrch (pol. Suchy szczyt), 995 m n.p.m. , czyli wzniesienie w Czechach w Górach Orlickich.

Kolejne spotkanie PSORW

Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala zapowiedział, iż w dniach 25-27 sierpnia 2016r. w Kamieniu Śląskim zorganizowany zostanie I Zjazd PSORW pn.  „Festiwal Tożsamości i Kultury Wsi Polskiej”, na który wszystkich obecnych serdecznie zaprosił.