XIX Sesja Rady Miejskiej

28 kwietnia odbyła się XIX Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie, w której udział wzięli: 14 radnych, Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, Zastępca Burmistrza Krzysztof Długosz, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia, dyrektor Domu Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku, pracownicy Urzędu Miejskiego w Gogolinie, sołtysi, radca prawny, przedstawiciele lokalnych mediów.

W pierwszej części Burmistrz Gogolina przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym, tj. od 31.03 do 28.04. Burmistrz poinformował m. in. o:

 • ♦ zgromadzeniu wspólników Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego, które odbyło się 5 kwietnia, podczas którego Zarządowi udzielono absolutorium, a także przedstawiono sprawozdanie finansowe. Po raz pierwszy od siedmiu lat, bilans przedsiębiorstwa jest dodatni. Spółka uzyskała zysk netto w wysokości 94 779 zł. Zgromadzenie wspólników postanowiło przeznaczyć tę kwotę na pokrycie starty finansowej z roku 2013. Burmistrz poinformował także, że w pierwszym kwartale bieżącego roku, spółka również odnotowała zysk netto w wysokości 35 763 zł;
 • ♦ upoważnieniu prezesa KPW do zaciągnięcia zobowiązania finansowego w wysokości do 5 mln zł na budowę budynku wielorodzinnego, przy ul. Konopnickiej, w którym mieścić będą się mieszkania socjalne. Inwestycja odbywać będzie się w systemie „Zaprojektuj – wybuduj”. Projekt, który złożony zostanie do Banku Gospodarstwa Krajowego, będzie gotowy do września br. Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się wiosną 2017 roku;
 • ♦ zakończeniu kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zarówno Burmistrz Gogolina, jak i pracownicy Urzędu Miejskiego w Gogolinie nie dopuścili się niegospodarności, nadużyć finansowych, ani przekroczenia uprawnień. W ostatnim czasie, w Urzędzie Miejskim w Gogolinie odbyły się również dwie kontrole zlecone przez wojewodę opolskiego. Do 6 maja trwa kontrola organizacji przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków przez organy Gminy Gogolin. Z pozytywnym efektem zakończyła się natomiast kontrola realizacji zadań obronnych, wykonywanych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Gogolinie;
 • ♦ Planach Rozwoju Miejscowości, które zostały uchwalone przez zebrania sołeckie i zarządy dzielnicy, a ich celem jest wskazanie najważniejszych zadań i kierunków rozwoju miejscowości. Plany dostępne są do wglądu w Biurze Rady Urzędu Miejskiego w Gogolinie;
 • ♦ pozytywnej ocenie pod względem formalnym wniosku na realizację inwestycji pn. „Ogród miejski – nowe przestrzenie edukacji i rekreacji w centrum Gogolina”.

W dalszej części kierownicy i dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych przedstawili sprawozdania z działalności w roku 2015.

Wsparcie dla rodzin i seniorów

Sprawozdanie z realizacji zadań określonych w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin za 2015 rok przedstawiła kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie Izabela Olczyk. W 2015 roku wspierano bezrobotnych, poprzez prace użyteczne społecznie, Klub Aktywnego Bezrobotnego (73 osoby) oraz Program Aktywizacja i Integracja. Kontynuowano także działania zmierzające do wzmocnienia rodziny: przyznano 107 świadczeń w ramach tzw. „gminnego becikowego”, na łączną kwotę 53 500 zł; wypłacono świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów w wysokości 1 522 743 zł; organizowano spotkania edukacyjno – zabawowe w ramach Klubu Malucha. Dział Pomocy Socjalnej OPS w 2015 r. zrealizował świadczenia pomocy na ogólną kwotę 1 915 180, 36 zł. W 2015 r. dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców cieszyły się zniżki, w ramach  Opolskiej Karty Rodziny i Seniora (w 2015r. wydano 178 kart) oraz Karty Dużej Rodziny (w 2015 r. wydano 161 kart). Duże wsparcie otrzymywali w 2015 r. także seniorzy. W 2015 r. z usług opiekuńczych skorzystały 64 osoby w wieku 45 – 92 lat.

Nowe zadania Ośrodka Pomocy Społecznej

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w 2015 roku zaprezentowała kierownik Izabela Olczyk. W 2015 r. jednostka wydatkowała na świadczenia społeczne, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej oraz opłaty składek ZUS ogólną kwotę 3 798 258, 18 zł. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej wzrosła w 2015 r. do 952, co spowodowane jest przejęciem przez OPS zadań realizowanych wcześniej m. in. przez Urząd Miejski w Gogolinie. Od 1 lipca 2015 roku OPS w Gogolinie udziela pomocy w zakresie dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, funduszu alimentacyjnego i stypendiów. W ośrodku ustalane są też uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych. Przejęto również nieodpłatne wypożyczenie mieszkańcom gminy sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego.

„Św. Barbara”

Dyrektor Domu Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku Barbara Dołowicz przedstawiła sprawozdanie z działalności Domu. Na dzień 31.12.2015r. w domu zamieszkiwało 45 osób, a ogółem w 2015 r. przebywało narastająco 60 osób. Średni koszt utrzymania mieszkańca w roku 2015 wynosił 2 842 zł i obowiązywał do 31 marca 2016 r. Odpłatność za pobyt w domu mieszkańcy ponosili w wysokości 70% świadczenia emerytalno – rentowego, pozostałą różnicę pokrywa gmina. W 2015 r. Gmina Gogolin za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej poniosła koszt w wysokości 1 190 394, 86 zł, w tym 581 249, 84 zł za pobyt w DSS w Kamionku.

Zdrowa Gmina

Dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie Andrzej Mrowiec przedstawił sprawozdanie z działalności jednostki w 2015 roku. Rok 2015 obfitował w liczne badania i akcje profilaktyczne. W ramach programu „Zdrowa Gmina 2014”, przeprowadzono m.in. badania cytologiczne (1 350 pacjentek), zajęć korekcyjnych wad postawy u dzieci i młodzieży (110 osób), badania poziomu cukru i ciśnienia (450 osób), wczesnego wykrycia raka prostaty (38 badań), bezpłatne przesiewowe badania kardiologiczne (45 osób), badania słuchu i wzroku uczniów klas I (98 dzieci).

Kulturalnie w Gogolinie

Sprawozdanie z działalności gminnych jednostek kultury za 2015 rok zaprezentowały dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Iwona Cimek oraz dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Ewa Bury. Rok 2015 obfitował w wydarzenia kulturalne i czytelnicze, skierowane zarówno do dzieci i młodzieży, jak i do osób dorosłych oraz seniorów. W 2015 roku odbyło się około 50 wydarzeń kulturalnych, organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie, a przez GCK przewinęło się od 350 – 400 osób tygodniowo.

Dofinansowanie dla organizacji pozarządowych

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2015 rok przedstawił Sekretarz Gminy Bogusław Leśkiewicz. W 2015 r. organizacje pozarządowe mogły ubiegać się o środki finansowe z budżetu Gminy Gogolin w zakresie kultury, pomocy społecznej i ochrony zdrowia oraz kultury fizycznej. Na realizację zadań zaplanowanych przez organizacje, po rozliczeniu konkursów, z budżetu gminy przeznaczono łącznie 569 564,56 zł, z planowanych 601 000 zł. Z dotacji skorzystało łącznie 25 organizacji; dofinansowano 30 zadań.  

W dalszej części podjęto uchwały w sprawie:

 • poparcia idei zawartej w Apelu Rady Miejskiej w Krapkowicach dotyczącej utworzenia zasiłków wyrównawczych w okresie przejściowym wprowadzonych zmian w systemie oświaty dla dzieci sześcioletnich pozostających o roku dłużej w przedszkolach. W roku szkolnym 2016/2017 wprowadzono obowiązek szkolny dla dzieci 7 – letnich, a decyzja o wysłaniu dziecka 6 – letniego  uzależniona jest od wyboru rodziców. W roku szkolnym 2015/2016 obowiązkiem rocznym przygotowaniem przedszkolnym objętych jest 90 sześciolatków. Rodzice 79 dzieci sześcioletnich złożyło deklarację kontynuacji wychowania przedszkolnego, co oznacza, że w przedszkolach pozostaje 79 dzieci sześcioletnich, które miały obowiązek rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Zmniejszenie liczby uczniów w klasach pierwszych  będzie skutkowało zmniejszeniem subwencji oświatowej na 2017 r. W takim przypadku różnica w wpływach do budżetu gminy szacunkowo wynosi 315 364,84 zł. Uchwałę przyjęto jednomyślnie 14 głosów „za”.
 • zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Gogolin w ramach repatriacji czteroosobowej rodziny z terytorium wschodniej Ukrainy. Uchwałę przyjęto jednomyślnie 14 głosów „za”.
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie za rok 2015. Sprawozdanie zostało zaopiniowane pozytywnie przez Radę Społeczną GOZ, na posiedzeniu 19 kwietnia 2016. Wartość kapitału Gminnego Ośrodka Zdrowia wzrosła, ze względu na przekazanie przez Gminę Gogolin aktem darowizny nieruchomości przy ul. Szkolnej. W 2015 roku nastąpił przyrost wpływów, co przełożyło się na uzyskanie wyniku dodatniego w wysokości 41 270 zł. Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na początku 2015 r. wynosił 836 000 złotych, natomiast na koniec roku, za nadwykonania zamknął się kwotą 1 009 737, 27 zł. Uchwałę przyjęto jednomyślnie 14 głosów „za”.
 • utworzenia Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi. Dotychczas Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi działała na mocy porozumienia z dnia 11 marca 2013 roku. Obecnie jej członkowie zadecydowali o powołaniu Stowarzyszenia, które pozwoli m. in. na wnioskowanie o środki zewnętrzne i promowanie produktu pn. Sieć Najciekawszych Wsi w Polsce. Uchwałę przyjęto jednomyślnie 14 głosów „za”.
 • przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki nowotworowej w Gminie Gogolin na lata 2016 – 2020”, który jest kontynuacją programu realizowanego w latach 2013 – 2015, w ramach którego przeprowadzono badania mammograficzne dla 1765 kobiet oraz badania cytologiczne dla 1764 kobiet. W latach 2016 – 2020 planuje się m. in. przeprowadzenie spotkań edukacyjnych i informacyjnych, szczepienia przeciw wirusowi HPV, badania mammograficzne, organizację „Białych sobót” i spotkań z chirurgiem onkologiem. Uchwałę przyjęto jednomyślnie 14 głosów „za”.
 • przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program przeciwdziałania wadom postawy u dzieci w Gminie Gogolin na lata 2016-2020”, który jest kontynuacją programu realizowanego w latach 2013-2015, w ramach którego planuje się m. in. organizację spotkań z rodzicami i imprez sportowych, przeprowadzenie przesiewowych badań uczniów klas I oraz zajęć gimnastyki korekcyjnej, a także akcję ważenia szkolnych tornistrów. Uchwałę przyjęto jednomyślnie 14 głosów „za”.
 • terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym. Opłaty należy uiszczać, jak dotychczas przelewem na konto bankowe lub w kasie Urzędu Miejskiego w terminach: - za I kwartał: do 20 marca, - za II kwartał: do 20 czerwca, - za III kwartał: do 20 września, - za IV kwartał: do 20 listopada. Uchwałę przyjęto jednomyślnie 14 głosów „za”.
 • określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, terminów i miejsca składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Uchwałę przyjęto jednomyślnie 14 głosów „za”.
 • uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin. Uchwałę przyjęto jednomyślnie 14 głosów „za”.
 • wyrażenia zgody na sprzedaż trzech nieruchomości gruntowych, położonych w Choruli. Uchwałę przyjęto jednomyślnie 14 głosów „za”.
 • dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok. Na mocy uchwały zwiększa się budżet po stronie wydatków między innymi na remont oświetlenia w OSP Obrowiec (5 000 zł), remont klatek schodowych w Domu Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku (16 500 zł), system nawodnienia boiska młodzieżowego na stadionie w Gogolinie (18 450 zł), zakup wraz z montażem urządzenia pomiarowego – chloratora na pływalnię odkrytą w Kamieniu Śląskim (4 000 zł). Uchwałę przyjęto jednomyślnie 14 głosów „za”.

Wolne wnioski

Burmistrz zaprosił radnych, sołtysów i obecnych gości:

 • - na koncert „Tak kochamy Polskę”, w wykonaniu zespołu młodzieżowego „Perła” z Ukrainy, który odbędzie się w piątek, 6 maja w Gminnym Centrum Kultury. Podczas wydarzenia, młodzież z Ukrainy będzie zbierała wolne datki na budowę przedszkola.
 • - do przyłączenia się do akcji sprzątania świata w sołectwach i najbliższym otoczeniu.

Na zakończenie Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie wręczyli kwiaty i złożyli życzenia obchodzącej w tym dniu urodziny, radnej Waltraudzie Wicher.