Posiedzenie Zarządu Aglomeracji Opolskiej

Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala uczestniczył w kolejnym posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska. Spotkanie odbyło się 19 kwietnia w biurze stowarzyszenia w Opolu.

Podczas zebrania członkowie Zarządu przyjęli trzy uchwały, w tym w sprawie przyjęcia projektu regulaminu konkursu w ramach RPO WO 2014-2020, dotyczącego osi V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego dla działania 5.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury dla poddziałania 5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej. Podjęto też uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Gospodarczego Aglomeracji Opolskiej do 2020, który jest dokumentem pomocniczym w procesie rozwoju strategicznego.

Poinformowano również o konferencji informacyjnej pn. „Współpraca w partnerstwach samorządowych”, która odbyła się 18 kwietnia w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu. W konferencji uczestniczyli prezydenci, wójtowie, radni oraz burmistrzowie, w tym także Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala. Celem spotkania była wymiana doświadczeń i dyskusja o korzyściach płynących ze współpracy w ramach partnerstw międzysamorządowych. Prezentacje przedstawili m.in. eksperci Związku Miast Polskich oraz polscy samorządowcy. Jednym z prelegentów był Piotr Dancewicz – Dyrektor Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, który zaprezentował działalność stowarzyszenia AO, jako przykład dobrze ukształtowanego partnerstwa, przynoszącego wymierne korzyści.

Aglomeracja_net_gogolin.jpeg