XVIII Sesja Rady Miejskiej

31 marca 2016 r. odbyła się XVIII Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie podczas której wiele miejsca poświęcono m. in. ocenie stanu bezpieczeństwa w gminie w minionym roku. Radni przyjęli sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach, Komendanta Straży Miejskiej w Gogolinie oraz informację Naczelnika Wydziału Gminne Centrum Reagowania w Gogolinie.

W sesji udział wzięli: 14 radnych, Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, Zastępca Burmistrza Gogolina Krzysztof Długosz, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, radca prawny, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie Izabela Olczyk, Jan Pałasz – Komendant Gminny Związku OSP RP, podinsp. Jarosław Żak – Zastępca Komendanta Powiatowej Policji w Krapkowicach, P.O. Komendanta Powiatowego  PSP w Krapkowicach mł. bryg. mgr inż. Piotr Dudek, kierownik Posterunku Policji w Gogolinie Przemysław Dąbrowski, komendant Straży Miejskiej w Gogolinie Józef Woźny, Tadeusz Byrski z Gminnego Centrum Reagowania, Grzegorz Michałowski – prezes Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o. oraz przedstawiciele lokalnych mediów.

Radni wysłuchali sprawozdania burmistrza z działalności międzysesyjnej. W dalszej części pozytywnie zaopiniowali i przyjęli sprawozdania dotyczące bezpieczeństwa mieszkańców oraz wsparcia rodzin z terenu Gminy Gogolin za miniony rok.

 1. Wsparcie rodzin z Gminy Gogolin

W 2015 r. pomocą otoczono 11 rodzin borykających się z trudnościami w wypełnianiu swoich funkcji w zakresie opieki i wychowania. Trzy rodziny zostały objęte procedurą „Niebieskiej Karty”. Ponadto zakończono współpracę z pięcioma rodzinami, w tym 3 sprawy zostały przekazane do Sądu Rodzinnego. Ponadto pomocą otoczono 8 rodzin biologicznych, z których 9 dzieci pozostaje w pieczy zastępczej oraz 7 rodzin zagrożonych kryzysem, w których jest 11 dzieci. Z 2 rodzinami zakończono współpracę w związku z zażegnaniem kryzysu.

W 2015 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie prowadził systematycznie indywidualne sesje w ramach pracy socjalnej oraz organizował indywidualne konsultacje z psychologiem i pedagogiem. Ponadto pomoc realizowana była poprzez programy: „Rodzinne Labirynty” – skierowano 22 rodziców, z czego 11 aktywnie uczestniczyło, „Korkomania” – uczestniczyło w nim 8 dzieci, „Dobry Wieczór” – program realizowany był w 10 rodzinach. Funkcjonował również Punkt Poradnictwa Rodzinnego i Socjalnego, który zrealizował 20 dyżurów, a poradnictwa udzielono 9 osobom.

 1. Aktywna profilaktyka uzależnień w Gminie Gogolin

Podczas sesji kierownik Izabela Olczyk przedstawiła również sprawozdanie z wykonania „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Gogolin na lata 2015 – 2016”. W minionym roku, w ramach programu pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej we współpracy z gogolińską policją, pedagogami i psychologami podejmowała działania profilaktyki uzależnień:

 • pracownicy OPS uczestniczyli w konferencji pn. „Nowe środki psychoaktywne – dopalacze i co jeszcze?”;
 • w Gminnym Centrum Kultury w Gogolinie zorganizowano przedstawienie profilaktyczne dla uczniów Zespołu Szkół w Gogolinie pt. „My, dzieci z dworca ZOO”;
 • na stronie Urzędu Miejskiego w Gogolinie ukazał się komunikat MSW w sprawie dopalaczy, który był elementem ogólnopolskiej kampanii;
 • zorganizowano program „Szanuj Zdrowie – Ratuj Życie” dla dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Malni, Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 oraz nr 3 w Gogolinie;
 • zorganizowano wykłady z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów Zespołu Szkół w Gogolinie;
 • uczniowie Zespołu Szkół w Gogolinie uczestniczyli w debacie społecznej o dopalaczach pn. „Nowe zagrożenie: dopalacz jako narkotyk”;
 • w ramach bieżącej działalności świetlic środowiskowych w Gogolinie i Obrowcu podejmowano zagadnienia z profilaktyką antynikotynową, narkotykową i alkoholową;
 • OPS udzielał pomocy finansowej osobom dotkniętym uzależnieniem od narkotyków.
 1. W Gminie Gogolin coraz bezpieczniej

W imieniu Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach podinsp. Przemysława Ilnickiego informację o stanie bezpieczeństwa publicznego w 2015 roku przedstawił podinsp. Jarosław Żak – Zastępca Komendanta Powiatowej Policji w Krapkowicach. W Gminie Gogolin liczba odnotowanych przestępstw spadła z 286 (rok 2014) do 135 (2015 r.). Coraz mniej jest też przypadków nietrzeźwych kierowców, w 2013 roku zatrzymano ich aż 40, w roku 2015 r. dwudziestu. Dane statystyczne wskazują na znaczny spadek ilości przestępstw w sześciu najbardziej uciążliwych społecznie kategoriach (kradzież, kradzież z włamaniem, rozboje, uszkodzenie mienia, bójki, uszczerbek na zdrowiu), z 529 do 448 zdarzeń. Kierownik Posterunku Policji w Gogolinie Przemysław Dąbrowski przedstawił statystki dotyczące wykroczeń (w ruchu drogowym i porządkowych), które również zmniejszyły się względem ostatnich lat. Wzrosła natomiast liczba mandatów, co świadczy o restrykcyjnym i aktywnym działaniu gogolińskich policjantów.

 1. Szkolą się i skutecznie działają

Informację o stanie bezpieczeństwa Gminy Gogolin w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2015 roku przedstawił P.O. Komendanta Powiatowego  PSP w Krapkowicach mł. bryg. mgr inż. Piotr Dudek. W 2015 roku odnotowano 50 pożarów i 63 miejscowe zagrożenia. Jest to najmniejsza liczba pożarów od czterech lat, w 2011 roku odnotowano ich aż 107. Większość pożarów dotyczyła nieużytków, pól, poboczy i pojedynczych drzew. Tylko 8 pożarów wystąpiło w obiektach mieszkalnych. W 2015 roku przeszkolonych zostało 24 strażaków z Gminy Gogolin – szkolenia dotyczyły m.in. ratownictwa technicznego, zasad BHP i konserwacji sprzętu ratowniczego. Odbywały się również ćwiczenia jednostek, m.in. na terenie zakładów: Chespa Farby Graficzne Sp. z o.o., Górażdże Cement SA., B+K Polska w Walcach, Sentrex. Podczas sesji zwrócono uwagę na bardzo dobre wyposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Gogolin, które zaopatrzone są m.in. w system selektywnego powiadamiania DSP – 50, który pozwala w krótkim czasie zaalarmować dowolną liczbę jednostek OSP z terenu gminy. Dzięki temu skrócił się czas pomiędzy przyjęciem zgłoszenia, a zaalarmowaniem jednostki OSP do akcji ratowniczo – gaśniczej. Czas interwencji straży pożarnej (OSP i PSP) w Gminie Gogolin, w 2015 r. w 56 przypadkach wynosił od 6 do 10 minut, a w 36 sytuacjach od 11 do 15 minut. W 2015 r. przeprowadzane były również działania prewencyjne, m.in. 24 kontrole z zakresu ochrony przeciwpożarowej w obiektach użyteczności publicznej, budynkach produkcyjnych i lasach.

 1. Dbają o bezpieczeństwo w gminie

Sprawozdanie Straży Miejskiej z podjętych interwencji i zrealizowanych zadań przedstawił komendant Józef Woźny. W 2015 roku Straż Miejska w Gogolinie ujawniła 917 wykroczeń. Były to głównie zakłócenia porządku w miejscach publicznych, dewastacji urządzeń użytku publicznego, spożywające alkohol w miejscach publicznych, wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji. Ponadto Straż Miejska w Gogolinie współdziałała z organizatorami imprez, zabezpieczając obchody świąt państwowych i samorządowych, a także imprezy artystyczno – rozrywkowe oraz sportowe.

 1. Gminne Centrum Reagowania zrealizowało zadania

Tadeusz Byrski zaprezentował natomiast ocenę stanu bezpieczeństwa Gminy Gogolin za 2015 rok oraz działania Gminnego Centrum Reagowania w tym zakresie.  GCR realizuje m. in. zadania z zakresu zarzadzania kryzysowego, spraw obronnych i wojskowych, obrony cywilnej i funkcjonowania gminnych jednostek OSP. W 2015 r. przeprowadzono szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego i gminnych jednostek organizacyjnych, zorganizowano spotkania szkoleniowe z młodzieżą i grupami środowiskowymi. Przeprowadzono również kwalifikację wojskową przedpoborowych.

W ramach działań związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym, GCR owocnie współpracuje z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział w Krapkowicach. Na bieżąco był prowadzony monitoring wałów oraz prace związane z pogłębianiem i oczyszczaniem cieków wodnych. GCR podjął również skuteczne działania związane z dużym pożarem na wysypisku śmieci w Gogolinie. Na bieżąco realizowane są przygotowania do działań w sytuacjach kryzysowych na terenie gminy oraz sprawy związane z funkcjonowaniem gminnych jednostek OSP.

Tadeusz Byrski przedstawił również radnym, jakie wydatki bieżące i inwestycyjne poniosła Gmina Gogolin na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych w 2015 r. Łącznie poniesione koszty to 908 356 zł, z czego 163 000 zł zostało przeznaczonych na zakup samochodu dla OSP w Zakrzowie, a 425 000 zł na zakup samochodu dla OSP w Odrowążu.

 1. Zasoby mieszkaniowe gminy

Gmina Gogolin posiada 39 budynków, w których znajduje się 214 lokali mieszkalnych. W budynkach komunalnych zamieszkuje 600 osób. Budynki wchodzące w skład gminnego zasobu są, pod względem technicznym, bardzo zróżnicowane. Coroczne przeglądy okresowe budynków wskazują na potrzebę dużych nakładów finansowych, aby utrzymać wymagany standard lokali mieszkaniowych. W ciągu najbliższych trzech lat planowane jest wybudowanie nowego lokalu mieszkalnego na terenie miasta Gogolina i wyłączenie z użytkowania, ze względu na zły stan techniczny, dwóch lokali przy ul. Leśnej w Malni i ul. Leśnej w Kamieniu Śląskim. Po zaprzestaniu użytkowania lokali w Kamieniu Śl. i Malni, budynki zostaną wyburzone, a teren zostanie przeznaczony do odsprzedaży.

 

 

Podjęto również uchwały:

 • w sprawie wyboru przedstawiciela Wojewody Opolskiego do rady społecznej działającej przy Gminnym Ośrodku Zdrowia. Radni zaakceptowali kandydaturę Wojciecha Kowalskiego, który będzie pełnił swoją funkcję w kadencji 2014 – 2018. Uchwałę przyjęto jednomyślnie 14 głosami „za”.
 • w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 r. W związku z  realizacją w 2016 roku strategicznych inwestycji (budowa Centrum Przesiadkowego w Gogolinie, termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej  w Kamieniu Śląskim wraz z salą gimnastyczną, termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Gogolinie), Gmina Gogolin ograniczyła wydatki inwestycyjne w 2015 roku, dlatego w 2016 r. zaciągnięta zostanie pożyczka w kwocie 2 400 000 złotych, zamiast planowanych 4 000 000 złotych. Wysokość tegorocznej planowanej pożyczki zmniejszy się tym samym o 1 600 000 zł. Inwestycja termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Gogolinie rozpocznie się w 2016 r. Termomodernizacja budynku PSP w Kamieniu Śląskim i budowa Centrum Przesiadkowego planowane są na lata 2016 – 2018; na te inwestycje Gmina Gogolin starać się będzie również o dotację w ramach Aglomeracji Opolskiej – możliwe jest uzyskanie dofinansowania w wysokości 85% kosztów inwestycyjnych. Uchwałę przyjęto jednomyślnie 14 głosami „za”.
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Zmian dokonano m. in. w związku z planem zaciągnięcia pożyczki na realizację inwestycji (WFOŚiGW), dodano także przedsięwzięcie pn. „korzystanie z kanalizacji kablowej ORANGE w latach 2016 – 2021. Uchwałę przyjęto jednomyślnie 14 głosami „za”.
 • w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu na realizację następujących zadań: przebudowa dworca kolejowego w Gogolinie na Centrum Przesiadkowe, termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Gogolinie oraz termomodernizację budynku i sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamieniu Śląskim. Pożyczka w wysokości 7 400 000 zł zostanie zaciągnięta na okres trzech lat (2016 – 2018), spłata nastąpi w latach 2017 – 2023. Po zakończeniu każdej z tej inwestycji, Gmina Gogolin będzie mogła ubiegać się o zwrot 30% kosztów kwalifikowanych, w związku ze spełnieniem efektu ekologicznego. Uchwałę przyjęto jednomyślnie 14 głosami „za”.
 • w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie i przyjęcia do realizacji projektu pn. „Ogród miejski – nowe przestrzenie edukacji i rekreacji w centrum Gogolina”. Uchwałę przyjęto jednomyślnie 14 głosami „za”.

Wolne wnioski

Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala poinformował o:

 • stanie przygotowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie do realizacji programu „Rodzina 500+” oraz o szkoleniu pracowników Urzędu Pocztowego w Gogolinie, gdzie również będzie możliwość składania wniosków;
 • wynajmu lokalu przy ul. Strzeleckiej na potrzeby nowego sklepu motoryzacyjnego;
 • zmianach kadrowych, jakie dokonały się w Urzędzie Miejskim w Gogolinie w ostatnim czasie oraz wynikach naborów na nowych pracowników Urzędu Miejskiego w Gogolinie, w związku z odejściem na emeryturę oraz śmiercią pracownika;
 • doniesieniach mediów na temat odkrycia naukowego w Gminie Gogolin;

Na zakończenie Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala zaprosił radnych na konferencję popularnonaukową z okazji 10 – lecia działalności Domu Spokojnej Starości „Święta Barbara” w Kamionku, która odbędzie się 21 kwietnia o godz. 9.00 w Gminnym Centrum Kultury w Gogolinie.