Program Rodzina 500+ w Gogolinie

W dniu 1 kwietnia 2016 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Przewiduje się, że w Gminie Gogolin programem „Rodzina 500 plus”, zostanie objętych ok. 900 dzieci, a liczba wniosków będzie wynosiła między 700, a 800 podań.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będą przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gogolinie w pokoju nr 1, w poniedziałki od 7.30 do 16.30 (tylko w kwietniu, od maja do 15.30) oraz od wtorku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. W nowo urządzonym biurze w OPS w Gogolinie można już pobierać wnioski. Jeżeli w trakcie realizacji programu okaże się, że zachodzi taka potrzeba, zostaną uruchomione mobilne punkty przyjmowania wniosków w poszczególnych sołectwach. Możliwe jest również przedłużenie godzin przyjmowania wniosków do godz. 17.00 – raz lub dwa razy w tygodniu.

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka lub opiekunowi prawnemu dziecka, w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie do dnia ukończenia przez nie 18 roku życia. Przedmiotowe świadczenie przysługuje w/w osobom na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł i 1200,00 zł (w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie ops.gogolin.pl oraz gogolin.pl.