Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Przyjazny urząd - program szkoleń dla pracowników Urzędu Miejskiego w Gogolinie

Aktualności

Zakończyły się szkolenia dotyczące zagadnienia związane ze stosowaniem Kodeksu postępowania administracyjnego i obsługą klienta – w myśl założeń zawartych w koncepcji „przyjaznego urzędu”.  Celem szkolenia jest poszerzenie zakresu wiedzy i podniesienie umiejętności pracowników w celu stworzenia optymalnych warunków funkcjonowania urzędu otwartego na potrzeby klienta.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy.

Koordynator projektu listopad 2011

 

Do 22 listopada 2011 mogą się zgłaszać osoby zainteresowane szkoleniem dwudniowym z obsługi programu Baza Aktów Własnych Legislator który służy do publikowania aktów prawnych w postaci elektronicznej wraz ze skorowidzami oraz pełną obsługą dokumentów XML.

Koordynator projektu listopad 2011

 
 
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Gogolinie uczestniczą w programie szkoleń w ramach projektu „Przyjazny urząd”. Szkolenie odbywa się w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
Szkolenie składające się z trzech części obejmuje m. in. zagadnienia związane ze stosowaniem Kodeksu postępowania administracyjnego i obsługą klienta – w myśl założeń zawartych w koncepcji „przyjaznego urzędu”.  Celem szkolenia jest poszerzenie zakresu wiedzy i podniesienie umiejętności pracowników w celu stworzenia optymalnych warunków funkcjonowania urzędu otwartego na potrzeby klienta. W szkoleniach uczestniczyć będzie  41 pracowników. W dniach 17-20.10.2011 r. odbyła się pierwsza część szkolenia pn.„Praktyczne zasady stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego”.
 
                                                                              Koordynator projektu 20.10.2011
Do 12 października 2011 mogą sie zgłaszać osoby zainteresowane szkoleniami zgodnie z regulaminem projektu. Wszelkie dodatkowe informacje mozna uzyskać u Koordynatora Projektu pana Krzysztofa Reinert
                                                                         Koordynator projektu 10.2010
Harmonogram szkoleń
 
Lp.
Termin
Godziny trwania
Miejsce (miejscowość, ulica, numer)
Temat
Wykaz prowadzących
1.
17-18 październik
10 - 18
Hotelu Polanica
ul. Warszawska 16,
57-320 Polanica Zdrój.
„Praktyczne zasady stosowania kodeksu postępowania administracyjnego”
Jacek Ciesielski
2.
19-20 październik
10 - 18
Hotelu Polanica
ul. Warszawska 16,
57-320 Polanica Zdrój
„Praktyczne zasady stosowania kodeksu postępowania administracyjnego”
Jacek Ciesielski
3.
24-25 październik
10 - 18
Hotelu Polanica
ul. Warszawska 16,
57-320 Polanica Zdrój
„Praktyczne zasady stosowania kodeksu postępowania administracyjnego”
Jacek Ciesielski
4.
26-27 październik
10 - 18
Hotelu Polanica
ul. Warszawska 16,
57-320 Polanica Zdrój
„Praktyczne zasady stosowania kodeksu postępowania administracyjnego”
Jacek Ciesielski
5.
14-15 listopad
10 - 18
Hotelu Polanica
ul. Warszawska 16,
57-320 Polanica Zdrój
Profesjonalnej obsługi petenta i podstawowych zasady savoir – vivre w urzędzie
Dawid Kłapkowski
6.
16-17 listopad
10 - 18
Hotelu Polanica
ul. Warszawska 16,
57-320 Polanica Zdrój
Profesjonalnej obsługi petenta i podstawowych zasady savoir – vivre w urzędzie
Dawid Kłapkowski
W najbliższych dniach odbędą się szkolenia dla pracowników do projektu realizowanego przez Gminę Gogolin pn. „Przyjazny urząd - program szkoleń dla pracowników Urzędu Miejskiego w Gogolinie”
  Koordynator projektu 08.2011
Zakończyły sie studia podyplomowe dla trzech osób - wszystkie osoby otrzymały świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. Serdecznie gratulujemy.
                                                                       Koordynator projektu 07.2011
 
Po okresie wakacyjnym, na miesiąc wrzesień i październik 2011 palnuje się szkoleniowe dla 41 pracowników Urzędu Miejskiego w Gogolinie. Szkolenia służące podniesieniu, jakości prawa stanowionego przez JST, z jakich uczestnicy będą mogli skorzystać to m.in.:
  • Praktyczne zasady stosowania kodeksu postępowania administracyjnego
  • Profesjonalna obsługa petenta i podstawowe zasady savoir vivre w urzędzie

również w miesiacyu wrześniu planuje się szkoleniowe dla 10 pracowników Urzędu Miejskiego w Gogolinie. Szklenie obejmuje redagowanie uchwal i zarządzeń, dostęp do informacji publicznej, zakres i zasady jej udostępniania oraz tworzenie aktów prawnych w edytorze XML

                                                                      Koordynator projektu 06.2011

 
Studia podyplomowe dla 3 osób (dwie osoby z zakresu administracji publicznej , jedna osoba Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji), sa realizowane od 1.10.2010 r.
                                                                      Koordynator projektu 10.2010
 
Do 24 września 2010 mogą sie zgłaszać osoby zainteresowane studiami podyplomowymi zgodnie z regulaminek projektu. wszelkie dodatkowe informacje mozna uzyskać u Koordynatora Projektu pana Krzysztofa Reinert
                                                                         Koordynator projektu 09.2010
O projekcie
Ogólnym celem projektu „Przyjazny urząd - program szkoleń dla pracowników Urzędu Miejskiego w Gogolinie” jest poprawa wizerunku jednostki samorządu terytorialnego, podniesienie jakość obsługi klientów oraz usprawnienie pracy Urzędu Miejskiego w Gogolinie.
Projekt realizowany jest w 2010 i 2011 roku i przewiduje:
  • podniesienie jakości standardu obsługi klienta
  • podniesienie efektywności realizacji zadań
  • podniesienie kwalifikacji pracowników ICT jako podstawy do wdrożenia systemu sieciowego ułatwiającego komunikację
  • poprawa standardów komunikacji między pracownikami oraz miedzy pracownikami a petentami
  • opracowanie transparentnego i przejrzystego działania.
 
Projekt zakłada:
a)       wsparcie szkoleniowe dla 41 pracowników Urzędu Miejskiego w Gogolinie. Szkolenia służące podniesieniu, jakości prawa stanowionego przez JST, z jakich uczestnicy będą mogli skorzystać to m.in.:
  • Praktyczne zasady stosowania kodeksu postępowania administracyjnego
  • Profesjonalna obsługa petenta i podstawowe zasady savoir vivre w urzędzie
b)       wsparcie szkoleniowe dla 10 pracowników Urzędu Miejskiego w Gogolinie. Szklenie obejmuje redagowanie uchwal i zarządzeń, dostęp do informacji publicznej, zakres i zasady jej udostępniania oraz tworzenie aktów prawnych w edytorze XML
c)       studia podyplomowe dla 3 osób (dwie osoby z zakresu administracji publicznej , jedna osoba Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji
d)       specjalistyczny kurs dla jednej osoby z zakresu zwiększenia bezpieczeństwa przechowywania danych osobowych oraz przesyłu informacji
 
Aktualnie Gmina Gogolin nie posiada komórki odpowiedzialnej za wdrożenie systemu monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości usług lub funkcjonowania oraz usprawnienie procedury aktualizowania opisu usług świadczonych w urzędzie. W ramach projektu taka procedura zostanie opracowana i wdrożona.
 
Plakat administracyjny mniejszy.jpeg
 
 
 
REGULAMIN PROJEKTU
§ 1 Definicje
 
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1. Projekcie – należy przez to rozumieć projekt”PRZYJAZNY URZĄD - PROGRAM SZKOLEŃ DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W GOGOLINIE” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre Rządzenie, Działanie 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”, Poddziałanie 5.2.1 „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”.
2. Uczestniku projektu – należy przez to rozumieć pracownika jednostki samorządu terytorialnego, który bierze udział w szkoleniu przeprowadzonym w ramach Projektu.
3. Biurze Projektu – należy przez to rozumieć biuro zlokalizowane w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6 w Projekcie PRZYJAZNY URZĄD - PROGRAM SZKOLEŃ DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W GOGOLINIE” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre Rządzenie, Działanie 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”, Poddziałanie 5.2.1 „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”.
 
§ 2 Informacja o projekcie
 
1. Projekt PRZYJAZNY URZĄD - PROGRAM SZKOLEŃ DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W GOGOLINIE”jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre Rządzenie, Działanie 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”, Poddziałanie 5.2.1 „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”.
2. Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału administracji samorządowej poprzez podniesienie wiedzy i kompetencji pracowników Urzędu Miejskiego w Gogolinie dla sprawnej i fachowej obsługi petentów.
3. Cel główny projektu będzie możliwy do osiągnięcia poprzez realizację następującychcelów szczegółowych:
- podniesienie jakości standardu obsługi klienta
- podniesienie efektywności realizacji zadań
- podniesienie kwalifikacji pracowników ICT jako podstawy do wdrożenia systemu sieciowego ułatwiającego komunikację
- poprawa standardów komunikacji między pracownikami oraz miedzy pracownikami a petentami
- opracowanie transparentnego i przejrzystego działania.
4. Realizatorem projektu jest Gmina Gogolin
5. Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie pracownicy Urzędu Miejskiego w Gogolinie
6. Okres realizacji projektu: 01.09.2010 do 30.11.2011.
7. W ramach projektu w jednostkach samorządu terytorialnego zostaną zrealizowane następujące szkolenia:
 
a) wsparcie szkoleniowe dla 41 pracowników Urzędu Miejskiego w Gogolinie. Szkolenia służące podniesieniu, jakości prawa stanowionego przez JST, z jakich uczestnicy będą mogli skorzystać to m.in.:
- Praktyczne zasady stosowania kodeksu postępowania administracyjnego
- Profesjonalna obsługa petenta i podstawowe zasady savoir vivre w urzędzie
b) wsparcie szkoleniowe dla 10 pracowników Urzędu Miejskiego w Gogolinie. Szklenie obejmuje redagowanie uchwal i zarządzeń, dostęp do informacji publicznej, zakres i zasady jej udostępniania oraz tworzenie aktów prawnych w edytorze XML
c) studia podyplomowe dla 3 osób (dwie osoby z zakresu administracji publicznej , jedna osoba Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji
d) specjalistyczny kurs dla jednej osoby z zakresu zwiększenia bezpieczeństwa przechowywania danych osobowych oraz przesyłu informacji
 
§ 3 Warunki uczestnictwa w projekcie
 
1. Szkolenia, studia podyplomowe i kurs specjalistyczny przeznaczone są wyłącznie dla pracowników jednostki samorządu terytorialnego Urzędu Miejskiego w Gogolinie..
2. Warunkiem przystąpienia do szkoleń wskazanych w § 2 ust. 7 jest wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego wraz z oświadczeniami stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. Dana osoba może wziąć udział w więcej niż jednym szkoleniu.
4. Uczestnicy szkoleń nie ponoszą żadnych kosztów uczestnictwa w projekcie.
 
§ 4 Zasady rekrutacji
 
1. Rekrutacja przeprowadzona zostanie w Urzędzie Miejskim w Gogolinie przy współpracy osób odpowiedzialnych za realizację projektu,
2. Nabór uczestników do udziału w projekcie odbywał się będzie poprzez wypełnienie i złożenie na ręce osób odpowiedzialnych za realizację projektu Formularza Zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. Wzór Formularza Zgłoszeniowego będzie dostępny: na stronie internetowej www.gogolin.pl oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gogolinie
4. Weryfikacji formalnej otrzymanych zgłoszeń dokonuje zespół projektowy, a kwalifikacji osób na poszczególne szkolenia, studia podyplomowe i kurs specjalistyczny dokonuje Burmistrz Gogolina..
5. Ostateczną decyzję o udziale danego pracownika na szkoleniu podejmuje Burmistrz, poprzez sygnowanie Formularza Zgłoszeniowego.
6. Wzór Listy osób zgłoszonych na szkolenie wraz z oświadczeniami stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu
7. Nadzór nad właściwym procesem rekrutacji sprawuje Koordynator Projektu.
 
§ 5 Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie
 
1. Dopuszcza się możliwość rezygnacji ze szkolenia, studiach podyplomowych i kursie specjalistycznym  przez uczestnika w trakcie jego trwania wyłącznie w przypadku zaistnienia bardzo ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia podczas procesu rekrutacji. W takiej sytuacji uczestnik zobowiązanyjest niezwłocznie do złożenia oświadczenia wraz z podaniem przyczyny rezygnacji.
2. W przypadku zaistnienia sytuacji wskazanej w ust. 2 do udziału w szkoleniu zostanie wyznaczony uczestnik z Listy Rezerwowej spełniający kryteria udziału w Projekcie.
 
§ 6 Organizacja zajęć szkoleniowych
 
1. Zajęcia szkoleniowe odbywały się będą w terminach i miejscach uzgodnionych przez Burmistrza
2. Harmonogram szkoleń będzie dostępny u koordynatora projektu
3. Za obsługę organizacyjną bloków szkoleniowych odpowiadają organizatorzy ze strony zespołu projektowego oraz wykonawcy
4. Zajęcia będą się odbywały w miejscach wynajętych na potrzeby realizacji projektu.
 
§ 7 Obowiązki i prawa Uczestnika projektu
 
1. Udział w szkoleniach realizowanych w ramach Projektu jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do udziału w minimum 50% przewidzianego programem szkolenia, na które dokonał zgłoszenia.
3. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany do potwierdzenia każdorazowo swojej obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności i punktualnego stawienia się na zajęcia.
4. Dopuszcza się usprawiedliwioną nieobecność uczestnika spowodowaną chorobą lub własnymi okolicznościami na zasadzie przepisów kodeksu pracy. O zaistniałej sytuacji należy poinformować kadrową urzędu
5. Uczestnik otrzymuje:
komplet materiałów szkoleniowych
bezpłatny poczęstunek w przypadku szkoleń trwających powyżej 6 godzin
certyfikat – zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
6. Uczestnik zobowiązuje się do podpisania listy obecności oraz wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitorujących poszczególne formy wsparcia prowadzone w ramach projektu, a także do potwierdzania otrzymania materiałów szkoleniowych i skorzystania z cateringu.
7. Uczestnik zobowiązuje się podać dane niezbędne koordynatorowi projektui do wypełnienia kwestionariusza PEFS (Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego), którego celem jest gromadzenie informacji na temat osób i instytucji korzystających ze wsparcia w ramach EFS, oraz określenie efektywności realizowanych zadań w procesie badań po zakończeniu.
8. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr. 133 poz 883) uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawienia.
 
§ 8 Zasady wnoszenia wkładu własnego do projektu
1. Celem opracowania zasad wnoszenia wkładu własnego przez jednostkę samorządu terytorialnego jest określenie wysokości i zasad wnoszenia wkładu własnego za udział zatrudnionych pracowników w szkoleniach organizowanych w ramach projektu
„PRZYJAZNY URZĄD - PROGRAM SZKOLEŃ DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W GOGOLINIE”
2. Podstawą pozyskania wkładu własnego, o którym mowa w ust. 1 są:
Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady finansowania POKL 2007-2013 Dokumentacja ogłoszona przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji konkursu nr 2/POKL/5.2.1/2009
 
§ 9 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część deklaracji podpisywanej przez uczestników szkoleń.
2. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Koordynator projektu.
3. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu.
4. Koordynator projektu zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do Regulaminu w czasie trwania projektu za pisemnym powiadomieniem Partnerów projektu oraz uczestników szkoleń.
Załącznik nr 1 do regulaminu projektu - DOCformularz_zgloszeniowy_uczestnictwa_w_projekcie-1.doc