Nowe przestrzenie edukacji i rekreacji w Gogolinie

 

„Ogród miejski – nowe przestrzenie edukacji i rekreacji w centrum Gogolina” – to ciekawy pomysł samorządu Gminy Gogolin na zagospodarowanie terenu przy osiedlu na ul. Powstańców oraz odnowienie istniejącego Parku Miejskiego przy ul. Ligonia. Podjęte zostały już pierwsze działania, zmierzające do realizacji tej inwestycji.

Plan przedsięwzięcia został przedstawiony przez Burmistrza Joachima Wojtalę Radzie Miejskiej w Gogolinie i zaakceptowany przez radnych podczas sesji 26 stycznia 2016 r. W lutym pracownicy Urzędu Miejskiego w Gogolinie sporządzili wniosek i pełną dokumentację inwestycji, którą Gmina Gogolin złożyła do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach przedsięwzięcia planuje się utworzenie ogrodu miejskiego przy osiedlu na ul. Powstańców: wykonanie nasadzeń rodzimych drzew i krzewów owocowych, budowę traktów pieszych i traktów dla rolkarzy, urządzeń zabawowych, instalacji nawadniającej, energooszczędnego oświetlenia parkowego, montaż ławek, koszy, karmików i poidełek dla ptaków oraz hoteli dla owadów. Zaplanowano również odnowienie położonego nieopodal Parku Miejskiego przy ul. Ligonia. Dokonano już bardzo szczegółowej inwentaryzacji drzew, rosnących na tym terenie, które zostały skatalogowane i opisane. W ramach projektu przewiduje się tzw. przycinkę pielęgnacyjną i usunięcie chorych oraz inwazyjnych gatunków drzew. Obecnie teren parku jest trudnodostępny dla osób niepełnosprawnych i matek z dziećmi w wózkach, a otoczenie murem sprawia wrażenie optycznie zamkniętej enklawy w centrum miasta. Zlikwidowanie barier architektonicznych spowoduje, że park stanie się otwartym i dostępnym dla wszystkich mieszkańców miejscem rekreacji oraz odpoczynku.

 

 

W wyniku przedsięwzięcia dokonane zostaną także nowe nasadzenia: 766 sztuk rodzimych krzewów i drzew owocowych. Wykonany zostanie również trakt pieszo – rowerowy, łączący Park Miejski przy ul. Ligonia z nowym ogrodem miejskim. Tym samym w centrum miasta powstaną nowe tereny zielone o powierzchni 7 687,50 m2, a łączna powierzchnia zrewitalizowanego centrum wyniesie 1,5 ha.

Projekt spełnia kryteria dla przedsięwzięć prośrodowiskowych, a inwestycja nie zniszczy walorów przyrodniczych ani krajobrazowych otoczenia. Przewidywany koszt realizacji przedsięwzięcia to 1 465 000 zł. Realizacja inwestycji uzależniona jest od dofinansowania, o jakie ubiega się Gmina Gogolin w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Istnieje szansa na uzyskanie grantu w wysokości 893 433 zł, czyli w 85% kosztów kwalifikowanych.