Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

logo.jpeg
Ocalić od zapomnienia historię regionu – monografia przemysłu wapienniczego w Gogolinie i okolicy.

 
Gmina Gogolin zrealizowała projekt pod nazwą „Ocalić od zapomnienia historię regionu – monografia przemysłu wapienniczego w Gogolinie i okolicy”, który zostanie współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach realizacji Osi 4 PROW 2007-2013, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ” w zakresie małych projektów.
 
Celem operacji jest promocja lokalnego dziedzictwa historycznego i wzrost lokalnej świadomości o historii regionu i czynnikach determinujących rozwój obszaru Krainy św. Anny, a tym samym rozwijanie aktywności - twórczości mieszkańców regionu poprzez wydanie publikacji -"Przemysł wapienniczy w Gogolinie i okolicy".
 
Gmina Gogolin w ramach operacji wypromowała lokalne dziedzictwo historyczne zawarte w opracowaniu przygotowanym przez jednego z mieszkańców naszego regionu, pasjonata i wieloletniego pracownika branży wapienniczej, Pana Eryka Boronczyka. Piece wapiennicze były szczególnym czynnikiem determinującym rozwój gminy Gogolin, a obecnie obok pomnika Karolinki są znakiem rozpoznawczym gminy w regionie.
Publikacja przedstawia w sposób kompleksowy rozwój przemysłu wapienniczego w latach 1532 – 2008. Rezultatem operacji jest publikacja 300 sztuk monografii przemysłu wapienniczego Gogolina i okolic, a także organizacja spotkań promujących publikację i wycieczka szlakiem zabytków przemysłu wapienniczego w Gogolinie.
 
Planowane działania na rzecz upowszechnienia informacji o dziedzictwie historycznym naszego regionu są spójne z celami określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla małych projektów w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju".