Spotkanie w ramach lokalnego partnerstwa

2 marca w Urzędzie Miejskim w Gogolinie, odbyło się szkolenie pn. „Odnowa Wsi w nowym okresie programowania 2014-2020”. Uczestniczyli w nim sołtysi, przewodniczący zarządów dzielnic i prezesi lokalnych stowarzyszeń. Szkolenie zostało zorganizowane w ramach zawiązanego w 2013 r. „Porozumienia na Rzecz Lokalnego Partnerstwa”, mającego na celu współdziałanie na rzecz rozwoju społeczności lokalnej gminy Gogolin.

Spotkanie prowadzili: burmistrz Joachim Wojtala, doradca burmistrza Krzysztof Reinert, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie Iwona Cimek oraz naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Arnold Joszko. W spotkaniu uczestniczyli również wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Gizela Sapok i Rudolf Bekiesz, przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia Waltrauda Wicher, przewodniczący  Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji Patryk Blania oraz inspektor w Wydziale Rozwoju Gospodarczego i Promocji Patrycja Bugno.

Jednym z najważniejszych celów spotkania było przekazanie najważniejszych informacji dotyczących działań kulturalnych i sportowo - rekreacyjnych zaplanowanych na 2016 r. W pierwszej części spotkania Krzysztof Reinert omówił sprawy związane z organizacją Jarmarku Wielkanocnego m. in. konkurs promujący lokalne tradycje, Iwona Cimek omówiła natomiast  regulaminy pozostałych konkursów zaplanowanych podczas  Jarmarku Wielkanocnego 2016. Dyrektor GOK przedstawiła również zaplanowany kalendarz imprez organizowanych przez placówkę i zaprosiła do udziału w programie rekreacyjno – artystycznym „Artystyczne Lato” (lipiec 2016), który służy m. in. promocji lokalnych talentów.

Burmistrz przedstawił natomiast wypracowaną zespołowo nową koncepcję działań aktywizujących mieszkańców. Ideą przewodnią, która jej przyświeca  jest integracja, ale również troska o zdrowie i aktywny relaks poprzez zabawę. Projekt działań zakłada organizację jednego wspólnego wydarzenia w miesiącu, w terminie od maja do listopada 2016 r. Przedstawiona koncepcja obejmuje również działania mające na celu poszerzenie kontaktów z partnerami samorządowymi w kraju i za granicą. Burmistrz poinformował, że udział w przedsięwzięciach będzie podlegał ocenie, a punktacja będzie się przekładać na wielkość grantów możliwych do zdobycia poza Funduszem Sołeckim. Formuła uczestnictwa jest jednak otwarta, uwzględniono w niej możliwość udziału jedynie w wybranych przedsięwzięciach. Skutkuje to jednak  mniejszą ilością punktów.

 

 

W programie omawianych działań znalazły się również interesujące konkursy adresowane do dzieci,  dorosłych i do grup społecznych. Ciekawą formę będzie miało podsumowanie, które przewidziano w formie „Olimpiady Sołectw na Wesoło” planowanej w listopadzie w Hali Sportowej im. B. i Z. Blautów w Gogolinie. Zakończenie rywalizacji  i wręczenie nagród odbędzie się podczas „Swaczyny Śląskiej”. Zaznaczył przy tym, że celem podejmowanych działań jest przede wszystkim zachęcenie mieszkańców do aktywności i zaszczepienie  nawyku aktywnej rekreacji, ale również wykorzystanie istniejącej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej. Burmistrz podkreślił, że zaplanowane przedsięwzięcia powinny służyć integracji i zabawie, ale również rozwojowi sołectw i dzielnic. Wyraził także nadzieję, że proponowana koncepcja „się sprawdzi” i planowane działania  będą dobrze służyć lokalnym społecznościom i będą kontynuowane w kolejnych latach.

Arnold Joszko, Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji  przedstawił informację o zasadach wspierania zadań publicznych w zakresie kultury udzielanych przez Gminę Gogolin  w ramach otwartego konkursu ofert. Naczelnik przypomniał ponadto zagadnienia związane zasadami i  terminami realizacji zawartych umów a także formą sprawozdań z wydatkowania przyznanych środków.

Radna Gizela Sapok, pełniąca jednocześnie funkcję prezesa Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin „Okaż Serce Innym”, podziękowała zebranym za szerokie wsparcie udzielone  stowarzyszeniu podczas organizacji przedsięwzięć charytatywnych w 2015 r.  Poprosiła również o wsparcie przy organizacji  zbiórek  planowanych w 2016 r. przez Stowarzyszenie, a związanych z działalnością statutową. Szczególne podziękowania skierowała do burmistrza jako inicjatora i koordynatora wielu działań pomocowych.

Podsumowując dyskusję, burmistrz zaprosił do uczestnictwa w zaproponowanych przedsięwzięciach. Wskazał przy tym na ważność działań mających na celu pielęgnowanie lokalnych tradycji i ich wartość promocyjną. Poinformował także o udziale partnerów samorządowych w tegorocznym Jarmarku Wielkanocnym. Partnerzy przygotują stoły wielkanocne będące kulinarną wizytówką regionów, które reprezentują. Burmistrz poruszył również tematy związane z przypadającym w 2017 r. jubileuszem 50 – lecia przyznania Gogolinowi praw miejskich. Podczas spotkania sołtysi i przewodniczący zarządów dzielnic poinformowali również o planowanych terminach imprez i uroczystości, uczestnicy spotkania otrzymali również „Vademecum wiejskiego lidera”, czyli materiały informacyjne pomocne w innowacyjnych działaniach społecznych.