Autostrada A4 Barka  Bizon Centrum Aktywacji Wiejskiej Kapliczka Raj dla wędkarza Odra Odrowąż Odrowąż z lotu ptaka Odrowąż z lotu ptaka Osp Odrowąż Pomnik poległych mieszkańców Śluza Odrowąż

Plan Rozwoju Wsi Odrowąż na lata 2015-2023.


Wszystkie zastrzeżenia oraz sugestie dotyczące Planu Rozwoju Wsi Odrowąż na lata 2015– 2023 są mile widziane, i prosimy kierować w terminie do 05.02.2016  na adres: Rudik60@gmai.com

 

 

DOCPlan Rozwoju Wsi Odrowąż 2015-2023 (4).doc

 

 

 

Plan

 

Rozwoju Wsi

 

 

Odrowąż

 

           na lata 2015– 2023.

 

 

 

 

Spis treści

I. Opis miejscowości 3

1. Charakterystyka wsi. 3

2. Rys historyczny. 3

3. Infrastruktura. 3

4. Ludność. 3

II. Analiza SWOT. 4

1. Silne strony. 4

2. Słabe strony. 4

3. Szanse miejscowości 4

4. Zagrożenia miejscowości 4

III. Wizja wsi 5

IV. Opis planowanych zadań inwestycyjnych przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w latach
      2015-2023 z przyjętych priorytetów rozwoju miejscowości. 5

V. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców,
     sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz ich cechy
      funkcjonalno – przestrzenne. 7

VI. Zadania krótkoterminowe na rok 2015 - 2017. 7

VII. Zakończenie. 7

 

 

 

I.Opis miejscowości
1. Charakterystyka wsi

Odrowąż to wioska należąca do gminy Gogolin, leżąca w powiecie krapkowickim, w województwie Opolskim, przy drodze wojewódzkiej (Krapkowice – Opole), z bardzo dobrą łącznością z miastem. Odrowąż leży nad brzegiem Odry, w sąsiedztwie dobrze zagospodarowanego kompleksu leśnego, w którym znajdują się liczne gatunki flory pod ochroną, np: dęby szypułkowe, pierwiosnki, kaczeńce, przebiśniegi i zimowity jesienne. Wioska jest estetyczna i zadbana, o zabudowie typowo wiejskiej.

2. Rys historyczny

Wioska wzmiankowana została po raz pierwszy w roku 1292 jako „Odrewesz”; miała to być najstarsza siedziba rodu Odrowążów. W 1776 roku Karol Ludwig Larisch sprowadził kolonistów zakładając w tym miejscu kolonię o nazwie „Oderwanz”. Do 1817 roku wioska należała do powiatu opolskiego, potem do strzeleckiego, a od 1956 roku aż do likwidacji powiatów do powiatu krapkowickiego, do którego obecnie również należy. Statystyki z 1845 roku podają, że Odrowąż liczył wtedy 24 domy, w których zamieszkiwały 163 osoby. Wówczas wioska należała do majora Von Wyschetzkiego. Patronem wioski jest św. Urban, kapliczka pod jego wezwaniem usytuowano w centrum wioski w roku 1841. Naprzeciwko kapliczki znajduje się pomnik poświęcony mieszkańcom Odrowąża, którzy zginęli w czasie I i II wojny światowej. Do 1945 roku w Odrowążu nad Odrą znajdowała się stocznia rzeczna, należąca do rodziny Gabor (obecny Gniotpol). Wówczas życie i byt wielu mieszkańców był związany z rzeką. Prawie w każdej rodzinie byli tak zwani „łodziarze”, czyli właściciele barek, przewożący węgiel, cement lub zboże do Wrocławia, Berlina, a nawet Hamburga. Zawód ten przechodził z ojca na syna. Drugim bardzo licznym zawodem byli „mataczkorze”, którzy pływali i przewozili towary, m.in. do Szczecina, na tzw. „mataczkach”, czyli drewnianych tratwach.

3. Infrastruktura

Przez wioskę przebiegają drogi gminne, częściowo oświetlone oraz droga wojewódzka 424 (zawiązana z przeprawą przez Odrę dla wojska). Od 1991 roku wioska posiada wodociąg, sieć energetyczną i telekomunikacyjną. Od 2014 roku została w większej części skanalizowana. Sołectwo ma do dyspozycji Centrum Aktywizacji Wiejskiej, w którym znajduje się świetlica wiejska, sala spotkań wraz z zapleczem sanitarno – kuchennym. Na zewnątrz budynku znajduje się plac zabaw do dzieci oraz siłownia zewnętrzna i urządzenia do treningu ulicznego (street workout). Dodatkową atrakcją jest boisko do piłki siatkowej plażowej oraz boisko do piłki ręcznej i koszykówki z możliwością  doposażenia. Na terenie wsi znajduje się budynek OSP. Aktualnie prowadzone są działania przy zagospodarowaniu placu po byłym sklepie w centrum wsi. Na terenie wioski działają 3 warsztaty samochodowe, zakład transportu samochodowego, 2 zakłady malarskie, gospodarstwo agroturystyczne, szkoła i hotel dla psów, zakład instalacji wodnej i co, zakład stolarstwa meblowego oraz prężnie rozwijający się zakład produkcji galanterii drzewnej. Na terenie wioski znajdują się dwa zabytkowe krzyże przydrożne oraz dwie kapliczki.

4. Ludność

Sołectwo Odrowąż liczy obecnie (stan na 31.12.2015) 563 mieszkańców. W związku z rozbudową wsi w ostatnim czasie wzrasta liczba mieszkańców.

 
 
 

 

 

II. Analiza SWOT
1. Silne strony

a) zadania integrujące mieszkańców:

spotkania integracyjne mieszkańców wioski w nowo powstałym CAW,
prężnie działająca Rada Sołecka, Stowarzyszenie wsi Odrowąż, Mniejszość Niemiecka i grupa osób zaangażowanych w życie wsi,
prężnie działająca jednostka OSP, przy której działa klub HDK PCK;

 

b) dobrze rozwinięty program imprez kulturalno – rozrywkowych:

wodzenie niedźwiedzia,
kulig dla dzieci,
dzień kobiet,
palenie żuru,
dzień dziecka,
festyn wiejski,
obchody Dnia Świętego Marcina,
święto pieczonego ziemniaka,
spotkanie mikołajkowe dla dzieci,
biesiada piwna dla mężczyzn,
spotkanie opłatkowe dla osób starszych i samotnych;

 

c) piękne położenie wsi:

kompleks leśny ze ścieżkami rowerowymi i pieszymi,
sąsiedztwo Odry wraz ze stanowiskami wędkarskimi,
korzystne położenie wzdłuż autostrady A4,
zaplecze agroturystyczne,
dogodne położenie przy głównych szlakach komunikacyjnych;

 

d) dobra łączność telefoniczna i internetowa (światłowody).

2. Słabe strony

przewaga słabych gleb,
brak kapitału i zainteresowania powstawaniu małych zakładów,
bezrobocie na terenie wioski,
emigracja młodych ludzi za pracą,
starzejące się społeczeństwo i mały przyrost naturalny,
narastający problem opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

3. Szanse miejscowości

uczestnictwo sołectwa w Programie Odnowa Wsi,
promocja regionu i agroturystyki,
edukacja mieszkańców,
dobra lokalizacja (przy drodze wojewódzkiej w pobliżu autostrady i Odry żeglownej),
zaangażowanie mieszkańców.

4. Zagrożenia miejscowości

emigracja zarobkowa młodych wykształconych mieszkańców,
wzrost bezrobocia,
starzejące się społeczeństwo,
brak środków do tworzenia nowych miejsc pracy,
hałas dobiegający z autostrady.

III.  Wizja wsi

„Wieś zadbana, która kultywuje tradycje praojców” – mieszkańcy sołectwa Odrowąż postrzegają swoją wieś jako czystą, zadbaną i nowoczesną z zachowaniem tradycji regionalnych Śląska Opolskiego. Mają nadzieję, że dzięki rozbudowie wsi, przybędzie nam nowych mieszkańców. Pragniemy dalej kultywować tradycje ludowe, które są ciągle żywe, uczestniczyć w życiu kulturalnym naszej wsi i gminy. Pragniemy także nadal organizować imprezy i spotkania które integrują mieszkańców naszej wioski.

IV. Opis planowanych zadań inwestycyjnych przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w latach 2015-2023 z przyjętych priorytetów rozwoju miejscowości

Przebudowa budynku mieszkalnego przy CAW w Odrowążu na przedszkole.
Rozbudowa budynku CAW w celu zwiększenia powierzchni sali spotkań wiejskich.
Wyłożenie kostką brukową parkingu znajdującego się przy CAW.
Zagospodarowanie placu po byłym sklepie na skwer.
Montaż małej architektury poprawiającej estetykę wsi.
Przebudowa i doposażenie placu spotkań wiejskich.
Sukcesywne zagospodarowywanie poboczy drogowych przez mieszkańców, poprzez nasadzenie kwiatów, drzewek ozdobnych, które uatrakcyjnią miejscowość i nadadzą jej charakter wsi zadbanej.
Organizacja i przeprowadzenie imprez kulturalnych na terenie wsi: wodzenie niedźwiedzia, dzień kobiet, dzień ojca, dzień matki, mikołajki, wigilia dla samotnych, palenie żuru. Imprezy przeprowadzane są corocznie, koszt około 20 000 złotych. Aktywizują mieszkańców i mobilizują lokalne stowarzyszenia i nieformalne grupy do wspólnego działania na rzecz innych.
Dokończenie kanalizacji ściekowej – poprawa środowiska naturalnego (lata 2015 – 2017).
Wykonanie infrastruktury (drogi, doprowadzenie mediów) przy nowo powstającym osiedlu domków jednorodzinnych – podniesienie atrakcyjności wsi (lata 2015 – 2017).
Ułożenie kabli telefonicznych do ziemi (lata 2015 – 2017).
Budowa chodników poprawiających bezpieczeństwo mieszkańców 2015 – 2023.
Budowa ścieżki rowerowej z Górażdży, przez Chorulę, Malnię, Odrowąż do Rogowa Opolskiego.
Wymiana i uzupełnienie oświetlenia ulicznego na oświetlenie energooszczędne.
Kontynuacja promocji wsi poprzez uczestnictwo w wystawach, pokazach, dożynkach, itp.

 

 

 

Program długoterminowy

 

 Plan rozwoju

Program rozwoju

 

Cele jakie musimy osiągnąć by urzeczywistnić wizję wsi?

Co pomoże osiągnąć cele?

 3.  Co może przeszkodzić?

 

 

Projekty

Co wykonamy?

 

Zasoby

Czego użyjemy?

ATUTY

Silne strony i Szanse

Słabe strony

Jakie wyeliminujemy?

Zagrożenia

Czego unikniemy?

 

A.  TOŻSAMOŚĆ WSI I WARTOŚCI ŻYCIA WIEJSKIEGO

 

1.Kultywowanie tradycji i obyczajów.

 

2.Ochrona charakterystycznych budowli w miejscowości.

 

3.Poprawa infrastruktury wiejskiej.

1.Kapitał ludzki: mieszkańcy wsi, strażacy, dzieci i młodzież świetlicy.

 

2. Budynek remizy OSP, CAW

 

3.Dobrze zagospodarowany plac spotkań wiejskich i kompleks leśny.

 

1.Edukacja mieszkańców.

2.Dobrze rozwinięty program imprez.

3.Zaangażowanie mieszkańców wsi.

4.Posiadanie   wśród mieszkańców osób utalentowanych 5.Dobra lokalizacja przy drodze wojewódzkiej.

6.Pomoc finansowa gminy

1.Brak kapitału finansowego. 2.Niska klasa gleb. 3.Bezrobocie i starzejące się społeczeństwo.

4.Zanieczyszczenia środowiska, hałas z autostrady

1.Coroczna organizacja imprez: wodzenie niedźwiedzia, kulig, dzień kobiet, palenie żuru,  dzień dziecka, festyn wiejski, święto pieczonego ziemniaka, obchody świętego Marcina, andrzejki, mikołajki, spotkanie opłatkowe dla osób starszych.

2.Ułożenie kabli do ziemi.

3. Rozbudowa budynku CAW, doposażenie placu spotkań wiejskich.

4.Dokończenie kanalizacji ściekowej.

5.Budowa chodników.

6.Promocja wsi

B.  STANDART ŻYCIA

 

1.Przebudowa budynku mieszkalnego przy CAW w Odrowążu na przedszkole 2.Dokończenie kanalizacji.

3.Wykonanie infrastruktury nowo powstającego osiedla domków jednorodzinnych

4.Wyłożenie placu parkingowego kostką brukową

1.Budynek mieszkalny przy CAW:

2.Plac spotkań wiejskich

3.Tereny mieszkaniowe i inwestycyjne

1.Umiejętność samoorganizowania się,

2.Chęć do pracy społecznej,

3.Pomoc finansowa gminy, UE

1.Brak funduszy na przebudowę budynku,  

1.Przebudowa budynku mieszkalnego i terenów wokół CAW,

2. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych,

C.  JAKOŚĆ ŻYCIA

 

1.Podniesienie poziomu integracji mieszkańców.

1.Budynek CAW

2.Plac wiejskich spotkań,

1.Własne zaangażowanie i ambicje mieszkańców

1.Poczucie izolacji mieszkańców.

2.Brak przekonania do wspólnego spędzania czasu.

1.Wspieranie, prezentacja, promocja wszystkich grup i organizacji działających w sołectwie.

2.Organizacja imprez kulturalnych.

D.  BYT

 

1.Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości.

 

1.Środki materialne sołectwa, 2.Produkty rolne z gospodarstw, 3.Własne pomysły na założenie działalności gospodarczej

1.Dbałość o własne zasoby.

2.Pomoc finansowa gminy  3.Zaangażowanie i ambicje mieszkańców

1.Obawa prowadzenia działalności na własny rachunek, 2.Rozbudowana biurokracja i brak środków finansowych na rozpoczęcie działalności

3.Brak przekonania rolników do nowego źródła dochodów

1 Uzbrojenie terenu pod inwestycje.

2.Doprowadzenie mediów 3.Tworzenie gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych, produkcja zdrowej żywności.

4.Udział w szkoleniach i kursach dokształcających

 

 

V. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz ich cechy funkcjonalno – przestrzenne

Ochotnicza Straż Pożarna skupia w sobie społeczność lokalną, związaną ze strażą pożarną. Budynek został wyremontowany i dostosowany do wymogów Krajowego Systemu Ratownictwa. Corocznie strażacy organizują różnego rodzaju zbiórki oraz szukają sponsorów na doposażenie straży, która bierze udział w akcjach ratowniczych w powiecie krapkowickim. Przy jednostce OSP działa klub HDK PCK.
Plac spotkań wiejskich obok Centrum Aktywacji Wiejskiej umożliwia mieszkańcom spotkania w własnym gronie oraz z innymi mieszkańcami gminy poprzez organizację imprez okolicznościowych oraz biesiad. Na placu spotkań wiejskich odbywają się różnego rodzaju turnieje piłki plażowej i inne imprezy sportowe. Najmłodsi mają do dyspozycji plac zabaw, a osoby starsze ławki, gdzie mogą odpocząć i porozmawiać, a zarazem mają w polu widzenia swoje pociechy, młodzież: siłownię zewnętrzną i urządzenia do treningu ulicznego (street workout).
Centrum Aktywacji Wiejskiej jest to budynek byłego przedszkola, w którym mieszkańcy spotykają się przy okazji różnych imprez. W budynku tym mieści się świetlica młodzieżowa z dostępem do Internetu. Sala spotkań, w której odbywają okolicznościowe imprezy, dzień dziecka, dzień matki, ojca, wigilia dla osób starszych, mikołajki itp. W budynku znajduje się zaplecze kuchenne, które umożliwia przygotowanie potraw. Łazienki na parterze są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
Kaplica w centrum wsi jest miejscem spotkań wiernych. Poświęcona jest patronowi miejscowości – św. Urbanowi. Przy kaplicy corocznie spotykają się mieszkańcy, dziękując swojemu patronowi za opiekę. W kaplicy znajduje się dzwon, który dzwoni trzy razy dziennie o 6.00, 12.00 oraz 18.00. Dzwon obwieszcza również mieszkańcom, że ktoś z ich grona odszedł do wieczności.
Krzyż przydrożny jest pamiątką przodków miejscowości z ok. 1900r.
Pomnik poległych. Umieszczony jest w centralnej części wsi. Mieszkańcy opiekują się pomnikiem ponieważ upamiętnia byłych mieszkańców miejscowości, którzy zginęli podczas wojen światowych.
W centrum wsi znajduje się teren, będący w trakcie przebudowy, który docelowo ma wpłynąć na poprawę wizerunku wsi.

VI. Zadania krótkoterminowe na rok 2015 – 2017

Przebudowa i doposażenie placu spotkań wiejskich.
Wyłożenie kostką brukową parkingu znajdującego się przy CAW.
Dokończenie kanalizacji ściekowej – poprawa środowiska naturalnego.
Zagospodarowanie placu po byłym sklepie na skwer.
Sukcesywne zagospodarowywanie poboczy drogowych przez mieszkańców, sadzenie kwiatów i drzewek ozdobnych.
Wymiana i uzupełnienie oświetlenia ulicznego na oświetlenie energooszczędne.
Budowa ścieżki rowerowej z Górażdży do Rogowa Opolskiego przez Odrowąż.

VII.  Zakończenie

Plan Odnowy Miejscowości Odrowąż jest realizowany w oparciu o system wdrażania pomocy strukturalnej Unii Europejskiej, w zgodzie z Planem Rozwoju Gminy Gogolin. Plan Odnowy Miejscowości Odrowąż będzie realizowany w latach 2015-2023, po zatwierdzeniu przez Radę Sołecką, mieszkańców wsi oraz Radę Miejską w Gogolinie. Za właściwe wdrożenie, pilotowanie oraz okresowe przedstawianie mieszkańcom postępu w realizacji planu odpowiedzialny będzie Sołtys Odrowąża. Do pomocy we właściwym wdrażaniu Planu Sołtys dysponuje Rada Sołecką oraz Grupą Liderów Odnowy Wsi. Informacje o ostatecznym wykazie zadań zawartych w Planie ich realizacji będą udostępnione przez publiczne prezentacje planu przy okazji spotkań ze społecznością wsi. Plan Odnowy Miejscowości Odrowąż jest dokumentem otwartym, może być uzupełniany i aktualizowany przez wpisywanie nowych zadań i projektów.

Pogoda
03 grudnia
czwartek
Newsletter
Kalendarz
Kursy walut
1 EUR = 4,46 PLN
1 CHF = 4,11 PLN
1 USD = 3,70 PLN