XVII Sesja Rady Miejskiej

25 lutego 2016 r. odbyła się XVII Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie. Radni jednogłośnie przyjęli dwanaście uchwał. W sesji uczestniczyło 15 radnych, burmistrz, zastępca burmistrza, skarbnik, sekretarz, doradca burmistrza, radca prawny, oraz kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, sołtys Choruli, Zakrzowa, Dąbrówki, Kamionka i Kamienia Śląskiego oraz przedstawiciele lokalnych mediów.

Podczas sesji podjęto uchwały w sprawie:

 •  - wyznaczenia jednostki organizacyjnej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. W związku z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Rządowy Program „500+”) gmina jest zobowiązana do wyznaczenia jednostki do realizacji tych zadań.  Zadania w tym zakresie będzie realizował Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie.
 •  - zmiany uchwały w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej. Gmina Gogolin realizuje zadanie z zakresu pomocy społecznej, polegające  na zapewnieniu miejsc mieszkańcom Gminy Gogolin w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krapkowicach. Na mocy porozumienia Gmina Gogolin przekazała Gminie Krapkowice roczną dotację celową w kwocie 13 584 zł. na pobyt 4 mieszkańców. W związku z prośbą, która wpłynęła do OPS w Gogolinie o umieszczenie kolejnego mieszkańca Gminy Gogolin, konieczne jest zwiększenie kwoty rocznej dotacji o 2 830 złotych.
 •  - zmiany uchwały w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gogolin na lata 2015 – 2020”. Koncepcja tworzenia planów gospodarki niskoemisyjnej wynika z polityki klimatycznej Unii Europejskiej i zobowiązań Polski do redukcji gazów cieplarnianych. Posiadanie Planu umożliwia staranie się o środki z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 - 2020 i pozyskanie wsparcia dla działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Zadania określone w Planie odnoszą się do celów określonych w pakiecie klimatyczno – energetycznym, a przewidzianych do osiągniecia w 2020 r. (redukcja emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału zużycia energii z odnawialnych źródeł i redukcja zużycia energii pierwotnej, czyli pozyskiwanej bezpośrednio z zasobów naturalnych). Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gogolin na lata 2015 – 2020” jest dokumentem strategicznym, który koncentruje się na tworzeniu warunków do podniesienie efektywności energetycznej m. in. przyszłych działań inwestycyjnych. Określono w nim także działania, które zamierza zrealizować Gmina Gogolin, m. in:
 •  ● rozwój infrastruktury rowerowej i budowa ścieżek rowerowych;
 •  ● rozwój i modernizacja sieci dróg lokalnych – budowa obwodnicy Malni i Choruli oraz obwodnicy dzielnicy Karłubiec;
 •  ● wymiana oświetlenia na energooszczędne (lampy LED);
 •  ● tworzenie warunków do powiększania udziału odnawialnych źródeł energii – w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gogolin zostały uwzględnione tereny pod budowę farm fotowoltaicznych;
 •  ● sukcesywna termomodernizacja budynków komunalnych;
 •  ● termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Gogolinie, Publicznej  Szkoły Podstawowej nr 2 w Gogolinie i w Kamieniu Śl.;
 •  ● montaż kolektorów solarnych – na budynku Domu Spokojnej Starości św. Barbara w Kamionku;
 •  ● tworzenie warunków do wykorzystania komunikacji zbiorowej – budowa Centrum   Przesiadkowego w Gogolinie;
 •  ● działania edukacyjne w zakresie ekologii.
 •  - nadania nazwy „Skwer im. Księdza Hermana Piechoty” w Kamieniu Śląskim. Radni przychylili się do wniosku złożonego przez Radę Sołecką Wsi Kamień Śl. i Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Kamienia Śląskiego oraz inne jednostki działające na terenie sołectwa.

Ksiądz Prałat Herman Piechota urodził się w 1937 r., w 1992 r. został powołany na stanowisko proboszcza parafii pw. św. Jacka w Kamieniu Śląskim. Był bardzo zaangażowany w życie parafii, dał się poznać nie tylko znakomity duszpasterz, ale również bardzo dobry gospodarz. W 1994 r. aktywnie włączył się w organizację uroczystości poświęcenia Sanktuarium św. Jacka oraz Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Odnowił praktykę pieszego pielgrzymowania na Górę Świętej Anny, z jego inicjatywy przeprowadzono również szereg prac remontowych w kościele parafialnym. Z jego pomocą, na terenie ogrodu parafialnego, urządzono ogólnodostępny kompleks sportowo – rekreacyjny.

 •  - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Kamieniu Śląskim. W planie zagospodarowania przestrzennego działki znajdują się na terenach objętych planem terenu górniczego Tarnów Opolski. Działki stanowią drogi wewnętrzne na terenie kopalni wapienia.
 •  - wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. Uchwała  dotyczy sprzedaży prawa wieczystego użytkowania działek położonych w Gogolinie.
 •  - udzielenia pomocy finansowej Województwu Opolskiemu jako dotację celową w kwocie 100 000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę ścieżki pieszo – rowerowej z dostosowaniem do parametrów istniejących zjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 w Gogolinie (ul. Krapkowicka).
 •  - udzielenia pomocy finansowej Województwu Opolskiemu jako dotację celową w kwocie 21 039 zł z przeznaczeniem na wspólną organizację doradztwa metodycznego nauczycieli.
 •  - udzielenia pomocy finansowej Województwu Opolskiemu jako dotację celową w kwocie 500 000 zł z przeznaczeniem na budowę ciągu komunikacyjnego łączącego obwodnicę Malni, Choruli z drogą wojewódzką nr 424 oraz drogą powiatową nr 1831 O.
 •  - udzielenia pomocy finansowej Gminie Kędzierzyn – Koźle jako dotację celową w kwocie 28 000 zł z przeznaczeniem dla schroniska dla bezdomnych zwierząt.
 •  - dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok.
 •  - zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 •  - rozpatrzenia skargi. Skarga, po rozpatrzeniu sprawy przez Komisję Doraźną ds. Rozpatrywania Skarg,  została uznana w części za bezzasadną.