Rada Rozwoju debatowała o strategii

18 stycznia 2016r. odbyło się pierwsze spotkanie robocze Rady Rozwoju Gminy Gogolin. Głównym punktem posiedzenia była debata nad Strategią Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014 – 2020. Wybrany został również Wiceprzewodniczący Rady Rozwoju Gminy Gogolin.

Przewodniczący wybrał na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady p. Rutę Małek – Kubilas, przy pełnej akceptacji Rady. W dalszej części Członkowie Rady omawiali Strategię Rozwoju Gminy Gogolin na lata 2014 – 2020, zwracając uwagę na to, iż posiada ona policzalne mierniki, które umożliwiają okresowe kontrolowanie i mierzalną weryfikację wyników działań, ujętych w strategii. Docenili to głównie ci Członkowie Rady, którzy są przedsiębiorcami i którzy w swoich strategiach, również stosują takie rozwiązania. Rada Rozwoju Gminy Gogolin była żywo zainteresowana ewaluacją strategii. Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala przedstawił zebranym, że dane zbierane są na bieżąco, a podsumowanie strategii nastąpi z końcem lutego 2017r., kiedy to miną 3 lata od jej wdrożenia. Wtedy też okaże się, czy zapisy w strategii są realne do zrealizowania i czy potrzebna jest jej modyfikacja. Głos zabrał również Zastępca Burmistrza Gogolina Krzysztof Długosz, który przedstawił Członkom Rady proces powstawania Planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin. Wyjaśnił, dlaczego procedura jego tworzenia trwa od 3 do 9 miesięcy, a także dlaczego dokument ten jest tak ważny dla gminy. Następnie Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala oraz Doradca Burmistrza Krzysztof Reinert zaprezentowali plan rewitalizacji centrum Gogolina, który obejmować będzie: budowę wiaduktu oraz Centrum Przesiadkowego w Gogolinie, przebudowę ul. Pawła w Gogolinie, utworzenie Ogrodu Miejskiego – Nowej Przestrzeni Edukacji i Rekreacji w Centrum Gogolina oraz trzeci etap rewitalizacji Placu Benedyktyńskiego. Rada Rozwoju jednogłośnie zgodziła się, iż wiadukt powinien być przedsięwzięciem realizowanym przez PKP przy modernizacji linii kolejowej i wyraziła chęć lobbowania za tą inwestycją. W ostatniej części Sekretarz Gminy Bogusław Leśkiewicz przedstawił plan pracy Zespołu ds. Opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016 – 2020. Głównym założeniem Strategii jest eliminacja przyczyn udzielania pomocy społecznej takich jak: ubóstwo, bezdomność, bezrobocie, przemoc w rodzinie, a także znalezienie sposobów na pomoc osobom niepełnosprawnym oraz dotkniętym zdarzeniami losowymi i klęską żywiołową. Stan edukacji oraz finansowanie oświaty w gminie będą głównymi tematami kolejnego posiedzenia Rady Rozwoju Gminy Gogolin, które odbędzie się w maju 2016r.