XV Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie

29 grudnia 2015 r. odbyła się ostatnia w tym roku Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie. Jedną z najważniejszych uchwał podjętych przez radnych była uchwała budżetowa.  

W pierwszej części sesji burmistrz przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym (26.11. - 29.12.), radni otrzymali także obszerną informację o planach i inwestycjach realizowanych na terenie gminy przez inwestorów zewnętrznych. Burmistrz poinformował również  o środkach – z innych źródeł - pozyskanych do budżetu w 2015 r. Jest to kwota 1 686 520,76 zł,

 1. Urząd Miejski pozyskał: 1 011 499,72 zł,
 2. Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe w Gogolinie – 347 070,00 zł,
 3. Gminny Ośrodek Kultury – 120 181,55 zł,
 4. Ośrodek Pomocy Społecznej – 107 433,00 zł,
 5. Dom Spokojnej Starości Św. Barbara – 200,00 zł,
 6. Gminna Biblioteka Publiczna – 18 274,69 zł,
 7. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Gogolinie – 50 201,80 zł,
 8. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Gogolinie – 2 944,00 zł,
 9. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu Śl. – 4 638,00 zł,
 10. Publiczna Szkoła Podstawowa w Malni – 10 832,00 zł,
 11. Zespół Szkół w Gogolinie – 13 246,00 zł.

Radni przyjęli także  plan pracy Rady Miejskiej w Gogolinie i plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 r. Rada Miejska zaplanowała w 2016 r. 8 posiedzeń,  Komisja Rewizyjna w nowym roku zaplanowała m. in. kontrolę działalności dwóch gminnych jednostek organizacyjnych – Domu Spokojnej Starości w Kamionku i Straży Miejskiej w Gogolinie.

W kolejnej części sesji radni podjęli następujące uchwały:

 • - Uchwałę w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Gogolin na 2016 r. Regionalna Izba Obrachunkowa oraz przewodniczący komisji stałych Rady Miejskiej wyrazili pozytywną opinię na temat projektu uchwały budżetowej. RIO wyraziła również pozytywną opinię w sprawie możliwości sfinansowania  deficytu określonego w projekcie uchwały. Radni przyjęli budżet stosunkiem głosów 12/14.
 • - Uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2022. Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na podstawie analizy wykonania dochodów i wydatków budżetowych w latach 2013 -2015 oraz wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię RIO i  przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej.
 • - Uchwałę w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu. Do Związku przystąpi Gmina Namysłów, wystąpi zaś Gmina Miejska Kędzierzyn – Koźle. Łącznie Związek będzie nadal skupiał 38 gmin, w tym gminę Gogolin.
 • - Uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego części wsi Kamień Śląski. Proponowana zmiana w planie obejmuje część terenu przy lotnisku o przeznaczeniu rekreacyjno -  usługowym. Celem przeprowadzenia procedury dla nowego planu jest m. in. uszczegółowienie zapisów studium.
 • - Uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego wsi Kamionek. Zmiany w planie zagospodarowania stworzą możliwość rozbudowy istniejącego domu opieki społecznej o nowe obiekty.
 • - Uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin. Dokonano zmiany zapisu określającego geometrię dachów. 
 • - Uchwałę w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyposażenia gminnej instytucji kultury w nieruchomość. Dostosowano zapisy uchwały do aktualnego stanu prawnego.
 • - Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. Uchwała dotyczy sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej w Gogolinie, zabudowanej budynkiem, stanowiącym własność Gminy Gogolin.
 • - Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od sprzedaży nieruchomości. Uchwała dotyczy wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 99% od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem w którym realizuje się zadania na rzecz gminy.
 • - Uchwałę w sprawie poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o współfinansowanie Centralnego Muzeum jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu”. Radni poparli starania Sejmiku.
 • - Uchwałę w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 r.

Do budżetu wpłynęła kwota 109 205 zł(środki rezerwy subwencji ogólnej).

Wolne wnioski i informacje

 • - Burmistrz podziękował radnym za przyjęcie budżetu i całoroczną współpracę. Podziękował również   sołtysom i przewodniczącym zarządów  dzielnic. Szczególne podziękowania skierował do sołtysa Malni i sołtysa Choruli za realizację projektu „Pokolenie Plus” w który uczestniczyli mieszkańcy tych miejscowości oraz mieszkańcy sołectwa Górażdże.
 • - Podziękował organizatorom spotkań wigilijnych dla mieszkańców gminy,  darczyńcom, którzy takie inicjatywy wsparli oraz wszystkim, którzy przyłączyli się  do akcji „Szlachetna Paczka” i przygotowali paczki dla mieszkańców DSS. Podziękował także dyrektorowi Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie za nadzorowanie rozbudowy placówki.
 • - Poinformował, iż w budżecie województwa opolskiego (na lata 2017- 2020) zabezpieczono kwotę 50 000 000 zł na budowę obwodnicy Malni i Choruli. Realizacja inwestycji rozpocznie się na wiosnę 2016 r.
 • - Poinformował o remontach dróg, które udało się zrealizować w ostatnim okresie na terenie gminy, o remoncie „pomostu” przy zbiorniku wodnym w Kamieniu Śl. i doposażeniu Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego w Gogolinie (leasing sprzętu).
 • - Burmistrz przekazał informację o zainicjowaniu prac projektowych dotyczących budowy sieci kanalizacyjnej i kolektora ściekowego w sołectwie Obrowiec. Planuje się, że ww. projekt będzie gotowy pod koniec lutego 2016 r., koszt projektu – 244 000 zł.
 • - Poinformował o powołaniu Rady Rozwoju Gminy Gogolin, która jest organem doradczym i opiniotwórczym dla burmistrza oraz o zmianach organizacyjnych w Urzędzie Miejskim w Gogolinie.
 • - Poinformował także o przypadającym w 2016 r. jubileuszu 20 – lecia współpracy partnerskiej Gogolin – Schongau i planowanej  formie obchodów jubileuszowych w latach 2016 – 2017. 
 • - Przekazał informacje   o najbliższych wydarzeniach kulturalnych w gminie i zaprosił do udziału w nich.
 • - Burmistrz złożył także życzenia noworoczne, przytoczył przy tym słowa kardynała S. Wyszyńskiego, aby „…wypełniać  codzienne życie dobrocią…” Życzenia noworoczne złożył również Przewodniczący Rady Miejskiej.
 • - Prezes Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego w Gogolinie poinformował o uruchomieniu i bieżącym funkcjonowaniu rurociągu kanalizacji sanitarnej i kolektora oraz wodociągu na odcinku Gogolin – Górażdże.

W XV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie uczestniczyło 14 radnych, Burmistrz Gogolina, Zastępca Burmistrza Gogolina, Skarbnik Gminy, Doradca Burmistrza Gogolina, dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych: Zespołu Rekreacyjno – Sportowego, Gminnego Ośrodka Kultury, Domu Spokojnej Starości Święta Barbara, Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Zdrowia, prezes Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, komendant Straży Miejskiej, naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji, radca prawny, sołtysi: Malni, Górażdży, Zakrzowa, Choruli, Kamionka i Dąbrówki oraz przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Gogolin – Strzebniów.