Budżet Gminy Gogolin na 2016 rok

W 2016 r. Gmina Gogolin będzie realizować bardzo ambitny budżet. Spore środki zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych, oświatowych i na dotacje z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Kwota przeznaczona na inwestycje uległa w przyszłorocznym budżecie  podwojeniu. 

Dochody w budżecie gminy (na dzień 01.01.2016.) zaplanowano w wysokości 52 600 730 zł. W stosunku do 2015 r. (plan na dzień 01.01.) budżet zwiększy się o 3 742 267 zł.

Wydatki zaplanowano na kwotę 56 678 830 zł.  Kwota wydatków została zwiększona (w stosunku do planu na 2015 r.) o 6 920 367 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne w 2016 r. wzrosną (w stosunku do planu na 2015) o 4 385 450 zł i wyniosą 8 729 703 zł, co stanowi 15% wydatków ogółem.

Lp.

Nazwa

Budżet  na 2015r.

Budżet  na 2016r.

Zwiększenie/  zmniejszenie budżetu w 2016r.

1

2

4

4

5

1

Dochody

48 858 463

52 600 730

3 742 267

2

Przychody

3 000 000

6 295 000

3 295 000

 

w tym:

 

 

 

 

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów

3 000 000

4 000 000

1 000 000

 

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

0

0

0

 

Wolne środki, októrych mowa w art.. 217 ust 2 pkt 6 ustawy

0

2 295 000

2 295 000

Ogółem (1+2)

51 858 463

58 895 730

7 037 267

3

Wydatki

49 758 463

56 678 830

6 920 367

 

wydatki bieżące

45 414 210

47 949 127

2 534 917

 

w tym:

 

 

 

 

wydatki remontowe

1 214 735

1 750 438

535 703

 

wydatki majątkowe

4 344 253

8 729 703

4 385 450

4

Rozchody

2 100 000

2 216 900

116 900

Ogółem (3+4)

51 858 463

58 895 730

7 037 267

Najważniejsze inwestycje to:

 • - przebudowa ul. Kościelnej w Gogolinie (schetynówka) – 2 006 000 zł;
 • - termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Gogolinie oraz budowa windy, wykonanie przyłącza gazowego i organizacja kotłowni – 1 900 000 zł (inwestycja będzie realizowana jedynie wtedy, gdy gmina otrzyma dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych);
 • - budowa Centrum Przesiadkowego w Gogolinie – 1 550 000 zł (I etap);
 • - przebudowa ul. Pawła w Gogolinie – 700 000 zł;
 • - dotacja do budowy obwodnicy miejscowości Malnia i Chorula – 500 000 zł;
 • - przebudowa ścieżki pieszo – rowerowej w Gogolinie (ul. Krapkowicka) – 100 000 zł;
 • - przebudowa ul. Krótkiej i Leśnej  w Odrowążu – 155 000 zł;
 • - utwardzenie placu na cele parkingowe w Gogolinie – 70 000 zł;
 • - budowa przystanku autobusowego w Kamieniu Śl.  – 70 000 zł.

Planowane wydatki remontowe w 2016 r. wzrosną (w stosunku do planu na 2015 r.) o 535,703 zł i wyniosą 1 750 438 zł, co stanowi 3% wydatków ogółem. Najważniejsze wydatki to:

 • - remonty cząstkowe i bieżące dróg i chodników – 400 000 zł;
 • - remont nawierzchni ul. Przyjaciół Schongau w Gogolinie – 95 000 zł;
 • - remont ul. Spokojnej w Górażdżach – 82 000 zł;
 • - remont chodnika przy ul. Wyzwolenia w Gogolinie – 39 000 zł.

Na realizację zadań oświatowych przeznaczono kwotę 17 826 255 zł (w tym jest zawarta subwencja oświatowa w wysokości  9 430 738 zł). Placówki dla których gmina nie jest organem prowadzącym otrzymają z budżetu dotacje o łącznej wysokości 1 397 000 zł (Stowarzyszeniowa Publiczna Szkoła w Górażdżach – 998 000 zł, Przedszkole „W Ogrodzie” w Kamionku – 273 000 zł, żłobek w Gogolinie – 126 000 zł).

Działalność organizacji pozarządowych zostanie wsparta kwotą 635 000 zł (działalność kulturalna 90 000zł, kultura fizyczna – 450 000 zł, pomoc społeczna – 95 000 zł.

Na realizację programów w zakresie profilaktyki zdrowotnej zaplanowano 87 000 zł.

100 000 zł przeznaczono na zakup aparatu USG  do Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie.

W budżecie zaplanowano także rezerwę celową w wysokości 165 000 zł z przeznaczeniem na  realizację zadań, zgodnie z ustawą o zarzadzaniu kryzysowym.

Dotacje z przeznaczeniem na wydatki bieżące, które zostaną  udzielone z budżetu gminy  w 2016 r. stanowią 11% wydatków budżetowych ogółem. Jest to kwota 6 225 655 zł.  

Na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 r. przeznaczono kwotę 275 159,73 zł.