Gminna Rada Seniorów obradowała na IV sesji

Gminna Rada Seniorów w Gogolinie jednogłośnie przyjęła program działania Rady na całą kadencję. Działania seniorów będą się koncentrowały wokół spraw związanych z aktywizacją i tworzeniem dogodnych warunków życia ludzi starszych.

Program Działalności Gminnej Rady Seniorów określa cele i zadania, które będą realizowane w latach 2015-2019. Najważniejsze z nich to: wzmocnienie wpływu seniorów na decyzje podejmowane przez władze lokalne, wspieranie inicjatyw mających na celu tworzenie mieszkań wspomaganych (z usługami dla seniorów), wspieranie działań prozdrowotnych i działań w zakresie aktywnego wypoczynku, współpraca z placówkami oświatowymi i integracja międzypokoleniowa, współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy oraz prowadzenie punktu doradztwa  dla seniorów. Rada zaplanowała również spotkania z seniorami we wszystkich sołectwach gminy, aby wypracować katalog potrzeb jakie istnieją w tych środowiskach. Ponadto zaplanowano także nowe przedsięwzięcie pn.  „Dni Seniora”.

Podczas sesji (10.12.2015.), przewodniczący Jan Nadbrzeżny przedstawił również sprawozdanie z działalności Rady w okresie od 22.09. do 10.12.2015 r. W tym czasie:  do Urzędu Miejskiego w Gogolinie skierowano wniosek w sprawie rozważenia możliwości wprowadzenia na terenie gminy systemu teleopieki, udzielono poparcie dla działań Burmistrza Gogolina w sprawie budowy mieszkań wspomaganych, delegacja seniorów uczestniczyła w I Targach Senioralnych – „Senior Expo 2015 w Opolu, delegacja seniorów uczestniczyła także w konferencji pt. „Integracja Uniwersytetów Trzeciego Wieku, rad seniorów i organizacji senioralnych w woj. opolskim – stan obecny i perspektywy”, która odbyła się w Kędzierzynie – Koźlu, z udziałem Wojewody Opolskiego i Wicemarszałka Województwa Opolskiego. W październiku br. członkowie Gminnej Rady Seniorów i Akademii Trzeciego Wieku odwiedzili Powiat Gostyński, gdzie spotkali się z przedstawicielami środowisk senioralnych z Gostynia, Krobii i Pępowa. Podczas spotkania prezentowano zrealizowane projekty. Seniorzy pełnili również dyżury w punkcie doradztwa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gogolinie. W sesji uczestniczył również Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie Piotr Czok oraz Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala.

Sesja_RS.jpeg