Szkolenie lokalnych liderów

W ramach Porozumienia na Rzecz Lokalnego Partnerstwa, w Kamionku odbyło się szkolenie dotyczące nowego okresu programowania 2014-2020. Podczas spotkania podsumowano realizację Programów Odnowy Wsi w poszczególnych sołectwach.

Miniony, sześcioletni okres programowania (2007 - 2013) był bardzo korzystny dla Gminy Gogolin. Dzięki pozyskanym środkom, m. in. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w każdej miejscowości powstał ciekawy obiekt użyteczności publicznej: centrum aktywizacji wiejskiej, plac zabaw lub kompleks sportowy, wydano również szereg publikacji promujących gminę Gogolin i jej sołectwa. Duże środki pozyskano także z budżetu Euroregionu Pradziad, które także zostały zainwestowane w obszary wiejskie i mieszkańców wsi. Ponad 4000 osób uczestniczyło w przedsięwzięciach aktywizujących zrealizowanych dzięki wsparciu z tego źródła. Ważnym przedsięwzięciem aktywizującym lokalne społeczności był czteroletni konkurs „Piękniejsza Gmina Gogolin”.

Krzysztof Reinert - Gminny Koordynator Programu Odnowa Wsi, który dokonał podsumowania realizacji Planów Rozwoju poszczególnych miejscowości, wskazał w jakim kierunku, w nowym okresie programowania, powinna rozwijać się wizja wsi, w odniesieniu do wizji aktualnie obowiązujących.

Działania w minionym okresie programowania podsumował także burmistrz Joachim Wojtala, który podziękował lokalnym liderom i mieszkańcom, za aktywne włączenie się do realizacji POW. Poinformował również o inicjatywnie dzielenia się „dobrymi praktykami”, jaką podjęto w ramach Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi, organizacji do której należy również Gmina Gogolin.

Podczas szkolenia sporo miejsca poświęcono zagadnieniom związanym z pozyskiwaniem dotacji ministerialnych przez organizacje pozarządowe. Koordynator K. Reinert poinformował także uczestników spotkania o możliwościach jakie istnieją w nowym okresie programowania 2014 - 2020, w ramach Stowarzyszenia Kraina św. Anny, przekazał też  informację o ważnych dla sołectw i dzielnic terminach, m. in o  terminie przyjęcia przez zebrania wiejskie uchwał dotyczących nowych planów rozwoju miejscowości. W szkoleniu uczestniczyli: liderzy lokalnych stowarzyszeń, sołtysi, radni, pracownicy merytoryczni oraz przedstawiciele gminnych Kół DFK.