Najaktywniejszy Lider Społeczności Wiejskiej

9 grudnia podczas tradycyjnego „Spotkania Mikołajkowego” w Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, Barbara Herok – Sołtys, a jednocześnie opiekunka Świetlicy Wiejskiej w Malni, odebrała wyróżnienie w konkursie „Najaktywniejszy Lider Społeczności Wiejskiej”.

Pani Barbara doceniona została za rozwijanie oświaty kulturalno – wychowawczej poprzez wolontariat i integrację społeczności wiejskiej, w szczególności ludzi młodych z seniorami. Ponadto doceniono systematyczne wdrażanie nowej idei organizacji zajęć w Klubie aktywnych seniorów „Pokolenie 60+” z terenów wiejskich, z miejscowości: Malnia, Chorula i Górażdże.

W uroczystości wręczenia nagród udział wzięli m.in. Henryk Zamojski – Dyrektor Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, Mariola Szachowicz - Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Katarzyna Kuraś - Kierownik Referatu Rolnictwa i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, ponadto przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Brzeskiego i Gminy Lewin Brzeski a także pozostałych gmin, w których zamieszkują laureaci konkursu. Burmistrza Gogolina reprezentował Arnold Joszko - Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji.

Konkurs organizowany corocznie przez OODR w Łosiowie i Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ma na celu propagowanie idei pracy społecznej oraz uhonorowanie i nagrodzenie osób szczególnie zasłużonych w pracy na rzecz mieszkańców wsi. Zwraca jednocześnie uwagę na osobisty wkład wolontariuszy oraz znaczenie podejmowanych przez nich działań edukacyjnych w środowisku wiejskim dla jego integracji, aktywizacji i rozwoju. Beneficjentami konkursu mogą być zarówno osoby reprezentujące instytucje samorządowe, jednostki oświatowe, organizacje pozarządowe, Pracownicy jednostek obsługujących rolnictwo, jak i indywidualni wolontariusze pracujący z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi na obszarach wiejskich.

Komisja konkursowa oceniała zgłoszenia uczestników zgodnie z Regulaminem konkursu, biorąc szczególnie pod uwagę cztery obszary działań, tj. osiągnięcia w rozwijaniu oświaty pozaszkolnej, szczególne zaangażowanie w organizację działań edukacyjnych i integracyjnych na wsi, osiągnięcia w rozwijaniu wolontariatu na rzecz edukacji wiejskiej, osiągnięcia w promowaniu i upowszechnianiu działań w środowisku lokalnym prowadzących do rozwoju obszarów wiejskich i potencjału jego mieszkańców.