Wyniki do zapytania ofertowego nr DB.041.10.2015

Gogolin, 1 grudnia 2015r.

Gmina Gogolin

ul. Krapkowicka 6

47-320 Gogolin

DB.041.10.2015

 

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty 

 


Dotyczy: zapytania ofertowego nr DB.041.10.2015 z dnia 23.11.2015r. na opracowanie 2 studiów wykonalności inwestycji zgodnie z dokumentami związanymi z procedurą naboru wniosków o wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęło 8 ofert:

1. Jacek Kawala FRAM Konsulting, ul. Borkowska 29C/26, 30-438 Kraków.

2. INVESTIS Marcin Sosnowski, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 3 lok. 35, 42‑217 Częstochowa.

3. Kancelaria VIP Sp. z o.o., ul. Michała Kajki 10/12, pok. 312, 10-547 Olsztyn.

4. Arbiter S.A., ul. Strzegomska 3b/3c, lok. 91, 53-611 Wrocław.

5. Firma Usługowa EURO-TEC Arkadiusz Pietrzykowski, Al. Partyzantów 10A/3, 47‑224 Kędzierzyn-Koźle.

6. ACQUIS CONSULTING Magdalena Rozwadowska, al. Lipowa 25/5, 53-124 Wrocław.

7. Creative Tower Paweł Gałecki, ul. Żwirki i Wigury 2, 43-330 Wilamowice.

8. INGENIS Sp. z o.o., ul. Łąkowa 21/19, 61-879 Poznań.

Wszystkie oferty zostały złożone w terminie, zgodnie ze wzorem określonym w zapytaniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Wybrano ofertę nr 1 złożoną przez Jacek Kawala FRAM Konsulting, ul. Borkowska 29C/26, 30-438 Kraków, z ceną ofertową: 1.845,00 zł brutto dla Części I przedmiotu zamówienia oraz ceną ofertową: 1.845,00 zł brutto dla Części II przedmiotu zamówienia.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrany wykonawca oferuje najkorzystniejsza cenę. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i wykazuje doświadczenie w wykonaniu licznych studiów wykonalności. Oferta nie podlega odrzuceniu, cena ofertowa nie przewyższa kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.

Wobec powyższego prosi się o przybycie wybranego wykonawcy do Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, pok. nr 24, w dniu 02.12.2015r., godz. 12.00, celem podpisania umowy na przedmiotowe zadanie. Kontakt w sprawie podpisania umowy pod nr telefonu: 774076834, e‑mail: .

Burmistrz Gogolina

Joachim Wojtala