XIV Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie

Podczas XIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie radni podjęli ważne dla mieszkańców uchwały, m. in. w sprawie wysokości opłat za zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków i stawek podatku od nieruchomości. Korzystne dla mieszkańców jest znaczące obniżenie opłaty abonamentowej za odprowadzanie ścieków.

Po  przyjęciu sprawozdania z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym, radni rozpatrzyli projekty siedemnastu uchwał. Burmistrz przekazał również informacje dotyczące bieżącej działalności. W sesji (26.11.) uczestniczyło piętnastu radnych, w związku z tematyką obrad obecny był również prezes Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego w Gogolinie, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie, naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji oraz inspektor reprezentujący Referat Zdrowia i Polityki Społecznej.  

* * *

 • Uchwała w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r. Projekt uchwały był konsultowany z mieszkańcami gminy. W trakcie konsultacji nie wniesiono żadnych uwag, opinii, wniosków i propozycji.
 • Uchwała w sprawie o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora. Konieczność uchwalenia nowej uchwały w tej sprawie jest związana ze zmianą Regulaminu Wydawania i Użytkowania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora przez partnera programu, tj. Województwo Opolskie. Zmiany polegają głównie na wprowadzeniu dodatkowego załącznika (oświadczenie wnioskodawcy dotyczące przedłużenia ważności OKRiS). Dodatkowo, uregulowana została kwestia związana z ponownym wydawaniem kart, w przypadku  nieprawidłowych danych na karcie.
 • Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne oraz określenie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania. Uchwała została podjęta w związku z koniecznością waloryzacji świadczeń pomocy społecznej i weryfikacji opłat za usługi opiekuńcze (od października 2015 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe w pomocy społecznej).  W uchwale określono m. in. koszt usług opiekuńczych tj. 13,50 zł/godz., od dnia  01.01.2016 r.,  (Faktyczny koszt tych usług do czerwca 2015 r. wynosił 35.18 zł.).
 • Uchwała w sprawie powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej. Ze względu na brak środowiskowego domu samopomocy na terenie gminy, Gmina Gogolin powierza realizację tego zadania Gminie Krapkowice. Na mocy porozumienia, zostaną zapewnione dla mieszkańców Gminy Gogolin miejsca  w Środowiskowym Domu Samopomocy  w Krapkowicach.  
 • Uchwała w sprawie złożenia wniosku o przystąpieniu Gminy Gogolin do realizowanego w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, „Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości. wydawniczych”. Rozporządzenie Rady Ministrów  w tej sprawie, umożliwia organom prowadzącym szkoły składanie wniosków o wsparcie finansowe na ten cel. Pozyskane środki w znaczący sposób przyczynią się m. in. do lepszego wyposażenia bibliotek szkolnych w nowości wydawnicze. 
 • Uchwała w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonujących na terenie Gminy Gogolin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania. Uchwała w tej sprawie wynika z konieczności dostosowania do zapisów ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
 • Uchwała w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie Gminy Gogolin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania. Uchwała w tej sprawie wynika z konieczności dostosowania do zapisów ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
 • Uchwała w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych i gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz dokumentów potwierdzających spełnienie określonych wymagań. W związku ze zmianami w ustawie o systemie oświaty oraz zmianami w niektórych innych ustawach, wprowadzono nowe zasady rekrutacji do ww. placówek. Organ prowadzący szkoły  określa tym samym kryteria przyjmowania kandydatów. Kryteria zostały opracowane w uzgodnieniu z dyrektorami szkół.
 • Uchwała w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Gogolin praw własności niesprzedanych lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie wieczystego użytkowania od Spółki Polskie Koleje Państwowe S.A. w Warszawie. Uchwała dotyczy nabycia prawa własności do czterech lokali mieszkalnych  położonych w Gogolinie wraz z odpowiadającym tym lokalom udziałom w prawie wieczystego użytkowania gruntu (przyległa działka). Jest szansa, że budynek, do końca roku, stanie się własnością gminy i zostanie włączony do gminnego zasobu mieszkaniowego, którym zarządza Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe. Przejęcie budynku i działki jest dla gminy korzystne ze względu na możliwość korygowania układu drogowego w pobliżu planowanego Centrum Przesiadkowego i Gminnego Centrum Kultury.  
 • Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Taryfy obowiązują do dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

 

Woda i ścieki - ceny obowiązujące mieszkańców, po uwzględnieniu dopłat

Woda

Stawka na rok 2016

brutto

Zmiana w stosunku do stawek   obowiązujących w 2015 r.

Cena z 1m3 dostarczonej wody

3,94 zł

- 0,03 zł/brutto

Stawka opłaty abonamentowej

7,11 zł /za odbiorcę/mies.

  0,00 zł/brutto

Ścieki

Stawka na rok 2016

brutto

Zmiana w stosunku do stawek   obowiązujących w 2015 r.

Cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków

6,51 zł

- 0,02  zł/brutto

Stawka opłaty abonamentowej

5,69 zł/za odbiorcę/mies.

- 5,83 zł/ brutto

 

 • Uchwała w sprawie dopłaty dla taryfowych odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gogolin. W celu zmniejszenia obciążeń jakie ponoszą mieszkańcy korzystając z ww. usług,  zastosowano dopłaty do operatora (KPW Gogolin) w następujących wysokościach:
  • - do ceny 1 m3 dostarczonej wody dla odbiorców indywidualnych- 0,13 zł netto;
  • - do ceny 1m3 odprowadzonych ścieków dla odbiorców indywidualnych – 3,95 zł netto.

Wysokości dopłat została utrzymana na poziomie z roku 2015 r. Stawka VAT dla usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków wynosi 8%.

 

 • Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r., górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości obniżono względem ogłoszonych na rok 2015 o 1,2%.

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Gogolin: 

1) od budynków mieszkalnych lub ich części – 0,64 zł od 1m2 powierzchni użytkowej; 

2) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 21,87 zł od 1m2  powierzchni użytkowej; 

3) od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 3,68  zł od 1m2  powierzchni użytkowej; 

4) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,68 zł od 1mpowierzchni użytkowej; 

5) od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, z wyłączeniem garaży niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej –  3,87  zł od 1m2  powierzchni użytkowej; 

6) od pozostałych budynków lub ich części, zajętych na garaże niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej - 4,47  zł od 1m2  powierzchni użytkowej; 

7) od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7; 

8) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków –  0,86   od 1m2  powierzchni; 

9) od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,57  od 1 ha powierzchni; 

10) od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego –  0,24 zł od 1m2  powierzchni; 

11) od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejście w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,00 zł od 1 m2  powierzchni.

 • Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 r. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów w sprawie ww. stawek, górne granice stawek kwotowych obniżono względem ogłoszonych na  2015 r. o 1,2%.
 • Uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek. Dotychczasowa opłata (2,50zł/za każdy rozpoczęty metr kwadratowy powierzchni) jest zbyt niska w stosunku do zysków osiąganych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż. W związku z tym, działając na korzyść gminy, stawka została podniesiona. Za sprzedaż towarów na terenie Placu Benedyktyńskiego w Gogolinie, na ul. Parkowej i Placu Myśliwca (na działce 557) w Kamieniu Śl.  opłata wynosi 60.00 zł za każdy rozpoczęty m2 zajmowanej powierzchni. Za sprzedaż towarów na pozostałym terenie opłata wynosi 3,00 zł  za każdy rozpoczęty m2 zajmowanej powierzchni.
 • Uchwała w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, nieruchomości, opłaty od posiadania psów i opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości inkasa. Konieczność podjęcia ww. uchwały wynika m. in. ze zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej. Na inkasentów wyznaczono sołtysów oraz strażników miejskich.
 • Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane niezbędne do wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. W związku ze zmianą Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i wprowadzeniem  nowych przedmiotów opodatkowania  oraz likwidacją części z nich, nastąpiła konieczność zmiany obowiązujących druków.  
 • Uchwała w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015r.
  • - 8 000 zł – zwiększenie dochodów w związku z większą liczbą wydawanych posiłków w PSP nr 2 w Gogolinie;
  • - 2 236 zł – odszkodowanie za uszkodzone pokrycie dachowe;
  • - 1 000 zł - zwiększenie dochodów w związku z większą liczbą wydawanych posiłków w PSP nr 3 w Gogolinie.
  • - 10 000 zł – melioracja wodna(konserwacja i utrzymanie infrastruktury).

Wolne wnioski i informacje

Burmistrz poinformował o działaniach przygotowawczych do inwestycji – modernizacja linii kolejowej E-30 (przebiegającej przez Górażdże i Gogolin) oraz o wynikach roboczego spotkania z dyrektorem Biura Planowania Strategicznego PLK S.A. w Warszawie, podczas którego  przedstawione zostały oczekiwania samorządu gminy związane z realizacją tego zadania.

Poinformował o pomyślnym przebiegu prac przy budowie pola golfowego w Kamieniu Śląskim i o przebiegu posiedzenia członków Rady Programowej Stowarzyszenia „Kraina Świętej Anny”, które odbyło się w dniu 26.11.205 r.

Burmistrz poinformował także o wyniku przetargu na zagospodarowanie odpadów komunalnych, który wygrała spółka Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe w Gogolinie. Podał przy tym dane dotyczące wysokości ofert zgłoszonych do przetargu na tę usługę. W ostatnich latach różnica pomiędzy ofertą KPW a ofertą innych podmiotów zgłaszających się do przetargu wynosiła prawie 90%. Różnica ta znacząco zmniejszyła się w 2014 r., do 10 %. Dzięki dobrej ofercie gogolińskiej spółki mieszkańcy ponoszą znacznie mniejsze koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów (nawet do 40%).

Burmistrz zwrócił się do radnych i sołtysów z prośbą o przyłączenie się do zbiórki książek dla dzieci i młodzieży, które zostaną przekazane uczniom szkoły podstawowej z polskim językiem nauczania, w partnerskim Jabłonkowie, podziękował wszystkim którzy uczestniczyli w uroczystościach z okazji Święta Niepodległości i zaprosił do udziału w Jarmarku Bożonarodzeniowym organizowanym w sołectwie Kamionek (29.11.2015) i w Gogolinie (5-6.12.2015)

Prezes KPW przedstawił dodatkowe informacje na temat kształtowania się opłat za wodę i ścieki. Omówił również kwestie związane z gospodarowaniem ściekami i kosztami inwestycyjnymi spółki.