Kodeks Etyczny Pracownika Samorządowego

KODEKS  ETYCZNY  PRACOWNIKA  SAMORZĄDOWEGO

 

 

Kodeks opracowano w celu ustanowienia standardów postępowania pracowników samorządowych w Gminie Gogolin.

 

 

 

§ 1

 

Pracownik samorządowy powinien zawsze pamiętać o służebnym charakterze wykonywanej przez niego pracy, mając na uwadze własną godność, odnosić się z poszanowaniem do godności innych.

 

 

§ 2

 

Pracownik samorządowy przestrzega zasad etyki wynikających z ogólnych norm moralnych takich jak:

 

Ø       uczciwość

Ø       sprawiedliwość

Ø       prawdomówność

Ø       godność

Ø       lojalność

Ø       bezinteresowność

 

 

 

§ 3

 

Pracownik samorządowy wykonuje swoje obowiązki rzetelnie, sumiennie i bezstronnie, a w szczególności:

 

Ø       zna i stosuje obowiązujące przepisy prawa procedury i instrukcje;

 

Ø       informuje interesantów o przysługujących im prawach i możliwościach odwoławczych;

 

Ø       udziela rzetelnej i precyzyjnej informacji;

 

Ø       sprawy załatwia terminowo bez zbędnej zwłoki;

 

Ø       odnosi się z szacunkiem, życzliwością do interesantów, przełożonych i współpracowników;

 

Ø       nie konkuruje nieuczciwie z innymi pracownikami, nie podważa ich kompetencji;

 

Ø       racjonalnie i efektywnie gospodaruje powierzonym mieniem;

 

Ø       zadania wykonuje rozważnie i skutecznie, ale w sposób zdecydowany;

 

Ø       przy załatwianiu spraw nie kieruje się emocjami, potrafi przyjąć krytykę, uznać i naprawić popełnione błędy;

 

Ø       nie uchyla się od podejmowania trudnych rozstrzygnięć oraz odpowiedzialności za swoje postępowanie;

 

Ø       jest lojalny wobec urzędu i zwierzchników, gotów do wykonywania poleceń służbowych w sposób gwarantujący poszanowanie prawa;

 

Ø       wykazuje powściągliwość i rozwagę w publicznym wypowiadaniu poglądów na temat pracy organów Gminy Gogolin i swego urzędu;

 

 

 

§ 4

 

Pracownik samorządowy dba o rozwój własnych kompetencji, wiedzy, kultury osobistej, a w szczególności:

 

Ø       na bieżąco analizuje akty prawne;

 

Ø       uczestniczy w specjalistycznych kursach i szkoleniach;

 

Ø       rozwija wiedze zawodową potrzebną do jak najlepszego wykonywania  obowiązków;

 

Ø       zaznajamia się z fachowymi wydawnictwami i czasopismami;

 

Ø       korzysta z doświadczeń i wiedzy współpracowników;

 

Ø       jest życzliwy wobec ludzi;

 

Ø       przestrzega zasad dobrego wychowania;

 

Ø       dba o jakość merytoryczną wykonywanych zadań oraz o dobre stosunki międzyludzkie;

 

Ø       zawsze jest przygotowany do jasnego, merytorycznego i prawnego uzasadnienia swego postępowania;

 

 

 

§ 5

 

Pracownik samorządowy jest bezstronny i sprawiedliwy w wykonywaniu swoich obowiązków, a w szczególności:

 

Ø       dba aby jego postępowanie było, jawne, zrozumiałe, wolne od jakichkolwiek podejrzeń i akceptowane przez wspólnotę samorządową;

 

Ø       nie wykonuje prac, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami służbowymi;

 

Ø       nie dopuszcza do zaistnienia związku między interesem prywatnym, a społecznym;

 

Ø       nie uczestniczy w podejmowaniu rozstrzygnięć, w których ma osobisty interes;

 

Ø       w prowadzonych sprawach równo traktuje wszystkich uczestników postępowania;

 

Ø       nie przyjmuje żadnych korzyści materialnych ani osobistych od interesantów;

 

Ø       wystrzega się promowania interesu jakiejkolwiek grupy lub organizacji;

 

Ø       w prowadzonych sprawach traktuje wszystkich uczestników równo, nie ulega żadnym naciskom


 

§ 6

 

Kodeks został opracowany przez pracowników Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

 

Pracownik samorządowy przestrzega przepisów Kodeksu i kieruje się jego zasadami

 

Pracownik podpisuje oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Kodeksu i o jego

przestrzeganiu.

 

 

§ 7

 

Treść Kodeksu zostaje podana do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej Gminy Gogolin oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Gogolinie.

                                                

§ 8

 

Mieszkańcy Gminy Gogolin, interesanci mogą zgłaszać uwagi dotyczące przestrzegania Kodeksu przez pracowników samorządowych w każdej dostępnej formie (osobiście, pisemnie, drogą elektroniczną do Burmistrza Gogolina. Anonimy nie będą brane pod uwagę.