Porozumienie z Wojskową Akademią Techniczną

Zespół Szkół z Gogolina dołączył do grona szkół objętych patronatem Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. List intencyjny dający początek naukowemu patronatowi, jakim ta najlepsza uczelnia w kraju objęła gogoliński Zespół Szkół, podpisany został 27 października w Warszawie.

Trójstronne porozumienie podpisali Rektor WAT gen. dyw. prof. dr. hab. inż. Zygmunt Mierczyk, Burmistrz Gogolina - Joachim Wojtala oraz dyrektor Zespołu Szkół w Gogolinie - Violetta Zajączkowska. Całą delegację, w skład której weszli jeszcze Krzysztof Długosz - zastępca burmistrza, Arnold Joszko – naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji oraz Maria Grach – nauczyciel i wychowawca klasy wojskowej Zespołu Szkół w Gogolinie w imieniu prorektora ds. studenckich dr. inż. Stanisława Konatowskiego, powitała  kierownik Działu Spraw Studenckich –  Małgorzata Podbielska. W trakcie spotkania poprzedzającego akt podpisania umowy został zaprezentowany potencjał naukowo-dydaktyczny uczelni, przedstawiony przez płk. Wiesława Szczygielskiego. W trakcie spotkania omówiono także zakres, możliwości i warunki dalszej współpracy pomiędzy jednostkami.

 

 

W ramach podpisanego porozumienia WAT zobowiązała się miedzy innymi do objęcia LO patronatem naukowym; prowadzenia zajęć przez nauczycieli akademickich oraz udzielania konsultacji i pomocy w opracowywaniu zajęć w szkole; współudziału w organizowaniu konkursów i imprez o charakterze naukowym i poznawczym dla uczniów i studentów (olimpiady, festiwale nauki, dni otwarte itp.); współorganizowania imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych oraz spotkań kulturalno-historycznych; zapraszania uczniów klas maturalnych do udziału w studenckich kołach naukowych; utworzenia na stronie internetowej Akademii połączeń ze stroną internetową LO; dostarczania prasy wydawanej przez Akademię oraz publikacji o charakterze naukowym, które mogą być wykorzystywane w procesie dydaktycznym placówki.

Zespół Szkół z kolei zadeklarował miedzy innymi propagowanie wśród swoich uczniów oferty studiów w Wojskowej Akademii Technicznej; umieszczenie w dokumentach szkolnych i materiałach promocyjnych informacji o współpracy z WAT; utworzenie na stronach internetowych szkoły informacji o Akademii oraz połączeń ze stroną internetową uczelni; zapraszanie studentów kierunków cywilnych i wojskowych do udziału w spotkaniach naukowych, kulturalnych i imprezach patriotycznych organizowanych na terenie szkoły. List intencyjny uwzględnia ponadto  zobowiązanie do udziału – na zasadzie wzajemności – w uroczystościach organizowanych przez Gminę Gogolin, Zespół Szkół i Akademię.

Na zakończenie wizyty w Wojskowej Akademii Technicznej zaprezentowana została baza laboratoryjna w Instytucie Telekomunikacji Wydziału Elektroniki oraz w Zakładzie Radiometrii i Monitoringu Skażeń Wydziału Nowych technologii i Chemii.