XIII Sesja Rady Miejskiej

Na XIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie (23.10.2015) dominowały tematy oświatowe. Radni byli jednomyślni w pozytywnej ocenie stanu gminnej oświaty.

W sesji uczestniczyło 14 radnych oraz Burmistrz Gogolina, Zastępca Burmistrza Gogolina, sekretarz, skarbnik, dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie,  naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji, radca prawny, inspektor Wydziały Gospodarki Mieniem Gminnym, Zamówieniami Publicznymi i Ochroną Środowiska, dyrektorzy gminnych placówek oświatowych i przedstawiciele mediów lokalnych. Sesja odbyła się 23. 10.2015 r. W pierwszej części posiedzenia burmistrz przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym (16.09.-23.10.2015r.), zaapelował przy tym o szerszą współpracę władz Powiatu Krapkowickiego z samorządami gminnymi. Poinformował o pismach w tej sprawie, przesłanych m. in. do Starosty Powiatu Krapkowickiego i Przewodniczącego Rady Powiatu Krapkowickiego oraz burmistrzów i wójtów gmin tworzących powiat.

* Przewodniczący Rady poinformował, iż wszystkie osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych za 2014r. złożyły oświadczenia w terminie i w komplecie, analiza danych zawartych w dokumentach nie wykazała nieprawidłowości.

* W związku z przyznanymi odznaczeniami państwowymi dla długoletnich samorządowców, radny Zbigniew Kawa oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie Andrzej Mrowiec otrzymali okolicznościowe gratulacje, które złożył Przewodniczący Rady Miejskiej i Burmistrz Gogolina. Zbigniew Kawa otrzymał Złoty Krzyż Zasługi a dyrektor Andrzej Mrowiec Brązowy Medal za Długoletnią  Służbę. Odznaczenia zostały przyznane przez Prezydenta RP, z inicjatywy Marszałka Województwa Opolskiego.

 

 

* Naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji Irmgarda Żyła dokonała wprowadzenia w sprawie podstawy prawnej dotyczącej obowiązku przedstawienia organowi prowadzącemu informacji związanej z funkcjonowaniem placówek oświatowych. Sprawozdania prezentowali: dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Gogolinie, dyrektor Zespołu Szkół w Gogolinie, wicedyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Gogolinie, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Malni, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamieniu Śl., dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 w Gogolinie, dyrektor Publicznego Przedszkola nr 3 w Gogolinie. Stosowną informację przedstawili również  przedstawiciele placówek dla których organem prowadzącym są stowarzyszenia: nauczyciel Stowarzyszeniowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Górażdżach oraz dyrektor Niepublicznego Przedszkola Stowarzyszeniowego w Kamionku.

W sprawozdaniach ujęto zagadnienia związane z procesem dydaktycznym, osiągnięciami uczniów, współpracą partnerską, przedstawiono także wyniki nauczania i ukończone inwestycje. Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia pozytywnie zaopiniowała przedstawione informacje, które radni przyjęli jednogłośnie.

Radni rozpatrzyli projekty następujących uchwał:

 1. Uchwała w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016-2019. W wyniku głosowania tajnego (14 radnych), kandydatki Anna Wolska i Krystyna Woźnica zostały wybrane na ławników Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich, na kadencję 2016-2019 r. Uchwała kończy tym samym  procedurę wyboru ławników na miejsca przyznane Gminie Gogolin.
 2. Uchwała o zmianie uchwały w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Gogolinie. W związku z rezygnacją radnego - członka  Komisji Rewizyjnej, zaszła konieczność uzupełnienia jej składu.  Radni nie zgłosili jednak żadnej kandydatury, w związku z tym Komisja będzie działać w obecnym składzie.
 3. Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr VIII/51/95 Rady Miejskiej Gminy Gogolin z dnia 29.04.1995 r., w sprawie wprowadzenia ograniczeń w używaniu i sprzedaży wyrobów pirotechnicznych na terenie gminy Gogolin. Uchwała została uchylona ponieważ powyższy problem regulują ustawy i rozporządzenia wyższego rzędu.
 4. Uchwała w sprawie szczegółowych zasad udzielania osobom zamieszkałym na terenie gminy Gogolin jednorazowej zapomogi  z tytułu urodzenia dziecka. Jednorazowa zapomoga z tego tytułu wynosi 500 zł.  Zapomoga będzie wypłacana niezależnie od dochodów, z określonymi w uchwale zastrzeżeniami. Wypłata zapomóg jest finansowana ze środków własnych gminy.
 5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Ochrony Środowiska. Przedmiotem uchwały jest aktualizacja Programu, która jest dokonywana co 4 lata.
 6. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Gogolinie. Sprzedaż zostanie dokonana w drodze przetargu.
 7. Uchwała w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 r.

Dochody (wybór):

 • - 5 000 zł – zwiększona ilość wpłat związanych z przygotowaniem większej liczby posiłków w PSP w Malni;
 • - 1 929 zł – środki pozyskane zKrajowego Funduszu Szkoleniowego, w ramach programu szkolenia językowego dla pracowników 45+ w jednostkach budżetowych w latach 2015-2016;
 • - 200 zł – darowizna dla DSS Św. Barbara w Kamionku.

Wydatki (wybór):

 • - 100 000 zł - dotacja na przebudowę ścieżki pieszo - rowerowej mającej na celu dostosowanie do parametrów istniejących zjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej 409 w Gogolinie;
 •  - 90 000 zł – opracowanie koncepcji rozbudowy DSS św. Barbara w Kamionku oraz budowy mieszkań wspomaganych i serwisowanych;
 •  - 15 000zł – zakup materiałów do systemu oddymianiaw garażach OSP Obrowiec oraz zakup sprzętu pożarniczego i wymiana silnika w samochodzie pożarniczym;
 • - 14 000 zł – budowa altany stanowiącej zadaszenie zabytkowego wozu strażackiegow Gogolinie;
 • - 12 000 zł – termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Gogolinie (studium wykonalności inwestycji);
 • - 12 000 zł - termomodernizacja budynku szkoły i sali gimnastycznej PSP nr 2 w Gogolinie (studium wykonalności inwestycji);
 • - 12 000 zł - termomodernizacja budynku szkoły i sali gimnastycznej PSP w Kamieniu Śl. (studium wykonalności inwestycji);
 • - 12 000 zł – wydanie Zeszytu Gogolińskiego i organizacja imprez promujących gminę;
 • - 8 000 zł – zakup i montaż nagłośnienia trybun na stadionie w Zespole Rekreacyjno – Sportowym w Gogolinie.
 1. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. W treści prognozy dokonano zmian zgodnie ze zmianami planu budżetu gminy.

Rada Miejska w Gogolinie pozytywnie rozpatrzyła wniosek Sołectwa Kamień Śl. o uwzględnienie w projekcie budżetu Gminy Gogolin na 2016 r. przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego. Ponowne uchwalenie wniosku przez Zebranie Wiejskie było spowodowane koniecznością odrzucenia pierwszego wniosku z powodu braku możliwości realizacji inwestycji na działce do której gmina nie posiada tytułu prawnego.

Wolne wnioski i informacje

* Burmistrz podziękował dyrektorom szkół i nauczycielom za pomoc w organizacji XX Gminnego Konwersatorium z Dydaktyki Matematyki i międzynarodowej konferencji z udziałem przedstawicieli oświaty miast i gmin partnerskich, która odbyła się w Gogolinie, 26.09.2015r; 

* omówił wizytę w Gminie Cekcyn, która odbyła się z okazji posiedzenia plenarnego członków Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi w tej gminie;

* przypomniał o prośbie dyrektora polskiej szkoły w partnerskim Jabłonkowie (Republika Czeska) w sprawie zbiórki polskich książek dla uczniów tej szkoły;

* W wyniku dogłębnej analizy wydatków związanych z funkcjonowaniem gminnych placówek oświatowych, zwiększono plan wydatków na ten cel o kwotę 307 481 zł. Zwiększenie planu wiąże się m. in. ze zwiększeniem liczby oddziałów szkolnych.