XII Sesja Rady Miejskiej

Na XII Sesji Rady Miejskiej radni jednogłośnie przyjęli informację dotyczącą realizacji budżetu gminy w I półroczu 2015 r. Zgodni byli również w pozytywnej ocenie działalności spółki Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe w Gogolinie.

W obradach (16.09.2015) uczestniczyło dwunastu radnych, którzy w pierwszej kolejności przyjęli sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym (17.06.-16.09.2015 r.), a następnie Przewodniczący Rady złożył burmistrzowi gratulacje, w związku z przyznaniem nagrody „Jablunkowskie Jabłko” – „za szczególne zasługi dla Miasta Jablunkowa”. Do życzeń dołączył się Zastępca Burmistrza i Skarbnik Gminy. Nagroda jest zwieńczeniem 25–letniej współpracy burmistrza Joachima Wojtali z samorządem Jablunkowa i przedstawicielami lokalnego środowiska kulturalnego oraz prawie 20 – letniej współpracy partnerskiej samorządów Gogolina i Jablunkowa.  

 1. W porządku sesji znalazła się informacja o planowanych przez PKP PLK S.A. pracach na linii kolejowej E30 pomiędzy Opolem a Kędzierzynem – Koźle (w szczególności na odcinku przebiegającym przez Gminę Gogolin). Zastępca Burmistrza Gogolina przypomniał, iż podejmowane przez Gminę Gogolin działania są wspierane przez Zarząd Województwa Opolskiego, Wojewodę Opolskiego, Powiat Krapkowicki, Zarząd Powiatu Strzeleckiego i Gminę Krapkowice.  Firma pracująca na zlecenie PKP PLK S.A., w trakcie konsultacji, przedstawiła dwie koncepcje: w pierwszej - nie przewiduje się budowy dwupoziomowego skrzyżowania w centrum Gogolina. Ta koncepcja została przez Gminę Gogolin zaopiniowana negatywnie. Druga koncepcja, pozytywnie zaopiniowana przez Gminę Gogolin, zakłada budowę dwupoziomowego wiaduktu w centrum Gogolina, budowę dróg transportu rolnego, przebudowę układu torowego pomiędzy ul. Kamienną i ul. Krapkowicką, przebudowę przystanku w Górażdżach oraz budowę podziemnego przejścia dla mieszkańców i pasażerów, w miejscu obecnego przejazdu kolejowego. Warto dodać, że na terenie gminy znajduje się aż dziewięć przejazdów kolejowych, a na opisane wyżej prace przeznaczono 300 mln zł.
 2. Prezes Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego w Gogolinie Sp. z o.o. przedstawił  informację o działalności spółki w ostatnich dwunastu miesiącach. Do najważniejszych zadań zrealizowanych w tym okresie należą: powiększenie bazy transportowo - magazynowej spółki o działkę opow. 2500m2, uporządkowanie składowiska odpadów i budowa wiat magazynowych, rozbudowa systemu monitoringu na składowisku, instalacja barier przejazdowych, wymiana automatyki sterującej reaktorem biologicznym, zakup tlenomierzy i prasy taśmowej filtracyjnej,  remont infrastruktury wodno – kanalizacyjnej, realizację inwestycji umożliwiających tranzyt wody (remont ujęć, budowa  przyłączeń do sieci, poprawa ciśnienia wody, budowa pompowni strefowych wody, modernizacja sieci wodociągowej), modernizacja stacji uzdatniania wody w Gogolinie i Kamieniu Śl. itd. Spółka w tym okresie zakupiła również monitorowany punkt tankowania paliwa. Przedstawioną prezentację prezes spółki uzupełnił informacjami dotyczącymi funkcjonowania przepompowni ścieków.
 3. Radni jednogłośnie przyjęli informację dotyczącą realizacji budżetu gminy w I półroczu 2015 r. Realizacja budżetu przebiega pomyślnie, budżet uległ zwiększeniu po stronie dochodów o 3% (1 447 943,97 zł), po stronie przychodów o 14,3% (3 429 720,00 zł) . Wydatki wzrosły o 3,8% (1 877 663,97 zł). W tej sytuacji gmina odstąpiła od zamiaru zaciągnięcia zaplanowanego w budżecie kredytu w wysokości 3000 000 zł. Radni przyjęli również jednogłośnie informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2015 r.
 4. Radni przyjęli także: sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2015 r. Komisja w terminie 10.12.2014 -15.06.2015 odbyła 11 posiedzeń, w marcu br. przeprowadzono kontrolę działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie pod kątem realizacji planu finansowego, analizy przychodów i efektywności gospodarowania środkami uzyskanymi na działalność kulturalną w 2014 r.,  w maju br. Komisja analizowała sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 r. oraz informację o stanie mienia komunalnego gminy.
 5. Rozpatrzono projekty następujących uchwał:
 • Uchwały w sprawie przyjęcia „Planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunkami w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3”. Nadzór nad ww. placówkami odbywa się według planu przyjętego w formie uchwały.
 • Uchwała w sprawie wprowadzenia „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Gogolin na lata 2015-2016”. Program został opracowany z uwzględnieniem wymogów ustawowych, na podstawie diagnozy środowiska. Jest spójny z krajowym i wojewódzkim programem przeciwdziałania narkomanii, i skoordynowany z innymi działaniami podejmowanymi w Gminie Gogolin w kierunku rozwiązywania problemów społecznych.
 • Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gogolin. Zapisy zawarte w Regulaminie zostały dostosowane do  wymogów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, uwzględnia również zmiany, które będą wprowadzone w systemie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości. Projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym i został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach.
 • Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów […]. Wprowadzenie i zmodyfikowanie zapisów uchwały uznano za uzasadnione ze względu na nowelizację ustawy oraz odpowiednie potrzeby społeczności lokalnej. 
 • Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ogrodu botanicznego. Podjęcie uchwały umożliwi m. in. starania mające na celu pozyskanie środków na realizację tego przedsięwzięcia.
 • Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. Uchwała dotyczy sprzedaży w drodze przetargu prawa wieczystego użytkowania działki w Gogolinie wraz z  zabudowaniami.
 • Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów  dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowymi dzierżawcami. Dwie uchwały dotyczą działek w Gogolinie użytkowanych dotychczas jako ogród i teren rolny.
 • Uchwała w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich […] przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Obiekt stanowi cenny zabytek ruchomy należący do wyposażenia kościoła parafialnego w Kamieniu Śl.
 • Uchwała w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015r.

Zwiększa się budżet po stronie dochodów (wybrane pozycje):

45 033,43 zł – zwiększenie dotacji celowych z przeznaczeniem na zwrot części wydatków  poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r.; 19 001,00 zł – dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zrealizowany projekt „Działalność informacyjna i edukacyjna w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami”.

Zwiększa się budżet po stronie wydatków (wybrane pozycje):

200 000 zł – wniesienie wkładu finansowego do spółki prawa handlowego na podwyższenie kapitału zakładowego; 134 056 zł – środki przeznaczone na remonty cząstkowe i bieżące dróg; 40 000 zł  - zabezpieczenie środków na niezbędne remonty w budynkach komunalnych i lokalach socjalnych; 15 000 zł – środki przeznaczone na oznakowanie dróg.

 • Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 1. Wolne wnioski i informacje.