XI Sesja Rady Miejskiej

W dniu 27.07.2015 r. odbyła się XI Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie. Obecnych było piętnastu radnych, burmistrz, zastępca burmistrza, sekretarz, radca prawny, sołtysi, przedstawiciel lokalnych mediów. Sesja została zwołana na wniosek burmistrza. Wszystkie uchwały radni podjęli jednogłośnie.

  • Uchwała w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

Zgodnie z właściwą ustawą, rada gminy jest zobowiązana do zasięgnięcia ww. informacji. W Gminie Gogolin, na kadencję 2016-2019, zgłoszono trzy kandydatury na ławników.

  • Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości. Uchwała dotyczy sprzedaży prawa wieczystego użytkowania działki w Gogolinie w celu poszerzenia działki przyległej.
  • Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Malnia. Zmiany uwzględniają postulaty mieszkańców dotyczące niektórych zapisów planu.
  • Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamionek. Zmiany polegają na dopuszczeniu dodatkowego przeznaczenia obszaru  o którym mowa w uchwale.
  • Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gogolin. Zmiany uwzględniają wnioski inwestorów, w zmianie tej zostanie również ujęta regulacja granic gminy.