Wioski tematyczne w Hrubieszowie

W dniach 1-2 lipca 2015r., w Hrubieszowie (woj. lubelskie) odbyło się kolejne spotkanie plenarne członków Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi (PSORW).

Na zaproszenie Wójta Hrubieszowa, Jana Mołodeckiego do Hrubieszowa przyjechało 20 burmistrzów, wójtów i przedstawicieli samorządów z całej Polski należących do Sieci, której od marca br. przewodniczy Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala. W spotkaniu uczestniczył również Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński – ekspert tworzenia Sieci Najciekawszych Wsi, a także przedstawiciele Fundacji Wspomagania Wsi - Członkini Zarządu Fundacji Justyna Duriasz-Bułhak oraz Krystian Połomski. W gronie uczestników (w roli obserwatora) byli również przedstawiciele Gminy Łodygowice oraz Gminy Zwierzyniec, które czynią starania by we wrześniu br. przystąpić do Sieci.

Dyskusja nad sformalizowaniem PSORW

Podczas spotkania plenarnego poddano pod dyskusję konieczność sformalizowania Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi. Obecnie Sieć działa na podstawie Porozumienia Partnerskiego. Wraz z coraz bardziej zaawansowanymi pracami PSORW konieczne stało się przekształcenie Sieci z Porozumienia w Stowarzyszenie z osobowością prawną. Członkowie PSORW jednogłośnie głosowali za przekształceniem Sieci w Stowarzyszenie. Gotowy projekt Statutu Stowarzyszenia, do którego będą mogły przystępować gminy, spełniające określone wymogi, Prezydium przedstawi na kolejnym spotkaniu członków PSORW w Cekcynie.

Tworzenie „Sieci Najciekawszych Wsi” w Polsce to ciągle jedno z priorytetowych zadań zainicjowanych przez PSORW. Znaczenie tego przedsięwzięcia omówił wojewoda R. Wilczyński, który przedstawił także aktualne informacje na ten temat. 57 miejscowości ocenionych przez ekspertów posiadają potencjał uczestnictwa w SNW. Kolejnym etapem dla tych wiosek będzie opracowanie i wdrożenie Planu Działania. Wioski, które nie są objęte projektami wdrożeniowymi FAPA czy też projektami regionalnymi mogą ubiegać się o sporządzenie raportu oceny potencjału miejscowości do uczestnictwa w SNW. Koszt certyfikacji wioski to kwota 6.000 zł. PSORW zawarło w tym celu porozumienie z Polskim Towarzystwem Geograficznym. Wojewoda poinformował także o wystosowaniu zaproszenia do gmin, których wsie mają potencjał uczestnictwa w SNW, do przystąpienia do Porozumienia na rzecz utworzenia Sieci Najciekawszych Wsi w Polsce, zawartego w Morawicy w 2014r.

Fundacja Wspomagania Wsi – nowy członek wspierający

Podczas spotkania plenarnego do grona członków PSORW dołączyła w roli członka wpierającego Fundacja Wspomagania Wsi. Przedstawicielami Fundacji na spotkaniu w Hrubieszowie byli Członkini Zarządu Fundacji, Justyna Duriasz-Bułhak oraz Krystian Połomski. Fundacja złożyła wniosek o przyjęcie do PSORW, a zarazem zgodnie z wymogami Porozumienia PSORW otrzymała dwie rekomendacja gmin członkowskich (Gmina Miejsce Piastowe oraz Gmina Dobrcz). Podczas krótkiej prezentacji, Fundacja przedstawiła swe dotychczasowe osiągnięcia oraz obszary, w których współpraca z PSORW stanie się niezwykle istotna. Misją Fundacji Wspomagania Wsi jest wspieranie rozwoju terenów wiejskich, w tym inicjatyw gospodarczych, społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi i małych miast oraz inicjatyw związanych z poprawą infrastruktury technicznej obszarów wiejskich.

Wioski tematyczne

Tematem przewodnim spotkania członków PSORW były tym razem „Wioski tematyczne”. Uczestnicy dwudniowej wizyty w Hrubieszowie mieli okazję odwiedzić tzw. „Wioskę strachów” w Moroczynie oraz „Wioskę Gotów” w Masłomęczu. „Wioska strachów” działa przy świetlicy, w zabytkowym parku i przy ruinach dworu. Mieszkańcy Moroczyna to osoby z pasją, szczególnie aktywni. Aby mogła powstać „Wioska strachów”, począwszy od 2005r. złożyli 34 wnioski o dofinansowanie, z czego 20 zostało pozytywnie załatwionych. Łączna kwota dofinansowania, jaką zgromadzili mieszkańcy wioski to 312 160,00 zł.

Wioski tematyczne to innowacyjny sposób na tworzenie lokalnego produktu turystycznego. Oferta wsi tematycznych pozwala przyciągnąć na tereny wiejskie turystów oraz zintegrować mieszkańców wsi. Zauważono, iż aktywizacja społeczno - kulturalna wsi zależy w głównej mierze od ludzi zamieszkujących dany obszar. Ich przedsiębiorczość, pomysłowość, umiejętność samoorganizacji współpracy w grupie jest fundamentem każdego przedsięwzięcia, mającego na celu rozwój wioski.

Kolejne spotkania

Zgodnie z przyjętym planem działań na 2015r. kolejne spotkanie plenarne członków PSORW odbędzie się na przełomie września i października br. w Cekcynie (woj. kujawsko-pomorskie). Tematem przewodnim będzie „Turystyka wiejska” – jak zarabiać na turystyce”.

Na zakończenie spotkania Przewodniczący Prezydium – Burmistrz Gogolina J. Wojtala zaprosił członków PSORW na ogólnopolską konferencję połączoną z prezentacją, która odbędzie się 17 września w Gogolinie pt. „Możliwości zaspokajania potrzeb w zakresie polityki senioralnej – mieszkania serwisowane”.