Reorganizacja

Z dniem 1 lipca br. nastąpią zmiany organizacyjne w Urzędzie Miejskim i Ośrodku Pomocy Społecznej w Gogolinie. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej (Urząd Miejski) zostanie przekształcony w Referat Zdrowia i Polityki Społecznej i będzie  stanowić część Wydziału Spraw Administracyjnych. W ramach reorganizacji nie zostaną stworzone nowe etaty. Pracownicy, którzy osiągnęli wiek emerytalny zwolnią swoje stanowiska, a pozostali zostaną przesunięci na nowe stanowiska, na co wyrazili zgodę.  

Celem reorganizacji jest przede wszystkim polepszenie dostępności do usług świadczonych przez OPS i racjonalizacja kosztów.

Ważne dla mieszkańców jest to, że w wyniku reorganizacji wszystkie sprawy związane z świadczeniami pieniężnymi z zabezpieczenia społecznego mieszkaniec będzie mógł załatwić w jednym budynku, chodzi przede wszystkim o sprawy związane z dodatkami mieszkaniowymi, świadczeniami rodzinnymi, funduszem alimentacyjnym. Takie rozwiązanie jest jak najbardziej uzasadnione, gdyż właśnie OPS jest w posiadaniu informacji stanowiących podstawę udzielania świadczeń, co uprości procedurę ich przyznawania.  

Od 1 lipca 2015 r.  OPS będzie więc świadczył również usługi w zakresie uzyskania dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego, sprawy związane z Funduszem Alimentacyjnym i postępowaniem wobec dłużników alimentacyjnych, sprawy związane z udzielaniem pomocy materialnej przyznawanej na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz udostępnianiem sprzętu pomocowego i rehabilitacyjnego.

W Referacie Zdrowia i Polityki Społecznej (w Urzędzie Miejskim) nadal będzie można załatwiać sprawy dotyczące: opieki i profilaktyki zdrowotnej, polityki  senioralnej, Opolskiej Karty Rodziny i Seniora i Karty Dużej Rodziny.