Absolutorium dla Burmistrza Gogolina

Radni jednogłośnie udzielili absolutorium Burmistrzowi Gogolina z tytułu wykonania budżetu Gminy Gogolin za 2014r. Zgodni byli również przy podejmowaniu kolejnych uchwał.

W X Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie (17.06.) uczestniczyło 15 radnych oraz: zastępca burmistrza, skarbnik, sekretarz, radca prawny, dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy: Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego, Zespołu Rekreacyjno – Sportowego, Domu Spokojnej Starości Św. Barbara, Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnego Ośrodka Zdrowia, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, komendant Straży Miejskiej, zastępca naczelnika Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Gogolinie, sołtysi wsi: Górażdże, Dąbrówka, Kamień Śl., Malnia i Kamionek oraz  przedstawiciele lokalnych mediów.

Sprawozdania i informacje

W pierwszej części Sesji radni  jednogłośnie przyjęli następujące wystąpienia:

 • sprawozdanie z działalności międzysesyjnej w okresie 23.04-17.06.2015 r. (Burmistrz Gogolina);
 • informację o działaniach w sprawie zabezpieczenia czasu wolnego dzieci w czasie wakacji letnich  (dyrektor GOK, kierownik OPS, dyrektor GBP, zastępca naczelnika Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Gogolinie);
 • informację o bezrobociu w gminie (kierownik OPS);
 • informację o działalności Zespołu Rekreacyjno – Sportowego w Gogolinie w 2014r. (dyrektor ZR-S).

Uchwały

Radni podjęli 16 uchwał, w tym dwie kluczowe - dotyczące wykonania budżetu gminy za 2014r.

* Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gogolin za 2014r. Radnym zostało przedstawione „Sprawozdanie roczne i informacja Burmistrza Gogolina z wykonania budżetu gminy za 2014r.” oraz informacja o stanie mienia komunalnego i dochodach pozyskanych z tego tytułu. 

* Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gogolina absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Gogolin za 2014r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Gogolinie zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie Burmistrza Gogolina  z wykonania budżetu Gminy Gogolin za 2014 r. Pozytywną opinię wydała także  Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu. Radni jednogłośnie udzielili burmistrzowi absolutorium. W związku z udzieleniem absolutorium, burmistrz podziękował za współpracę przy tworzeniu i realizacji budżetu, szczególne podziękowania skierował do skarbnika gminy. Zwrócił także uwagę na to, iż przed władzami samorządowymi „stoją nowe wyzwania”, którym trzeba sprostać. Radni złożyli burmistrzowi i skarbnikowi gminy podziękowania za „solidne wykonanie budżetu”.

W kolejnej części sesji radni podjęli uchwały, zgodnie z porządkiem obrad.

* Uchwała w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. Zespół będą tworzyć: Izabela Olczyk (OPS), Agnieszka Kipka (OPS), Bogusław Leśkiewicz (UM), Franciszek Holeczek (RM) i Piotr Czok (RM). Zgodnie z ustaleniami Kolegium Sądu Okręgowego w Opolu, Gminę Gogolin w kadencji 2016-2019, w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Op. (jako ławnicy) będą reprezentować 2 osoby. 

* Uchwała w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017”.  Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, opracowanie i realizacja  trzyletnich gminnych programów wspierania rodziny należy do zadań własnych gminy.

* Uchwała w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gogolinie. W związku z poszerzeniem zakresu zadań OPS  zachodzi konieczność dostosowania zapisów Statutu jednostki.

* Uchwała w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie do prowadzenia postępowania przyznania świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

* Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolin. Wnioski w sprawie zmian wnieśli inwestorzy, którzy planują inwestycje w rejonie o którym mówi się w uchwale.

* Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych: w obrębie Karłubiec (teren sportowo - rekreacyjny); w obrębie Gogolin I (zakup bezprzetargowy, w celu poszerzenia nieruchomości przyległej).

* Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowymi dzierżawcami (5 umów).  

* Uchwałę w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015r.

Dochody (wybrane):

 • 45 000 zł – dochód z wynajmu sali gimnastycznej przy PSP nr 2 w Gogolinie;
 • 10 800 zł – dochody w związku ze zwrotem środków za zużytą energia elektryczną;
 • 2 400 zł – darowizna dla OPS na organizację imprez integracyjnych dla dzieci.

Wydatki (wybrane):

 • 306 777 zł – dopłata do pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej i DSS Św. Barbara w Kamionku;
 • 75 000 zł – dotacja do zakup samochodu pożarniczego dla OSP Odrowąż;
 • 45 000 zł – termomodernizacja budynku oraz sali gimnastycznej PSP Nr 2 w Gogolinie (projekt);
 • 30 000 zł – wydatki z tytuły sporządzenia: opracowania zmian planów zagospodarowania przestrzennego, opinii urbanistycznych, koncepcji zagospodarowania, szacunków nieruchomości itp.;
 • 30 000 zł – budowa windy w Urzędzie Miejskim w Gogolinie (projekt);
 • 26 000 zł – przystosowanie szatni na salę lekcyjną oraz realizacja zaleceń Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące dodatkowego oświetlenia w PSP Nr 2 w Gogolinie;
 • 45 000zł – termomodernizacja budynku oraz sali gimnastycznej PSP w Kamieniu Śl. (projekt);
 • 19 000 zł – zakup obiadów dla dzieci i pracowników PSP Nr 2 w Gogolinie;
 • 16 572 – zakup kosiarki (ZR-S w Gogolinie);
 • 7 500 zł – zakup strojów sportowych promujących gminę;

* Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

 

 

Wolne wnioski i informacje

- Burmistrz poinformował o działaniach mających na celu uzyskania poparcia w sprawie budowy wiaduktu w Gogolinie nad linią kolejową E-30. Gmina Gogolin uzyskała już poparcie Rady Powiatu Krapkowickiego, stosowne pismo do Wojewody Opolskiego skierował także Wicewojewoda Opolski.

- Podczas roboczego spotkania z prezesem Lhoist (Tarnów Op.) padła propozycja korzystania przez pracowników tej firmy z infrastruktury sportowo – rekreacyjnej Gminy Gogolin.

- Podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe w Gogolinie udzielono absolutorium urzędującemu prezesowi, skład Rady Nadzorczej KPW pozostał bez zmian.

- Do budżetu gminy, za pośrednictwem  Euroregionu Pradziad, wpłynie 3890 Euro na realizację projektu transgranicznego „Kulturalne pogranicze”.

- Burmistrz poinformował o reorganizacji Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie mającej na celu usprawnienie obsługi mieszkańców w zakresie spraw dotyczących pomocy społecznej, opieki zdrowotnej, polityki rodzinnej i senioralnej.

- Zakończono przebudowę ul Leśnej w Gogolinie. Na realizację tego zadania gmina  otrzymała dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.  Na bieżąco prowadzone są remonty cząstkowe dróg, w ostatnim czasie uzupełniono dywanem asfaltowym część ul. Słonecznej w Gogolinie.

- Trwają prace przy budowie boiska przy PSP Nr 3 w Gogolinie, a przy Zespole Szkół w Gogolinie powstał nowy ogólnodostępny park do ćwiczeń przeznaczony w szczególności dla uczniów i strażaków.

- Burmistrz zwrócił się z prośbą do sołtysów o zachęcenie mieszkańców do utrzymywania zieleni  w miejscach publicznych.

- Zwrócił się także z prośbą o wsparcie akcji „Podaruj kilogram miłości” i pomoc przy organizacji przedsięwzięć kulturalnych w ramach projektu „Artystyczne Lato”. Przedsięwzięcia tematyczne będą realizowane  na Placu Benedyktyńskim w Gogolinie oraz w Malni i Kamieniu Śl.

- Zaprosił do udziału w Pikniku Ekologicznym na terenie Opolskiego Ogrodu Botanicznego w Gogolinie (20.06.) oraz Piłkarskim Pikniku w Kamieniu Śl.(27.06.) i dorocznych zawodach drużyn pożarniczych w Górażdżach (27.06.).

- Zaapelował do sołtysów, aby do końca października 2015r. przygotowano plany rozwoju miejscowości.

- Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował o treści pism, które wpłynęły do Biura Rady Miejskiej w Gogolinie, a także o przesłanych życzeniach z okazji 25. rocznicy powstania samorządu terytorialnego.