Dzielą się pomocą

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin „Okaż Serce Innym” podsumowało działalność w minionej kadencji. W latach 2010-2014 w działalność Stowarzyszenia była bardzo owocna.

Sprawozdanie z działalności zostało przedstawione przez prezesa Marię Klimowicz podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. Stowarzyszenie „Okaż Serce Innym” od początku swej działalności ściśle  współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gogolinie. Wspiera osoby i  rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej z powodu niskich dochodów, wielodzietności, niepełnosprawności, długotrwałej i ciężkiej choroby lub niezaradności życiowej. Działalność Stowarzyszenia jest finansowana ze składek członkowskich, dotacji z budżetu Gminy Gogolin, darowizn i zbiórek publicznych. W latach 2010-2014 zarząd Stowarzyszenia pozytywnie rozpatrzył i zweryfikował 209 wniosków. Wnioskodawcy otrzymali pomoc w formie talonów żywnościowych, zakupu leków, podręczników dla dzieci i opału, co sfinansowano między innymi ze środków zebranych podczas zbiórek publicznych.

Zbiórki

Z inicjatywy zarządu Stowarzyszenia zorganizowano 14 zbiórek publicznych w wyniku których zebrano 45 568, 63 zł. Z tych środków sfinansowano między innymi leczenie chorego dziecka. Stowarzyszenie wraz z OPS prowadziło również  zbiórki rzeczy używanych, co umożliwiło organizację 10 kiermaszów odzieży z których skorzystały 584 osoby.

Współpraca z Bankiem Żywności

Wydatną pomoc Stowarzyszenie uzyskało dzięki umowie z Bankiem Żywności w Opolu, który pozyskuje i przekazuje produkty ludziom będącym w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej i spełniającym określone kryteria dochodowe. Z tego źródła Stowarzyszenie otrzymało w minionym pięcioleciu prawie 18 ton żywności, co umożliwiło udzielenie pomocy 699 rodzinom.

Działalność integracyjna i działalność na rzecz środowiska lokalnego

Z myślą o dzieciach z najuboższych rodzin, osobach niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym zorganizowano 16 przedsięwzięć integracyjnych w których  uczestniczyło prawie 800 osób. Bardzo udane inicjatywy zrealizowano we współpracy z takimi placówkami jak Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie i Dom Spokojnej Starości Św. Barbara w Kamionku. Stowarzyszenie włączyło się do programów: „Rodzinne labirynty” i „Korkomania” – realizowanych przez OPS oraz do organizacji imprez integracyjnych z okazji Dnia Dziecka. Przedstawiciele Stowarzyszenia uczestniczyli również w spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy.

Warto dodać, iż działalność Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin „Okaż Serce Innym” jest bardzo dobrze postrzegana w lokalnym środowisku, a zaangażowanie jego członków  pozwala nie tylko zaspokajać bieżące potrzeby mieszkańców gminy, ale również sukcesywnie rozszerzać zakres działalności.