VIII Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie

30 marca 2015r. odbyła się VIII Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie, obecnych było 15 radnych, Burmistrz Gogolina, Zastępca Burmistrza Gogolina, sekretarz, skarbnik, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, Komendant Straży Miejskiej, naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie, naczelnik Gminnego Centrum Reagowania, przedstawiciel Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie, radca prawny, sołtysi i przewodniczący dzielnic, byli sołtysi oraz  Komendant Powiatowy Policji w Krapkowicach, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach i przedstawiciel Tygodnika Krapkowickiego.

 • ► Interpelacje i zapytania radnych. Radny Zbigniew Kawa zgłosił interpelację w sprawie funkcjonowania komunikacji między miejscowością Kamionek a miejscowością Krapkowice.  
 • ► Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym. Burmistrz Joachim Wojtala przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym, czyli od 20.01 do 30.03.2015r.
 • ► Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Krapkowickiego w 2014r. Informację przedstawił Komendant Powiatowy Policji w Krapkowicach podinsp. Przemysław Ilnicki.
 • ► Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej straży Pożarnej w Krapkowicach o stanie bezpieczeństwa Gminy Gogolin w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2014r. Informację przedstawił Komendant Powiatowy PSP w Krapkowicach mł. bryg. Marek Kucharski.
 • ► Ocenę bezpieczeństwa pożarowego Gminy Gogolin za 2014r. Oceny dokonał, w zastępstwie Komendanta Gminnego Związku OSP RP w Gogolinie, Naczelnik Gminnego Centrum Reagowania  Tadeusz Byrski.
 • ► Sprawozdanie Straży Miejskiej w Gogolinie z zrealizowanych zadań i podjętych interwencji. Sprawozdanie przedstawił Komendant Straży Miejskiej Józef Woźny.
 • ► Informacja nt. bezpieczeństwa i  porządku publicznego na terenie Gminy Gogolin w 2014r. - działania Gminnego Centrum Reagowania. Informację przedstawił naczelnik GCR Tadeusz Byrski.  
 • ► Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2014 rok. Sprawozdanie przedstawiła Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie Izabela Olczyk.
 • ► Wyznaczenie członków do Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie oraz przedstawiciela Rady Miejskiej do komisji ustalającej wynik głosowania w celu ustalenia składu Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie. Rada desygnowała do Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie przedstawicieli: Marię Mnich i Krystynę Broj. Przedstawicielem Rady Miejskiej, w komisji ustalającej wynik głosowania został Piotr Czok.
 • ► Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie
 1.  inicjatywy o wystąpienie przez Wojewodę Opolskiego z wnioskiem do Prezydenta RP o nadanie medalu „Medal Złoty za Długoletnią Służbę” dla Joachima Wojtali za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej na rzecz samorządu terytorialnego. Uchwałę podjęto 15 głosami „za”.
 2. utworzenia odrębnego obwodu głosowania. W związku z wyborami Prezydenta RP, które odbędą się 10 maja 2015r. konieczne było utworzenie dodatkowego obwodu do głosowania w Zakładzie Opieki Leczniczej w Górażdżach. Uchwałę podjęto 15 głosami „za”.
 3. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie za rok 2014. Uchwałę podjęto 15 głosami „za”.
 4. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie za rok 2014. Uchwałę podjęto 15 głosami „za”.
 5. przyjęcia „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na 2015 rok dla Gminy Gogolin”. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na 2015 rok dla Gminy Gogolin określa działania mające na celu ograniczenie występowania zagrożeń dla zdrowia psychicznego, poprawę jakości życia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin oraz zapewnia dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej. Uchwałę podjęto 15 głosami „za”.
 6. o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora. W związku ze zmianą regulaminu wydawania i użytkowania Opolskiej Karty Seniora przez Województwo Opolskie konieczna była zmiana uchwały nr XLIV/406/2014. Zmiany w regulaminie dotyczą m.in. podniesienia wieku dzieci z 18 do 25 lat, które kontynuują naukę. Uregulowana została również kwestia ilości wydawanych egzemplarzy kart oraz przedłużenie ich terminu ważności, kwestia podpisu elektronicznego oraz reklamacji kart. Mieszkańcom Gminy Gogolin, do tej pory wydano 450 kart. Uchwałę podjęto 15 głosami „za”.
 7. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Gogolin oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. W związku z zakończeniem I kadencji Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Gogolin i wnioskiem zgłoszonym przez Zespół do uchwały, wprowadza się zapis dotyczący regulaminu pracy Zespołu. Uchwałę podjęto 15 głosami „za”.
 8. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin na lata 2011-2015. Załącznik nr 3 do wyżej wymienionej strategii, pn. „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie” uchwalony był na lata 2012-2014, w związku z czym konieczne było uchwalenia nowego programu na 2015r. Uchwałę podjęto 15 głosami „za”.
 9. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gogolin na rok 2015”, który jest określany w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca. Uchwałę podjęto 15 głosami „za”.
 10. uchwalenia „Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gogolin na lata 2015-2020” - dokumentu strategicznego, który w głównej mierze koncentruje się na tworzeniu warunków w celu podniesienia efektywności energetycznej i zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Posiadanie przez Gminie Gogolin planu umożliwi skuteczne aplikowanie o środki z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020. Plan będzie podstawą do udzielania wsparcia dla działań realizowanych w ramach priorytetów inwestycyjnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Uchwałę podjęto 15 głosami „za”.
 11. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Malnia. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z 26 lutego 2002r., wymagał aktualizacji, w związku z tym, iż był sporządzony w oparciu o nieaktualne obecnie przepisy ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994r.  Zmiany dotyczą m.in. wskazania nowej drogi, nowego terenu rekreacyjnego w centralnej części wsi, terenów przemysłowych; zwiększono także powierzchnię usługową. Projekt planu przeszedł obligatoryjną procedurę i uzyskał wszystkie wymagane opinie i uzgodnienia. Uchwałę podjęto 15 głosami „za”.
 12. nabycia nieruchomości (działka nr 726/4 z k.m. 7 obręb Obrowiec). Na mocy uchwały wyraża się na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Gogolin nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Obrowcu. Uchwałę podjęto 15 głosami „za”.
 13. wyrażenia poparcia dla działań Burmistrza Gogolina, mających na celu zapewnienie możliwości wpływania na formę i zakres prac na linii kolejowej E30, na odcinku Kędzierzyn-Koźle – Opole Zachodnie. Uchwałę podjęto 15 głosami „za”.
 14. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015r.  Uchwałę podjęto 15 głosami „za”.
 15. zmiany wieloletniej prognozy finansowej. W załączniku nr 1 do uchwały z dnia 12 listopada 2014r. Rada Miejska w Gogolinie odstąpiła od zaciągnięcia planowanego kredytu w kwocie 4 682 000 zł, co spowodowało zmianę spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek. Do załącznika nr 2 dodano 11 przedsięwzięć, z czego 10 z nich zostało ujętych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gogolin na lata 2015-2020. Uchwałę podjęto 15 głosami „za”.

Ponadto

 • Burmistrz podziękował policjantom, strażakom, strażnikom miejskim za działania w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy. Szczególne podziękowania złożył  na ręce Powiatowego Komendanta Policji w Krapkowicach oraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach.
 • Burmistrz poinformował, iż OSP Odrowąż otrzymała dotację na zakup samochodu w wysokości 150 tys. zł (100 tys. zł z środków finansowych Komendanta Głównego PSP w ramach dotacji do KSRG, 50 tys. zł – z funduszy ubezpieczeniowych).
 • Burmistrz złożył podziękowanie  sołtysom i członkom rad sołeckich za organizację Święta Kobiet i święta Św. Józefa oraz za udział w Jarmarku Wielkanocnym. Podkreślił przy tym znaczenie wszelkich działań mających na celu pielęgnowanie lokalnych zwyczajów wielkanocnych, a szczególnie za udział w konkursie kroszonkarskim podczas dorocznego jarmarku.
 • Sołtys Barbara Herok poinformowała o udziale w Jarmarku Wielkanocnym w partnerskich Łodygowicach.
 • Burmistrz i Przewodniczący Rady Miejskiej złożyli obecnym życzenia wielkanocne.

Sesja_RM_net.jpeg