Zespół Interdyscyplinarny

Zespól Interdyscyplinarny w Gminie Gogolin działający w celu zapobiegania przemocy w rodzinie podsumował swoją działalność w 2014r. Jak się okazuje, działalność Zespołu jest w pełni uzasadniona.

W związku z zakończeniem I kadencji Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Gogolin, w czwartek 26 marca 2015r. w Urzędzie Miejskim w Gogolinie podpisany został dokument pn. Porozumienie o współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym w Gogolinie, co gwarantuje kontynuację działań w tym zakresie. Porozumienie podpisali: Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie, przewodniczący Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, Komendant Powiatowy Policji w Krapkowicach, przedstawiciel Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie, prezes Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie w Gminie Gogolin „Okaż Serce Innym” a także przedstawiciele placówek oświatowych. Do prac w Zespole, na kolejne 4 lata, wyznaczona została także kurator Małgorzata Barabosz.

 

 

W 2014r. do Zespołu wpłynęło 25 „Niebieskich Kart” („Niebieskie Karty” to procedura obejmująca czynności podejmowane w związku z podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie) złożonych w większości przez Policję. W związku z tym, zgodnie z przyjętym trybem pracy, przewodniczący Zespołu  powołał 20 grup roboczych mających na celu rozwiązanie konkretnych zgłaszanych problemów. W 2014r. zostało zakończonych 12 takich właśnie  procedur,  rozpoczętych w 2013r.  oraz 7 procedur wdrożonych w 2014r. W 3 przypadkach grupa robocza złożyła zawiadomienie do organów ścigania o popełnieniu przestępstwa związanego z użyciem przemocy w rodzinie. W 6 uzasadnionych przypadkach zostały sporządzone wnioski do Sadu Rodzinnego o wgląd w sytuację rodziny. Członkowie Zespołu w 2014r. uczestniczyli także w szkoleniach na temat pracy z rodziną dotkniętą przemocą i tworzenia skutecznego programu profilaktycznego.

***

Zespoły Interdyscyplinarne w gminach zostały powołane w związku z wejściem w życie nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która nakłada na gminy taki obowiązek. W Gminie Gogolin Zespół został powołany przez Burmistrza Gogolina w 2011r., w jego skład wchodzą: przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji, Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Op., Gminnego Ośrodka Zdrowia, Straży Miejskiej, dyrektorzy placówek oświatowych i przedstawiciel Stowarzyszenia „Okaż Serce Innym”. Dzięki działalności Zespołu, w Gminie Gogolin stworzono jednolity i profesjonalny system interwencji i wsparcia osób zagrożonych bądź uwikłanych w przemoc w rodzinie.