Konwent Sołtysów i Członków Rad Sołeckich

10 marca br. ponad 80 osób spotkało się  w Gminnym Centrum Kultury w Gogolinie. Sołtysi i członkowie rad sołeckich debatowali na dorocznym konwencie.

W spotkaniu uczestniczył również Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, Zastępca Burmistrza Gogolina Krzysztof Długosz, dyrektor Zespołu Rekreacyjno Sportowego Jerzy Kłeczek, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Iwona Cimek, naczelnik Gminnego Centrum Reagowania Tadeusz Byrski, naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Arnold Joszko oraz przedstawiciel lokalnej prasy.

Burmistrz Joachim Wojtala otwierając konwent nawiązał do podpisanego w 2013r. dokumentu pn. „Porozumienie na Rzecz Lokalnego Partnerstwa” i przypomniał o jego celu, czyli „współdziałaniu na rzecz rozwoju społeczności lokalnej Gminy Gogolin”. Nawiązując też do nadchodzącego Dnia Sołtysa życzył zebranym radości z pracy na rzecz lokalnych wspólnot, marzeń i pasji oraz wsparcia ze strony mieszkańców. Podczas spotkania przedstawiono również członków władz sołeckich i władz dzielnic wybranych na kadencję 2015-2019.

Zarzdzanie kryzysowe i akcja kurierska

Temat omówił naczelnik Gminnego Centrum Reagowania, który przypomniał m. in. o możliwości wystąpienia na terenie  gminy wydarzeń niebezpiecznych (na autostradzie i linii kolejowej), wskazał też na możliwości wystąpienia powodzi, pożarów, a w związku z tym na konieczność organizacji  działań ewakuacyjnych. Podkreślił przy tym znaczenie właściwego tj. szybkiego przepływu informacji m. in. przy pomocy systemu informacyjnego SIMS. Przedstawił również zakres działalności Gminnego Centrum Reagowania jako instytucji koordynującej działania, co w sytuacji zagrożenia umożliwia szybką organizację pomocy. Przedstawił możliwości organizacyjne i materialne jakim dysponuje gmina, a w kolejnej części wystąpienia poinformował o działaniach podejmowanych w razie uruchomienia akcji kurierskiej (dot. żołnierzy rezerwy) i zakresie pomocy jakiej jest zobowiązany udzielić sołtys. Omówił także sprawy dotyczące bezpieczeństwa podczas imprez organizowanych na terenie sołectw i dzielnic. Podczas spotkania była również okazja złożenia deklaracji dotyczącej włączenia do systemu informacjnego SIMS.

Fundusz sołecki

Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji przedstawił informacje dotyczące wykorzystania i rozliczenia środków stanowiących fundusz sołecki. Poinformował m. in., iż do dnia 30 lipca br. zostanie przekazana sołtysom informacja o wielkości funduszu na 2016r. przypadającego poszczególnym miejscowościom. Zachęcił do przygotowywania wstępnych projektów zadań (planowanych do realizacji w ramach funduszu w roku następnym), które  powinny zostać uchwalone do końca września br. Przypomniał o konieczności zwołania zebrań wiejskich w celu określenia tychże zadań, które powinny być spójne z zadaniami własnymi gminy. Naczelnik Joszko omówił także zagadnienia związane z organizacją konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury. Przypomniał o obowiązujących terminach i sposobie rozliczania zrealizowanych zadań. Warto dodać, iż w bieżącym roku w gminie Gogolin, każde stowarzyszene realizujące powyższe zadania otrzymuje dotację w wysokości 6 000zł.

Kalendarz imprez kulturalnych

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury przedstawiła i omówiła kalendarz imprez na bieżący rok. Zachęciła do udziału w konkursach planowanych podczas Jarmarku Wielkanocnego, szczególnie w konkursie kroszonkarskim, omówiła także związane z tym sprawy organizacyjne. Dyrektor Cimek zwróciła uwagę na sprawy związane z organizacją tegorocznego Opolskiego Święta Pieśni Ludowej, które odbędzie się w dniach 23-24 maja. Burmistrz nawiązując do tego tematu, podkreślił znaczenie przedsięwzięcia, wskazał przy tym na obowiązek pielęgnowania skarbu jakim jest lokalna kultura ludowa. Poinformował też o propozycji przedstawionej przez dyrekcję Centrum Twórczości Dzieci i Młodzieży we Lwowie, dotyczącej udziału młodzieżowego zespołu wokalno-tanecznego w programie artystycznym podczas Jarmarku św. Jacka w Kamieniu Śl. Przekazał także informację o majówce planowanej w Gogolinie, na terenie Opolskiego Ogrodu Botanicznego.

Utrzymanie obiektów sportowych na terenie sołectw

Temat omówił dyrektor Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Gogolinie, który przybliżył obowiązującą sytuację prawną dotyczącą struktury i funkcjonowania gminnych obiektów sportowych. Zachęcił przy tym do organizowania na ich terenie przedsięwzięć na rzecz lokalnych społeczności. W kolejnej części omówił planowane imprezy sportowe m. in.: akcję „Gogolin Biega”, Olimpiadę Przedszkolaków, Biegi Papieskie, zawody wędkarskie i  mistrzostwa spinningowe, organizację pielgrzymki entuzjastów Nordic Walking na Górę św. Anny, rajdu rowerowego, spływu kajakowego i III Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego. Zachęcił także do korzystania z boisk „Orlik”.

Wnioski i informacje

Podczas konwentu omówiono także sprawy dotyczące uzyskania stosownych zezwoleń na sprzedaż alkoholu podczas lokalnych imprez, sprawy dotyczące obowiązków sołtysów i przewodniczących dzielnicy w tym zakresie, zasady korzystania przez osoby prywatne z obiektów będących własnością gminy oraz sprawy związane z zakupem usług i towarów u przedsiębiorców, którzy zostali radnymi, ze wskazaniem na orzecznictwo w tej sprawie.

Burmistrz przedstawił również plan najbliższych spotkań z sołtysami i członkami rad sołeckich (sołectwa Kamień Śl. i Kamionek – omówienie raportu oceny wsi Kamień Śl. w ramach projektu „Tworzenie sieci najciekawszych wsi w Polsce”,  sołectwo Chorula – organizacja „Żniwnioka”). Burmistrz zachęcił do przygotowania propozycji dotyczących tematyki wyjazdów studyjnych, zasugerował także nawiązanie ściślejszej współpracy między sąsiadującymi sołectwami, co pozwoliłoby m. in. na organizację wspólnych przedsięwzięć.

Poinformował o planowanym w najbliższych dniach w Gogolinie walnym zebraniu członków „Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi”, organizacji powołanej w celu przygotowania lokalnych środowisk na wyzwania przyszłości.