Budowlane plany samorządu Gogolina

W Urzędzie Miejskim 26 lutego 2015r. odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące dwóch ważnych dla gminy inwestycji. Burmistrz zapoznał radnych z projektem rozbudowy Gminnego Ośrodka Zdrowia, planem przebudowy budynku dworca kolejowego w Gogolinie i zagospodarowania terenów przyległych.

  • Plan budowy Centrum Przesiadkowego w Gogolinie

Budowa Centrum Przesiadkowego w Gogolinie jest inwestycją która będzie służyć poprawie warunków komunikacyjnych. Stanowić będzie dogodne miejsce obsługi podróżnego, powinna także przyczynić się do zwiększenia ilości osób korzystających z transportu publicznego (pociągi i autobusy). Centrum Przesiadkowe zostanie urządzone w budynku dworca kolejowego w Gogolinie. Inwestycja została wpisana do Strategii Komunikacyjnej Aglomeracji Opolskiej oraz do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej. W ramach ZIT Gmina Gogolin zamierza uzyskać środki na ten cel. Poza Centrum Przesiadkowym, w budynku dworca planuje się zlokalizować Gogoliński Inkubator Przedsiębiorczości i Gminną Bibliotekę Publiczną.

W budynku dworca wydzielono 3 główne segmenty o różnych funkcjach. Każdy segment stanowi autonomiczną całość i może „pracować" niezależnie. Cały budynek zostanie przystosowany dla osób niepełnosprawnych (windy, toalety). 

  1. Centrum Przesiadkowe w Gogolinie to wielofunkcyjny hol dworca, poczekalnia, kasy i punkt informacji turystycznej i toalety. Centrum będzie obsługiwać podróżnych, mieszkańców Gminy Gogolin i Gminy Krapkowice, korzystających z komunikacji kolejowej, autobusowej i rowerowej.
  2. Siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej, w bibliotece możliwe będzie  korzystanie (wypożyczanie i użytkowanie na miejscu) z multimediów, książek i muzyki.
  3. Inkubator przedsiębiorczości, czyli 6 pomieszczeń, każde o pow. ok. 40 m2 ponadto: sala konferencyjna o pow. 130 m2, połączona z biblioteką i inkubatorem przedsiębiorczości.

Pracownia architektoniczna realizująca zadanie sporządziła nie tylko koncepcję budynku, ale również projekt zagospodarowania obszaru przyległego, w tym projekt nowego rozwiązania komunikacyjnego, parkingów i wiaty nad miejscami postojowymi dla rowerów. Projekt obiektu i pozwolenie budowlane będą gotowe w grudniu br.

Koncepcja nawiązuje do historycznej formy obiektu ustalonej na podstawie zachowanych fotografii. Wyburzenie fragmentu obecnej poczekalni, dość niefortunnie rozbudowanej, pozwoli na wyeksponowanie reprezentacyjnej fasady. Częściowo zostaną również  odtworzone dawne  elementy architektoniczne. Ciekawym elementem architektonicznym będą szklane zadaszenia nadające budynkowi lekkości. Zadaszenia będą umieszczone od strony torów kolejowych i od strony podjazdu autobusów.

W przyszłości jest możliwość nabycia od PKP terenu obecnego dworca autobusowego i  lokalizacji w tym miejscu dużego parkingu dla osób korzystających z Centrum Przesiadkowego. Jeżeli taki plan zostanie zrealizowany to między ulicami Ligonia i Strzelecką powstanie duże założenie służące wygodnej komunikacji.

 

 

  • Plan Rozbudowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie

Cel

Celem rozbudowy Gminnego Ośrodka Zdrowia jest poprawa dostępności i poprawa jakości usług medycznych udzielanych w placówce. W Ustawie o samorządzie gminnym jest zapis, iż do podstawowych zadań gminy należy opieka nad kobietą w ciąży i małym dzieckiem. W związku z tym samorząd gminny dokłada wszelkich starań, aby powyższy zapis został w pełni  zrealizowany. Warto dodać, że w 2014r. poradnia ginekologiczno – położnicza GOZ obsłużyła 4398 pacjentek (w ramach kontraktu z NFZ). Ważna jest także poprawa komfortu związanego z oczekiwaniem na usługi i przebywaniem w placówce, zwłaszcza pacjentek poradni ginekologiczno – położniczej i pacjentek ciężarnych oraz komfort pracy lekarzy i średniego personelu medycznego. Konieczność rozbudowy ośrodka wymuszają także nowe warunki dostosowania obiektów służby zdrowia do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia. W najbliższym czasie planuje się również rozszerzenie zakresu świadczenia usług medycznych w 4 nowych  poradniach:  neurologicznej, kardiologicznej, diabetologicznej i pulmonologicznej.

Działalność

Plan rozbudowy obiektu omówił dyrektor GOZ Andrzej Mrowiec, który  przedstawił również dane dotyczące dotychczasowego funkcjonowania placówki. Wskazał na rosnącą liczbę pacjentów, a w związku z tym na konieczność poszerzenia oferty ośrodka i jego rozbudowę.

Gminny Ośrodek Zdrowia jest jednostką, której organem założycielskim jest Rada Miejska w Gogolinie, rozpoczął działalność 02.01.2007r. Działały wówczas 3 poradnie specjalistyczne oraz gabinet rehabilitacyjny. Ośrodek został przygotowany na obsługę ok.  5 000  pacjentów, każdego roku zwiększa się jednak ilość osób korzystających z usług medycznych w GOZ. Obecnie placówka obsługuje ok. 17 000 pacjentów rocznie. Systematycznie rośnie  wysokość kontraktu, czyli wysokość środków pochodzących z NFZ oraz ilość poradni.  Ośrodek jest również coraz lepiej wyposażony, w 2014r. zakupiono sprzęt za kwotę 90 000zł.

Dyrektor GOZ omówił również zagadnienia związane z programem profilaktycznym skierowanym do dzieci i młodzieży z nadwagą. Obecnie grupa wskazanych przez lekarza uczniów (32 osoby) uczestniczy w zajęciach aktywizujących na pływalni w Gogolinie. Poinformował również o najbliższych działaniach profilaktycznych, a mianowicie przesiewowym badaniu słuchu, wzroku, wad postawy, programie szczepień przeciw HPV, badań kardiologicznych i o programie Białych Sobót.

Gminny Ośrodek Zdrowia obsługuje przede wszystkim mieszkańców gminy Gogolin, np. 76% korzystających z usług rehabilitacyjnych to pacjenci z terenu gminy. Warto dodać, iż dostęp do placówek medycznych jest otwarty, nie obowiązuje bowiem rejonizacja. Wynik finansowy GOZ za 2014r. jest wynikiem dodatnim.

 

 

Rozbudowa

Budynek ośrodka zostanie rozbudowany w kierunku południowym, dobudowana część stanie w miejscu obecnego parkingu. Na parterze znajdzie się  gabinet ginekologiczno – położniczy,  poradnia kardiologiczna, medycyny pracy oraz punkt poboru krwi. Na piętrze – pomieszczenia administracji oraz 3 gabinety, w tym jeden z ciemnią.  Powiększone zostanie pomieszczenie dla pielęgniarek i miejsce rejestracji pacjentów. Pozyskana powierzchnia użytkowa to  213,80m2. Jest już gotowy projekt, wydano również pozwolenie na budowę. Rozbudowa  musiałaby zostać rozpoczęta w maju i zakończona w grudnia 2015r. Szacuje się, że rozbudowa obiektu w pełni zaspokoi istniejące potrzeby lokalowe. Na pewno nie zakłóci funkcjonowania GOZ. Po rozbudowie obiektu planuje się także wprowadzenie systemu elektronicznej obsługi pacjenta.

Finansowanie

Rozbudowa GOZ jest inwestycja priorytetową, kosztorys rozbudowy ośrodka opiewa na kwotę 650 000zł. W celu pozyskania środków na ten cel, GOZ w 2013r. wystąpił z wnioskiem  o środki z Funduszu Norweskiego, gdzie inwestycja jest na liście rezerwowej. W związku z tym, iż inwestycja jest pilnym i ważnym zadaniem,  planuje się jej realizację z środków budżetowych gminy.