VI Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie

Podczas VI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 16 lutego 2015r. radni mieli do rozpatrzenia tylko dwa projekty uchwał. Obie uchwały podjęli jednogłośnie.

  • Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawek tej opłaty. W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach konieczne stało się podjęcie nowej uchwały w tej sprawie. Stawki opłat nie zostały zmienione, a wysokość opłat jest niższa niż maksymalne stawki opłat określone w przepisach. Jeśli chodzi o wybór metody ustalania ww. opłat, informuje się, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest obliczana „od gospodarstwa domowego”.

Stawki za odpady zbierane i odbierane  selektywnie

Kwota

Gospodarstwo 1 - osobowe

11,00zł/mies.

Gospodarstwo 2 - osobowe

22,00zł/mies.

Gospodarstwo 3 - osobowe

33,00zł/mies.

Gospodarstwo 4 - osobowe

44,00zł/mies.

Gospodarstwo 5 - osobowe

52,00zł/mies.

Gospodarstwo 6 - osobowe

57,00zł/mies.

Gospodarstwo 7 - osobowe

62,00zł/mies.

Gospodarstwo większe niż 7- osobowe

67,00zł/mies.

Stawka za odpady, które nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane

20,00 zł/mies. za każdą osobę w gospodarstwie domowym, jednak nie więcej niż 140,00zł/mies. od gospodarstwa domowego

  • Uchwała w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Gogolin. Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw wprowadziła nowe zasady rekrutacji dzieci m. in. do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Wskazane w uchwale kryterium zostało ustalone w wyniku konsultacji z dyrektorami placówek, uwzględniono przy tym również wynik konsultacji społecznych.