Regulamin czytelni internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie

 

1. Regulamin ustala zasady oferowania i świadczenia usług internetowych realizowanych w ramach zadań statutowych objętych Ustawą  o   bibliotekach z dn. 27.VI.1997   (Dz.U. Nr 85, poz. 539 ze zm.)

2. Czytelnia Internetowa jest ogólnie dostępna. Korzystanie z niej jest bezpłatne, z zastrzeżeniem usług, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt. 1 i 2 cytowanej ustawy, za które Biblioteka może ustalić cennik opłat uwzględniający koszty obsługi. Stanowić on będzie wówczas załącznik  do niniejszego regulaminu.

3. Biblioteka nie ponosi  odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie usług wynikłe z przyczyn leżących poza Biblioteką.

4. Czytelnia Internetowa jest czynna:

    Poniedziałek    -  10 00 – 18 00

    Wtorek           -  10 00 – 18 00

    Środa             -  10 00 – 18 00         

    Czwartek        -  10 00 – 18 00

    Piątek             -  10 00 – 18 00

    Sobota           -    9 00 – 13 00

 

5. Osoba zamierzająca korzystać z Czytelni Internetowej, zwana dalej Użytkownikiem jest zobowiązana poinformować o tym fakcie dyżurującego bibliotekarza oraz wpisać się  do zeszytu odwiedzin, po wcześniejszym okazaniu dowodu tożsamości oraz zapoznaniu się z regulaminem czytelni internetowej.

6. Pracownicy Biblioteki na życzenie Użytkownika i w miarę możliwości udzielają instrukcji wyszukiwania informacji  za pośrednictwem Internetu. Poszukiwania prowadzi samodzielnie Użytkownik.

7. Indywidualna sesja może trwać godzinę. Istnieje możliwość jej przedłużenia, o ile nie będzie innych Użytkowników czekających na dostęp do komputera.

8. Użytkownik może dokonać rezerwacji stanowiska komputerowego u dyżurnego bibliotekarza.

9. W czytelni Internetowej należy zachować ciszę. Dźwięk emitowany podczas pracy programów multimedialnych może być emitowany tylko  przez dołączone do komputera  słuchawki. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych. Przy stanowiskach komputerowych nie wolno spożywać napojów i artykułów spożywczych.

10.Wyszukiwania internetowe powinny służyć przede wszystkim celom informacyjnym i edukacyjnym, w tym też informacji bibliotecznej  i bibliograficznej. Korzystanie z komputerów w w.w. celach traktowane jest priorytetowo.

11. Stanowisko komputerowe może zajmować tylko jedna osoba.

12. Użytkownik ma prawo do:

  - korzystania z Internetu,

  - pracy z programami MS Office ( Word, Excel, Access, Power Point) zainstalowanymi na  stanowiskach komputerowych,

 - telefonicznej rezerwacji czasu pracy na komputerze

 - zapisywania wyników poszukiwań na nośnikach danych zakupionych u bibliotekarza.

13. Po zakończeniu pracy użytkownik powinien zapisać wyszukane, pobrane i utworzone dane na nośnikach nabytych w Bibliotece. Informacje nie zapisane, bądź zapisane na dysku twardym zostaną wykasowane w chwili zamknięcia komputera. Biblioteka  nie ponosi odpowiedzialności  za utratę niewłaściwie zapisanych danych.

14. Po zakończeniu pracy z komputerem użytkownik zobowiązany jest zostawić go w konfiguracji  zastanej.

15. Pracownicy biblioteki maja prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze.

16. Dostęp do Internetu nie może służyć do przeglądania stron o charakterze pornograficznym, propagujących przemoc lub treści obraźliwe, nie może również być wykorzystywany dla czynności niezgodnych z prawem.

17. Użytkownikowi zabrania się:

- podejmowania wszelkich działań powodujących dewastację lub uszkodzenie komputera,

- instalowania (uruchamiania) na komputerze biblioteki jakiegokolwiek oprogramowania przynoszonego przez użytkownika,

- zakładania przez użytkownika własnych katalogów na dyskach,

- wprowadzania jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych stanowisk komputerowych,

- łamania zabezpieczeń systemu,

- samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania systemowego  i użytkowego oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych.

18. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez niego w systemach komputerowych oraz wszelkie skutki związane z nieprawidłowym użyciem udostępnionego mu połączenia z siecią.

19. Użytkownik ma obowiązek poinformować bibliotekarza o wszelkich uszkodzeniach sprzętu i systemu w momencie ich zauważenia.

20. Pracownik biblioteki ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji, jeśli uzna,  że użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet, jeśli nie są one uwzględnione  w Regulaminie.

21. Nieprzestrzeganie ww. zasad może skutkować pozbawieniem użytkownika prawa do korzystania z Czytelni Internetowej. Decyzję w tej sprawie podejmuje bibliotekarz, a Użytkownik może się odwołać do Dyrektora biblioteki.

22. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu leży w kompetencji Dyrektora Biblioteki Publicznej w Gogolinie.

23. Regulamin obowiązuje od dnia 2 kwietnia 2004 r.