V Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie

sesja_4.jpegRadni, na wniosek burmistrza Joachima Wojtali, powołali Gminną Radę Seniorów w Gogolinie. To kolejny krok w działaniach na rzecz aktywizacji osób starszych. Powołanie Rady miało miejsce na V Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 29 stycznia 2015r. Dyskutowano również na temat cen usług związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzeniem ścieków.

W sesji uczestniczyło 15 radnych, burmistrz, zastępca burmistrza, skarbnik, sekretarz, sołtysi, radca prawny, pracownicy Urzędu Miejskiego w Gogolinie oraz gminnych jednostek, przedstawiciele samorządu sołeckiego i dzielnicowego oraz  mediów.

W pierwszej części sesji burmistrz przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej w okresie 30.12.2014-29.01.2015r. Przewodniczący Komisji Stałych Rady Miejskiej przedstawili natomiast plany pracy poszczególnych komisji tj. Komisji Budżetu, Finansów i Planowania, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Promocji, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia, Komisji Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Plany zostały zatwierdzone jednogłośnie.

W następnej części rozpatrzono:

 • uchwałę w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie oraz nadania jej statutu. Rada została powołana w celu poprawy jakości życia osób starszych oraz w celu pobudzenia ich aktywności obywatelskiej i zapewnienia osobom starszym możliwości wpływu na sprawy dotyczące lokalnej społeczności. Jednym z ważniejszych zadań Rady jest inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej seniorów. Powołanie Rady ma gwarantować włączenie osób starszych w życie społeczne i w działania, która będą zaspakajać ich potrzeby oraz rozwiązywać istotne problemy indywidualne i grupowe. Rada jest ciałem doradczym współpracującym z władzami gminy. Tryb jej działania określa Statut Gminnej Rady Seniorów w Gogolinie. Głosowanie: 15 głosów „za”.
 • uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin na lata 2011-2015. Na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi rada gminy corocznie uchwala ww. program profilaktyki. Głosowanie: 15  „za”.      
 • uchwałę w sprawie regulaminu korzystania z boiska do siatkówki przy Placu Wiejskim w Górażdżach oraz regulaminu korzystania z boiska trawiastego oraz boiska do gry w tenisa w Kamieniu Śląskim, przy Placu Myśliwca 30. Mając na uwadze kwestie bezpieczeństwa i porządku publicznego konieczne było uchwalenie ww. regulaminów. Głosowanie: 15 „za”.
 • uchwałę w sprawie zaopiniowania propozycji planu aglomeracji „Gogolin” i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Gogolin”. 16 stycznia 2015r. do Gminy Gogolin wpłynął wniosek Marszałka Województwa Opolskiego w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji „Gogolin” i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Gogolin”. Planowana aglomeracja ma zmieniony kształt,  jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. Głosowanie: 15 „za”.
 • uchwałę w sprawie zmianie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Gogolin na lata 2015-2019. Treść uchwały ulega zmianie w związku uchyleniem fragmentu uchwały dotyczącego kaucji pobieranej przy najmie lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony w Gminie Gogolin. Głosowanie: 15 „za”.
 • uchwałę w sprawie wyposażenia gminnej instytucji kultury w nieruchomość. Uchwała dotyczy darowizny nieruchomości położonej przy Pl. Dworcowym 5 w Gogolinie na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie (budynek Gminnego Centrum Kultury) w celu realizacji zadań statutowych.  Głosowanie: 15 „za”.
 • uchwałę w sprawie wyposażenia Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie w nieruchomość. Na mocy uchwały wyraża się zgodę na wyposażenie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie w nieruchomość gruntową przyległą do budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia.  Głosowanie: 15 „za”.
 • uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości (działka nr 280/2 k.m.1 obręb Chorula) oraz sprzedaży nieruchomości (działka nr 280/3 k.m.1 obręb Chorula). Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, dwóch nieruchomości gruntowych położonych w Choruli. Głosowanie: 15„za”.
 • uchwałę w sprawie prowadzenia przez Gminę Gogolin działalności w zakresie telekomunikacji. Wyraża się zgodę na działalność Gminy Gogolin w zakresie telekomunikacji, polegającej na budowie i eksploatacji infrastruktury telekomunikacyjnej oraz sieci telekomunikacyjnych, dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych i świadczeniu usług z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjne. Gmina Gogolin świadczy usługi (telekomunikacyjne) polegające na zapewnieniu dostępu do bezpłatnego Internetu w systemie Hot Spot. Głosowanie: 15 „za”.  
 • uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Gogolinie. Zgodnie z ustawą budżetową na rok 2015 kwota bazowa od której nalicza się wysokość zryczałtowanych diet miesięcznych wynosi 1766,46 zł. Maksymalna wysokość diet dla radnych w roku 2015r. to półtorakrotność kwoty bazowej, czyli 2 649,69 zł.

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie maksymalnej wysokości diet, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców Gminy Gogolin, radnym Gminy Gogolin przysługują diety w wysokości - do 50% maksymalnej wysokości diety. Rada Miejska w Gogolinie ustaliła diety w wysokości:

a) 49% maksymalnej wysokości diety przysługującej radnemu, określonej w art. 25 ust. 6 ustawy z dn. 8.03.1990 o samorządzie gminnym, dla Przewodniczącego Rady Miejskiej; 

b)  38% -  dla przewodniczących komisji; 

c)  34% - dla wiceprzewodniczących rady i zastępców przewodniczących komisji; 

d)  32% - dla pozostałych radnych.

Za każdą nieobecność radnego obniża się dietę o:

a)  20% -  w przypadku nieobecności na posiedzeniu Sesji Rady Miejskiej;

b) 10% - w przypadku nieobecności na posiedzeniu Komisji Rady Miejskiej.  

Głosowanie” 10 głosów „za”. 2 głosy „przeciw”,  3 głosy „wstrzymujący się”.

 • uchwałę w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok. Zwiększono budżet po stronie wydatków na: 12 013zł - wynagrodzenia i składki w zadaniach związanych z realizacją programu  profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2015r., 20 000 zł - projektowanie i wykonanie instalacji wewnętrznej gazu na stadionie w Gogolinie, wraz z zakupem i montażem palnika gazowego do pieca c.o., 9 000zł - zakup maty do sztuk walki; 4 500zł - zakup manekina treningowego wraz z urządzeniem do treningu karate. Głosowanie: 15 „za”

Wolne wnioski i informacje

 1. Zawiązał się Klub Radnych „Nasza Gmina Gogolin”. Przewodniczącym Klubu został radny Krystian Kubilas.
 2. Burmistrz poinformował, iż spotkał się z wojewodą opolskim, prezesem i członkami zarządu znanej firmy, która planuje ulokowanie inwestycji na terenie Opolszczyzny. Potencjalni inwestorzy wizytowali tereny inwestycyjne w Gogolinie i Kamieniu Śl.
 3. Burmistrz spotkał się z nowym dyrektorem krapkowickiego Oddziału Banku ING oraz filii w Gogolinie.
 4. Burmistrz poinformował o planowanym spotkaniu dyrektora Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie z radnymi na temat kierunków rozwoju placówki.
 5. Rodzi się nowa idea pracy trenerskiej z dziećmi zainteresowanymi grą w piłkę nożną. Chodzi głównie o pracę w grupach „przedtrampkarskich”. 
 6. W marcu zaplanowano spotkanie z przedstawicielami miast partnerskich w celu uzgodnienia  tematyki i zakresu wspólnych projektów.
 7. Gminę odwiedził wiceprezes Specjalnej Katowickiej Strefy Ekonomicznej.
 8. Został opublikowany ranking gmin pod kątem przygotowania do obsługi inwestora. Gmina Gogolin znalazła się w gronie dwudziestu gmin, których przygotowanie oceniono jako ponadprzeciętne.
 9. W Kamionku doszło do dewastacji płyty boiska, została również zniszczona plansza z regulaminem. W związku z tym stowarzyszeniu, które administrowało obiektem została wypowiedziana umowa użyczenia. Boiskiem zarządza obecnie Zespół Rekreacyjno – Sportowy w Gogolinie.
 10. Radny Gerard Konieczko podniósł problem bezpieczeństwa na  przejściu dla pieszych (Gogolin, ul. Strzelecka) między przedszkolem a Publiczną Szkołą Podstawową nr 2. W odpowiedzi burmistrz wskazał na działania podjęte w tym kierunku: m. in.  w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci przeniesiono przystanek autobusowy (dla autobusu szkolnego) z ul. Kościelnej na ul. Strzelecką. Gmina wystąpi również w tej sprawie z powtórnym wnioskiem do zarządcy drogi.
 11. Radny Franciszek Holeczek zwrócił się do obecnego na sesji prezesa Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego w Gogolinie  o wyjaśnienie wzrostu cen za usługę dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Prezes, w oparciu o Ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, wyjaśnił  procedurę ustalania wysokości taryf. Podkreślił, że ceny za ww. usługi muszą być racjonalne i są ekonomicznie uzasadnione, a jako prezes jest zobowiązany do dbałości o finanse spółki KPW. Podkreślił też, że działa  w tej materii roztropnie i odpowiedzialnie, w oparciu o dogłębne analizy ekonomiczne. Wskazał też, że cena o której mowa jest ceną za usługę dostarczania wody o odpowiednich parametrach, odpowiedniej jakości,  ciśnieniu  itp. Podkreślił, że w Polsce cena wody jest niezmiernie zróżnicowana, gdyż wiąże się z wieloma czynnikami m. in. wysokością podatku od nieruchomości, podatku drogowego za umieszczenie w pasach drogowych rur, amortyzacji itp. Prezes dodał również, że spółka nie korzysta wyłącznie z środków budżetowych, obecnie stara się o pozyskanie środków zewnętrznych, złożyła wniosek w celu uzyskania wsparcia w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wniosek został zaakceptowany pod względem formalnym.  Spółka stara się o dotację w wysokości 300 tys. zł.

W nawiązaniu do podniesionego problemu, burmistrz  przytoczył cennik za usługi dostarczania wody i odbioru i przetworzenia ścieków z miejscowości województwa opolskiego. Zwrócił przy tym uwagę, że z budżetu gminy dopłaca się rocznie 1 mln zł, aby obniżyć wysokość opłat ponoszonych przez mieszkańców. Dodał, że ostatnia zmiana stawek miała miejsce 30 miesięcy temu.