Deklaracje o posiadaniu azbestu

Właściciele nieruchomości są zobowiązani do dnia 31 stycznia 2015r. złożyć w Urzędzie Miejskim w Gogolinie informację o posiadaniu wyrobów zawierających azbest. Należy również sporządzić informację o stanie ich przydatności i złożyć do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krapkowicach. Informacje należy przygotować wg załączonych wzorów.

Wyroby azbestowe występują najczęściej w budownictwie (płyty azbestowo – cementowe, Eternit, rury azbestowo – cementowe). Wyroby azbestowe można użytkować pod warunkiem, że spełniają normy co do gęstości objętościowej i nie mają uszkodzeń, które mogą powodować emisję azbestu do środowiska. Inwentaryzację należy przeprowadzić poprzez sporządzenie spisu z natury. Informację o której mowa należy sporządzać co roku,  do dnia 31stycznia, w dwóch egzemplarzach (drugi egzemplarz przechowuje właściciel, zarządca lub użytkownik)

  • Przez właściciela nieruchomości należy również rozumieć zarządcę i użytkownika nieruchomości i obiektu, czyli każdego przedsiębiorcę, który użytkuje nieruchomość na zasadzie własności, najmu, dzierżawy, ale także osoby prywatne władające nieruchomością.

Dodatkowe informacje uzyskać można w pod podanymi poniżej kontaktami:

Urząd Miejski w Gogolinie, ul. Krapkowicka 4, tel. 77 4076 830,

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Krapkowice, ul. Jana Kilińskiego1, tel. 77 466 14 70.

Dokumenty do pobrania:

PDFdruk_informacja_azbest.pdf
PDFdruk_ocana_azbest.pdf