Budżet gminy na 2015 rok

Plan budżetu Gminy Gogolin na 2015 r. jest ambitny, ale jednocześnie realistyczny.

Kształtuje się na stępująco: dochody budżetu gminy ustalono w wysokości – 48 858 463 zł, wydatki budżetu gminy ustalono  w wysokości – 49 758 463zł. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 4 344 253zł, a wydatki remontowe w wysokości 1  214 735zł. W budżecie utworzono rezerwę ogólną - 150 000zł oraz rezerwę celową  wysokości 130 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań  związanych z ustawą o zarzadzaniu kryzysowym. Ustalono plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane  w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 261 759, 17zł.

W porównaniu z 2014r. zwiększono wydatki na oświatę o kwotę 1 196 147zł. Wydatki oświatowe  stanowią 33% planu budżetu na 2015r.

W budżecie zaplanowano wydatki majątkowe (wybór):

  • związane z remontem i utrzymaniem dróg gminnych – 914 190 zł;
  • wydatki związane z modernizacją dworca kolejowego w Gogolinie na centrum przesiadkowe – 655 000 zł;
  • realizacja zadania Opolski Ogród Botaniczny – 500 000 zł;
  • dotacje do zakupu samochodów pożarniczych dla Odrowąża i Zakrzowa - 486 000 zł;
  • budowa boiska przy PSP nr 3 w Gogolinie – 250 000 zł.