IV Sesja Rady Miejskiej VII Kadencji

30 grudnia 2014r. odbyła się IV Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie. Do najważniejszych punktów sesji należało uchwalenie budżetu Gminy Gogolin na 2015r. Budżet został przyjęty jednogłośnie.  

W sesji uczestniczyło 15 radnych, burmistrz, zastępca burmistrza, skarbnik, sekretarz, sołtysi, przewodnicząca zarządu dzielnicy, radca prawny, pracownicy Urzędu Miejskiego w Gogolinie oraz kierownik i dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych, a także przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miejskiej i lokalnych mediów.

W pierwszej części, sprawozdanie z działalności międzysesyjnej przedstawił burmistrz Joachim Wojtala. Następnie przyjęto Plan Pracy Rady Miejskiej w Gogolinie na 2015r. oraz Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2015r. Plany przyjęto jednogłośnie.

W kolejnej części rozpatrzono projekty uchwał w sprawie:

a.      uchwalenia budżetu Gminy Gogolin na 2015 rok. Do zagadnień związanych z budżetem na 2015r. wprowadziła skarbnik Renata Hasse, a następnie odczytano  projekt uchwały, opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej, opinię i wnioski przewodniczących komisji stałych oraz stanowiska burmistrza do opinii i wniosków poszczególnych komisji stałych. Zarówno RIO, jak i przewodniczący komisji wydali pozytywną opinię w sprawie omawianej uchwały. Dochody budżetu gminy ustalono w wysokości – 48 858 463 zł, wydatki budżetu gminy ustalono  w wysokości – 49 758 463zł.  Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

b.      uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2015-2024 została sporządzona na podstawie analizy wykonywania dochodów i wydatków budżetu gminy za 2012-2013, III kwartału roku 2014 oraz wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Na mocy uchwały upoważnia się również Burmistrza Gogolina do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności, wykraczają poza rok budżetowy oraz przekazywania uprawnień w zakresie zaciągania określonych zobowiązań kierownikom jednostek organizacyjnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

c.       zarządzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich, przewodniczących zarządów dzielnic
i zarządów dzielnic.
Zgodnie z obowiązującymi statutami sołectw i dzielnic gminy, nie później niż trzy miesiące od daty pierwszej sesji Rady Miejskiej w nowej kadencji, zarządza się wybory sołtysów, rad sołeckich, przewodniczących zarządów dzielnic i zarządów dzielnic na kadencję 2014-2018. Termin zakończenia wyborów ustala się na dzień 28 lutego 2015r. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

d.      wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej w Gogolinie do rady społecznej działającej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Gogolinie. Do rady społecznej działającej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Gogolinie, na kadencję 2014-2018, wybrano: Gizelę Sapok, Franciszka Holeczka, Zbigniewa Kawę i Piotra Czoka. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

e.       o zmianie uchwały  w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie. W statucie jednostki wprowadzono zmiany, ponieważ od 1 stycznia 2015r. w strukturach GOK-u będzie działać kolejna świetlica, a mianowicie świetlica młodzieżowa w Górażdżach. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

f.       zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013. W związku z przeniesieniem części zadań na 2015r. zachodzi konieczność zmiany uchwały w części  finansowej. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

g.      zaopiniowania projektu planu aglomeracji „Krapkowice” i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Krapkowice”. Aglomeracja „Krapkowice” otrzyma nowy kształt terytorialny. W listopadzie 2014r. do Gminy Gogolin wpłynął w tej sprawie wniosek Marszałka Województwa Opolskiego. Planowana aglomeracja „Krapkowice” spełnia wymagania przewidziane w rozporządzeniu Ministra Środowiska oraz jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

h.      „Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Gogolin na lata 2015-2019”. Projekt uchwały został w listopadzie 2014r. poddany konsultacjom społecznym, nie zostały zgłoszone żadne uwagi i opinie do tego projektu. Głównym celem wieloletniego programu jest dążenie do racjonalnego i efektywnego gospodarowania posiadanym i planowanym do wytworzenia zasobem mieszkaniowym. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

i.        określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Gogolin.

Radni uchwalili stawki opłat, które nie mogą być przekroczone przez firmy świadczące usługi wywozu nieczystości płynnych (z posesji nie podłączonych do kanalizacji sanitarnej) oraz odpadów stałych (nie pochodzących z gospodarstw domowych). Uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów”: 8 „za”, 1 „przeciw”, 6 „wstrzymujących się”.

j.        ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Gogolinie. Na mocy uchwały ustalono wysokości diet zryczałtowanych dla radnych, określono również wysokość kwot przysługujących radnym w razie nieobecności na posiedzeniach. Uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: 10 „za”, 2 „przeciw, 3 „wstrzymujące się”;

k.      ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gogolina. Na mocy uchwały ustalono miesięczne wynagrodzenie dla Burmistrza Gogolina. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

l.        dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok.

Zwiększa się budżet po stronie dochodów:

- 373 337 zł - podatek od nieruchomości (osoby fizyczne);

- 230 000 zł podatek dochodowy (osoby fizyczne);

- 106 363 zł - rezerwa subwencji ogólnej dla gmin;

- 17 000 zł - refundacja środków dotyczy złożonych projektów współfinansowanych w ramach  Funduszu Wyszehradzkiego.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Burmistrz podziękował radnym za przyjęcie uchwały budżetowej i uchwały w sprawie wynagrodzenia burmistrza. Podkreślił, że zgodność Rady dopinguje do dalszego działania i podejmowania kolejnych zadań, podziękował również wszystkim za całoroczną współpracę i wsparcie przy organizacji różnorodnych przedsięwzięć skierowanych do mieszkańców gminy. Szczególne podziękowania złożył wszystkim zaangażowanym w organizację spotkań wigilijnych. Burmistrz złożył również życzenia noworoczne. W dalszej kolejności przekazał bieżące informacje:

  • przekazał informacje dotyczącą wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2015r. zadania publicznego związanego z realizacją zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej. Komisja konkursowa przyjęła 11 wniosków złożonych przez stowarzyszenia sportowe, przekazała dofinansowanie w wysokości 388 000zł;
  • po wyborach samorządowych, skład Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska  jest następujący: Arkadiusz Wiśniewski – przewodniczący, Andrzej Kasiura – zastępca, Róża Malik, Joachim Wojtala i Henryk Wróbel - członkowie;
  • na terenie gminy, do dnia 27.12.2014r. urodziło się 130 dzieci, zmarły 103 osoby, w tym: 8 osób zginęło w wypadkach na gogolińskim odcinku autostrady A4, 7 osób – (w nieszczęśliwych wypadkach);
  • Gmina Gogolin przygotowuje plan rewitalizacji miasta Gogolina na obszarze dawnych kopalni kamienia wapiennego, gdzie planuje się budowę ogrodu botanicznego. Poinformował również, że w posiadaniu Stowarzyszenia Opolski Ogród Botaniczny są gotowe projekty poszczególnych ogrodów tematycznych, w związku z tym koszty projektów nie obciążą budżetu gminy;
  • od dnia 1.01.2015r. pracownicy gospodarczy zatrudnieni dotychczas w Urzędzie Miejskim w Gogolinie zostaną zatrudnieni w  spółce Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe w Gogolinie. Do spółki zostanie również nieodpłatnie przekazany sprzęt, z którego pracownicy korzystali.;
  • w 2015r. nie odbędzie się tradycyjny Koncert Noworoczny, w zamian – 11.01.2015r., w kościele parafialnym w Gogolinie – Karłubcu, zaplanowano Noworoczny Koncert Kolęd, podczas którego wystąpi Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta oraz Grupa Śpiewacza „Magurzanie” z Kapelą Góralską z Łodygowic;
  • środki zaplanowane na ten cel zostaną przeznaczone na wsparcie Gminnego Ośrodka Kultury, a szczególnie na działalność Studia Piosenki i grupy tanecznej. Zostanie również powołany zespół „Mały Gogolin”, który ma być zalążkiem Zespołu Pieśni i Tańca „Gogolin” oraz big band;
  • Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czok odczytał podziękowanie dyrektora DSS za wsparcie działalności placówki. Złożył również życzenia noworoczne.