Szkolenie dla członków Sieci

12 grudnia 2014r., tym razem w Kamieniu Śląskim, odbyło się kolejne spotkanie szkoleniowe dla przedstawicieli 13 sołectw z obszaru województwa opolskiego, wytypowanych do udziału w projekcie „Tworzenie Sieci Najciekawszych Wsi”. Sołectwo Kamień Śląski reprezentowane było przez sołtysa Zbigniewa Kawę oraz podinspektor Urzędu Miejskiego w Gogolinie Monikę Buk.

Spotkanie prowadziła dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWO Mariola Szachowicz, uczestniczył w nim także Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński oraz dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak – dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Podczas warsztatów zaprezentowano sukcesy jakie osiągnięto w 2014r., ramach projektu „Tworzenie Sieci Najciekawszych Wsi” oraz zadania, które planowane są w nadchodzącym roku.

TSNW_01 - Kopia.jpeg

W 2014r. nastąpiło wyłonienie potencjalnych uczestników i regionalnych struktur organizacyjnych Sieci w województwach, przygotowano plany działań, aby pomóc wsiom spełnić warunki uczestnictwa w Sieci. Z kolei w 2015r., zaplanowano wyłonienie krajowego operatora Sieci, przyjęcie zasad funkcjonowania Sieci i planu tworzenia oferty, jak również przyjęcie zasad certyfikacji i uczestnictwa w Sieci. Podczas spotkania zaprezentowane zostały także wyniki raportu oceniającego kandydatów do Sieci, który jest efektem przeprowadzonych wizytacji terenowych w 13 zainteresowanych projektem sołectwach. Analizy dokonała  dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak , która wskazała na zasób poszczególnych miejscowości, specyfikę oraz klimat miejsca. Pierwsze miejsce zajął Kamień Śląski - 72,5 pkt, tuż za nim z 65,75 pkt Stare Siołkowice, a następnie sołectwo Zagwiździe z 50 pkt. Ocena poszczególnych miejscowości pozwoliła na wskazanie mocnych oraz słabych stron sołectw oraz na zaplanowanie działań zmierzających do poprawy konkretnych obszarów  działania. Kolejne spotkania planowane są już na początku 2015r.

Celem projektu TSNW jest zachowanie i wykorzystanie walorów materialnych i kulturowych wsi na rzecz skoordynowanego rozwoju tych miejscowości w powiązaniu z utworzeniem atrakcyjnego produktu turystycznego i wysokiej jakości oferty pobytowej. By przystąpić do Sieci sołectwa powinny być wizytówką gminy, a nawet regionu; pokazywać to, co dla nich unikatowe, z drugiej strony to, co w nich typowo wiejskie.