III Sesja Rady Miejskiej

11 grudnia 2014r. odbyła się III Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie. Uczestniczyli w niej: 15 radnych, burmistrz Joachim Wojtala, zastępca burmistrza Krzysztof Długosz, skarbnik, sekretarz, sołtysi, radca prawny, pracownicy Urzędu Miejskiego w Gogolinie oraz gminnych jednostek, a także przedstawiciele lokalnych mediów.

W pierwszej części, sprawozdanie z działalności międzysesyjnej  przedstawił burmistrz Joachim Wojtala, który poinformował o dwóch ważnych dla Gminy Gogolin wydarzeniach, mających miejsce 11 grudnia:

 1. Cztery gogolińskie placówki: Publiczne Przedszkole nr 1, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 oraz Zespół Szkół w Gogolinie otrzymały certyfikaty za promowanie zdrowego stylu życia, w ramach szwajcarsko – polskiego projektu współpracy pn. „Zachowaj równowagę” .
 2. Po raz dziesiąty w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Gogolinie, odbyło się spotkanie integracyjne dzieci i młodzieży pn. „Podziel się uśmiechem”, w którym udział wzięło około 150 osób: podopieczni z Zespołu Szkół Specjalnych w Krapkowicach, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Leśnicy, uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w  Krapkowicach, a także dzieci i młodzież z Gminy Gogolin.

W kolejnej części radni jednogłośnie podjęli uchwały w sprawie:

 1. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gazociągu wysokiego ciśnienia DN300 MOP 6,3 MPa relacji Obrowiec-Racibórz na odcinku Obrowiec-rzeka Odra.  Plan został opracowany w celu ustalenia lokalizacji inwestycji i realizacji zadania pn. „Przebudowa gazociągu relacji Obrowiec – Racibórz odcinek Obrowiec – rzeka Odra”. Projekt planu został pozytywnie zaopiniowany przez Gminną Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną i uzyskał wymagane opinie.
 2. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zakrzów i miasta Gogolin. Plan został podjęty w celu umożliwienia realizacji wnioskowanej przez inwestora inwestycji polegającej na budowie Centrum Sportów Motorowych w Gogolinie, obejmującego tor wyścigowy dla samochodów wraz z kompletnym zapleczem usługowym i technicznym. Projekt przeszedł całą obligatoryjną procedurę, został też pozytywnie zaopiniowany przez Gminną Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną, uzyskał wymagane opinie.
 3. uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gogolin”. Jednym z obligatoryjnych zadań własnych gminy jest konieczność planowania i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Zgodnie z ustawą o Prawie energetycznym, przedsiębiorstwa udostępniły swoje plany rozwojowe w trakcie sporządzania „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Gogolin”. Dokument był przedmiotem konsultacji społecznych, opracowanie zostało też pozytywnie zaopiniowane przez Zarząd Województwa Opolskiego. Żadne osoby i jednostki organizacyjne nie wniosły zastrzeżeń ani uwag. Dokument ma umożliwiać skuteczne wnioskowanie o środki pomocowe, uniezależniać od energii z oddalonych źródeł i podnosić lokalne bezpieczeństwo energetyczne.
 4. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania. Na mocy uchwały ustalono koszt jednej godziny usług opiekuńczych na 13 złotych, począwszy od 1 stycznia 2015r. Poprzednio koszt 1 godziny wynosił: w 2013r. 12 zł., a w 2014r. 12,50 zł.
 5. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Gogolin zadania własnego Gminy Tarnów Opolski w zakresie tworzenia i utrzymania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz zawarcia w tym przedmiocie porozumienia międzygminnego. Na mocy uchwały oraz zawartego porozumienia międzygminnego, Gmina Gogolin przejmuje zadanie własne Gminy Tarnów Opolski w zakresie tworzenia i utrzymania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Operatorem PSZOK będzie Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o., Gmina Tarnów Opolski będzie partycypować finansowo w tworzeniu i utrzymaniu PSZOK.  
 6. dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok.

Zwiększono budżet po stronie wydatków na:

 • remonty cząstkowe i bieżące dróg i chodników –  30 000 zł,
 • zakup zapory sieciowej firewalle – 6 000 zł,
 • zakup zmywarki do PSP w Malni –  8 000 zł,
 • dopłatę do taryfowych odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Gogolin – 45 000 zł,
 • czyszczenie kanalizacji deszczowych – 15 000 zł.
 1. powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej. Ze względu na brak środowiskowego domu samopomocy na terenie Gminy Gogolin, zawiera się porozumienie pomiędzy Gminą Gogolin a Gminą Krapkowice, w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc mieszkańcom Gminy Gogolin w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krapkowicach. Gmina Gogolin udzieli na ten cel rocznej dotacji w kwocie 15 000 zł.
 2. dopłaty dla taryfowych odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gogolin. Uwzględniając fakt wysokości kosztów świadczenia usług, Gmina Gogolin w oparciu o ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, uchwaliła dopłaty na rok 2015:
 • do ceny 1 m3 dostarczonej wody dla odbiorców indywidualnych- 0,13 netto;
 • do ceny 1 m3 odprowadzanych ścieków dla odbiorców indywidualnych- 3,95 netto.

Oznacza to utrzymanie wysokości dopłat z 2014r.

III_sesja_11.jpeg III_sesja_12.jpeg